Wiadomości

Poselski projekt ustawy medialnej (dokumentacja)

29.12.2015 22:45
Publikujemy pełny tekst projektu nowelizacji ustawy medialnej wniesionej do Sejmu przez posłów PiS.
Jakie zmiany czekają media publiczne?
Jakie zmiany czekają media publiczne?Foto: Wikimedia/VanNouten/Domena Publiczna

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1531 i 1830) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2 uchyla się pkt 11;

2) w art. 27: a) uchyla się ust. 2, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 4. Członków zarządu powołuje się spośród osób posiadających obywatelstwo polskie, mających kompetencje w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz niekaranych za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”, c) uchyla się ust. 5 i 6;

3) w art. 28: a) ust. 1 - 1b otrzymują brzmienie: „1. Rada nadzorcza spółki liczy trzech członków. 1a. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 1b. Członków rady nadzorczej powołuje się spośród osób, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. ...).”, b) uchyla się ust. 1c,1d i 5;

4) w art. 29 uchyla się ust. 3;

5) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie; "3. Terenowym oddziałem spółki kieruje dyrektor powoływany przez zarząd spół- ki.". Art. 2. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej

Art. 2.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wygasają mandaty dotychczasowych członków zarządów i rad nadzorczych spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna” i „Polskie Radio – Spółka Akcyjna”, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarząd spółki, o której mowa w ust. 1, działa w dotychczasowym składzie do czasu powo- łania zarządu spółki na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą, nie może jednak bez zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani czynności z zakresu prawa pracy, z których wynikałyby dla spółki nowe zobowiązania.

3. Zarządy i rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej działają w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą.

Art. 3.

1. Z dniem powołania, na podstawie przepisów zmienionych niniejszą ustawą, nowego zarzą- du spółki, o której mowa w art. 2 ust. 1, wygasa stosunek prawny będący podstawą zatrudnienia dotychczasowego członka zarządu tej spółki.

2. W związku z wygaśnięciem stosunku prawnego w myśl ust. 1 dotychczasowemu członkowi zarządu przysługuje odprawa pieniężna, która wynosi trzykrotność jego wynagrodzenia za październik 2015 r.

3. W razie podjęcia przez osobę uprawnioną do odprawy pieniężnej na podstawie ust. 2 zatrudnienia na stanowisku kierowniczym w jednostce publicznej radiofonii i telewizji przed dniem 31 marca 2016 r. kwotę odprawy zmniejsza się o wynagrodzenie z tytułu tego zatrudnienia za okres do dnia 31 marca 2016 r.

4. Spółka, o której mowa w art. 2 ust. 1, może wypowiedzieć, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, umowę o zakazie konkurencji zawartą z dotychczasowym członkiem jej zarządu. W wypowiedzeniu określa się dzień, z którego upływem umowa przestanie wiązać strony.

5. W sprawach unormowanych w ust. 1–4 nie stosuje się postanowień umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie

Projektowana ustawa stanowi pierwszy etap reformy polskich mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych. Jego filarami będą instytucje niemające charakteru spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła finansowania. Stworzenie nowego systemu organizacji i finansowania mediów narodowych wymaga kilku miesięcy intensywnych prac i będzie następnym etapem reformy. Projektowana ustawa koncentruje się tymczasem na zmianie sposobu kreowania rad nadzorczych i zarządów istniejących spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz ograniczeniu liczebności rad nadzorczych do 3 osób.

Wiąże się to z wyeliminowaniem udziału Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), jako organu regulacji rynku mediów elektronicznych, w kreowaniu składów zarządów i rad nadzorczych działających na tym rynku spółek Skarbu Państwa. Do czasu wprowadzenia nowej organizacji mediów narodowych winna to być bowiem domena ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, który ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.

Według Konstytucji KRRiT „stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji” (art. 213 ust. 1 Konstytucji RP). Zadania te odnoszą się w równym stopniu do mediów publicznych i prywatnych, a Konstytucja nie przewiduje żadnych szczególnych kompetencji Krajowej Rady wobec mediów publicznych. Konstytucja przewiduje natomiast wydawanie przez KRRiT aktów normatywnych i indywidualnych kierowanych do podmiotów niepodporządkowanych jej organizacyjnie (art. 213 ust. 2; por. art. 92 i art. 93 ust. 1). Według Konstytucji Krajowa Rada jest zatem niezależnym od rządu organem regulacyjnym, sprawującym władztwo publiczne (imperium) wobec niepodporządkowanych jej organizacyjnie nadawców.

