Wiadomości

Sprawdzian szóstoklasisty 2012. Podstawowe informacje

01.04.2012 10:43
3 kwietnia 2012 roku uczniowie szóstej klasy szkoły podstawowej przystąpią do sprawdzianu, który sprawdzi ich umiejętności w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Sprawdzian szóstoklasisty 2012. Podstawowe informacje
Foto: sxc.hu/public domain

Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych (wyjątki>>>).
Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16. roku życia.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. CO POWINIEN UMIEĆ UCZEŃ?>>>
Czego dotyczy sprawdzian?
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.
Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.
Umiejętności te są: podstawowe dla tego poziomu kształcenia, ponadprzedmiotowe, niezbędne na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatne w życiu codziennym.
Organizacja sprawdzianu
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu (w 2012 roku odbędzie się 3 kwietnia, we wtorek, o godz. 9). We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie w kwietniu, a także dla tych, którzy wtedy przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor CKE wyznacza dodatkowy termin. Dodatkowy sprawdzian odbywa się nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Sprawdzian organizują i przeprowadzają okręgowe komisje egzaminacyjne zazwyczaj w macierzystej szkole ucznia (słuchacza). Tylko w sytuacjach wyjątkowych sprawdzian może być przeprowadzony w innej placówce wskazanej przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Również w przypadku dodatkowego terminu miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskazuje dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Miejsce, w którym przeprowadzany jest sprawdzian, musi spełniać warunki określone przepisami bhp, zapewniać piszącym samodzielność pracy. Szczegółowo organizację sprawdzianu i jego przebieg określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.) oraz procedury ustalone przez dyrektorów CKE i OKE.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY. PRZYKŁADOWE ZADANIA>>>
Czas trwania sprawdzianu

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Propozycje zestawów do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor CKE. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach.
Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE. Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.
Ocena sprawdzianu
Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor OKE. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.
Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.
Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tego ucznia.
W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.
Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.
Na prośbę ucznia (słuchacza) lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi (słuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
CKE, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Szkolnictwo zawodowe ma szansę na renesans

27.03.2012 08:25
Do tego sektora edukacji ma wpłynąć wkrótce z unijnej kasy (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) ponad miliard złotych - ustaliła "Rzeczpospolita".
Szkolnictwo zawodowe ma szansę na renesans
Foto: sxc.hu

Dodatkowo wchodząca w tym roku do szkół zawodowych reforma ma dać przedsiębiorcom wpływ na profil kształcenia młodzieży. Pozostaje ich jeszcze zachęcić, by chcieli w taką współpracę inwestować, np. przez oferowanie ulg podatkowych.
Zobacz galerię: DZIEŃ NA ZDJĘCIACH>>>
Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, do których dotarła gazeta, wynika, że podpisano już blisko 1,3 tys. umów między szkołami a samorządami na kształcenie i dokształcanie młodzieży na potrzeby lokalnego rynku pracy. Na ich realizację ma być zaś przeznaczone w sumie 1,13 mld zł.
PAP,kk