Tymczasem w nowelizowanej ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji zawarte są także kompetencje KRRiT w odniesieniu do mediów publicznych, które są charakterystyczne dla uprawnień korporacyjnych i nadzoru właścicielskiego (dominium). Z jednej więc strony KRRiT jest organem regulacyjnym dla wszystkich uczestników rynku i jako taki organ powinna być bezstronna oraz działać przejrzyście (zob. motyw 94 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych – Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych; dalej: DAUM). Z drugiej strony dotychczasowe przepisy dają Krajowej Radzie szerokie kompetencje z zakresu dominium w stosunku do jedno- stek publicznej radiofonii i telewizji działających w formie jednoosobowych spółek akcyjnych Skarbu Państwa, mimo że spółki te są także silnymi i znaczącymi uczestnikami rynku usług audiowizualnych.

Według dotychczasowych przepisów, które wymagają zmiany, KRRiT decyduje m.in. o składzie organów spółek Skarbu Państwa oraz o treści statutów tych spółek. Z punktu widzenia niezależności, bezstronności i przejrzystości działania organu regulacyjnego, wymaganej przez motyw 94 i art. 30 DAUM, takie unormowanie budzi daleko idące zastrzeżenia. Swoje konstytucyjne zadania – stanie na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji – Krajowa Rada może przy tym wykonywać w sposób bezstronny i przejrzysty jedynie jako organ regulacyjny. Z tych względów konieczna jest zmiana niektórych przepisów Rozdziału 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Projektowane zmiany zbliżają, od strony nadzoru właścicielskiego i uprawnień korporacyjnych, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa będące jednostkami publicznej radiofonii i telewizji do standardu dotyczącego innych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa.

Wobec zmiany przepisów regulujących liczebność i sposób kreowania organów (zarządów i rad nadzorczych) spółek Skarbu Państwa uzasadnione jest wygaszenie mandatów dotychczasowych członków tych organów. W przypadku organów dwóch największych spółek, mających ogólnopolski zasięg, tj. Polskiego Radia SA i TVP SA, stanie się to z mocy samego prawa, z dniem wejścia w życie projektowanej ustawy. W przypadku 17 spółek radiofonii regionalnej będzie to następować stopniowo, w miarę zmian dokonywanych w składach ich organów. Projektowane zmiany przyczynią się nie tylko do racjonalizacji i obniżenia kosztów zarządzania spółkami publicznej radiofonii i telewizji, ale także do przywrócenia w nich standardów zawodowych i etycznych, jakich wymaga realizacja misji publicznej, określonej w art. 21 ust. 1 nowelizowanej ustawy o radiofonii i telewizji: „Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeń- stwu i poszczególnym jego częściom zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu”. Projekt wywierać będzie pozytywne skutki społeczne i gospodarcze, związane z przyjęciem przedmiotowej regulacji. Skutkiem prawnym przedmiotowej regulacji będzie zmiana sposobu kreowania rad nadzorczych i zarządów istniejących spółek publicznej radiofonii i telewizji. Zdaniem wnioskodawców proponowane rozwiązania nie powodują kosztów po stronie budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Żródło: sejm.gov.pl/rk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Ustawa medialna w Sejmie. Na początek zmiana zasad wyboru władz TVP i Polskiego Radia

29.12.2015 10:42
Sejm zajmie się ustawą medialną najprawdopodobniej jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu. Poinformował o tym wicemarszałek Izby Joachim Brudziński z PiS.
Ustawa medialna w Sejmie. Na początek zmiana zasad wyboru władz TVP i Polskiego Radia
Foto: William Murphy/flickr/CC0
Posłuchaj
00'09 Joachim Brudziński ( PIS) : ustawa medialna jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu/IAR/K.Maćczak
więcej

Z kolei wicemarszałek Ryszard Terlecki mówił dziennikarzom w Sejmie, że projekt musi najpierw spełnić wymogi formalne - być zbadany przez Biuro Analiz Sejmowych oraz pod kątem zgodności z prawem unijnym. Pytany o to kiedy ustawa zostanie przegłosowana, odpowiedział: "Myślę, że niedługo". Zdaniem Ryszarda Terleckiego, szybka praca nad projektem ma uzasadnienie, bo media nie mogą zajmować Polaków "sobą samym", czyli wyłącznie krytykować zmiany proponowane przez PiS. Jak argumentował, media publiczne nie powinny być stroną w sporze, tylko rzetelnie informować.

To dopiero początek

Rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek zapowiedziała ten projekt jako początek reformy mediów publicznych. Znalazły się w niej zapisy, że rady nadzorcze i zarządy mediów publicznych wybierze minister skarbu. W kolejnych dwóch etapach - prawdopodobnie projektach ustaw - posłowie mają określić funkcję mediów. Chcemy doprowadzić do tego, że media zaczną spełniać taką rolę jaką powinny (...) Powinny być mediami narodowymi, powinny spełniać swoją misję. W obecnym kształcie w naszej ocenie tego nie robią - tłumaczyła.

Pełny tekst nowelizacji ustawy medialnej
tvp 1200.jpg

Wymiana prezesów

Szef klubu parlamentarnego PO Sławomir Neuman powiedział, że projekt złożony przez PiS w Sejmie dotyczy wyłącznie wymiany prezesów radia i telewizji. Gość „Salonu politycznego Trójki” podkreślił, że w projekcie nie ma ani słowa o finansowaniu mediów publicznych. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa - Błońska z PO poinformowała, że o kolejności rozpatrywania projektów zdecyduje prezydium izby. Jej zdaniem, ponieważ ustawa dotyczy wyłącznie zmian kadrowych, nie wymaga prac w pośpiechu i pracy w nocy.  

Najważniejsze zmiany

Do Sejmu poselski projekt ustawy medialnej wpłynął w poniedziałek wieczorem. Zakłada między innymi:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie będzie już zajmować się powoływaniem i odwoływaniem zarządów oraz rad nadzorczych publicznych mediów

- za powoływanie i odwoływanie zarządów oraz rad nadzorczych publicznych mediów będzie odpowiadał minister skarbu państwa, który z kolei ponosi odpowiedzialność przed Sejmem

- do 3 osób ma być ograniczona liczebność rad nadzorczych spółek publicznej radiofonii i telewizji.

- mandaty członków dotychczasowych władz spółek zostają wygaszone w dniu wejścia ustawy w życie, czyli w dniu jej opublikowania.

- władze mediów publicznych mają jednak działać w dotychczasowych składach do czasu dokonania zmian na podstawie znowelizowanej ustawy.

Jak poinformowano na stronach sejmowych, projekt  "dotyczy reformy polskich mediów publicznych, zmierzającej do ustanowienia systemu mediów narodowych, którego filarami będą instytucje nie mające charakteru spółek akcyjnych, którym zapewni się stabilne źródła finansowania". 

Prezydencki minister Krzysztof Szczerski potwierdził w Radiu Kraków wcześniejsze doniesienia, że projekt, który trafił do Sejmu to będzie tak zwana mała nowelizacja.

W wywiadzie dla PAP Krzysztof Czabański tłumaczył wcześniej, że media publiczne nie będą już spółkami prawa handlowego. - Instytucje, które powstaną na ich miejsce, będą następcą prawnym tych spółek. Przejmą wszystkie zobowiązania i prawa oraz majątek na mocy ustawy - mówił. Jak podkreślił, choć mają skupić się one w większym niż dotychczas stopniu na działalności kulturalnej, to wbrew doniesieniom medialnym nie zostaną przekształcone w instytucje kultury.

Kto pokieruje mediami publicznymi w regionach?

Tymczasem jak wynika z informacji podanej przez press.pl Zarząd główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich poprosił oddziały SDP o wskazanie osób, które mogłyby objąć stanowiska kierownicze w mediach publicznych w regionach. Do oddziałów SDP o podanie propozycji nazwisk kandydatów do kierowania oddziałami terenowymi TVP i Polskiego Radia zwrócił się Stefan Truszczyński, sekretarz generalny zarządu głównego SDP. W piśmie prosi o potraktowanie sprawy jako pilnej. Na rekomendacje czeka do 10 stycznia 2016 roku. Czyja to inicjatywa? - To inicjatywa i pomysł zarządu głównego - odpowiada zdawkowo Stefan Truszczyński. – Jesteśmy największą organizacją dziennikarską i chcemy mieć wpływ na to, jakie osoby będą kierować mediami publicznymi - dodaje.

IAR/PAP/rk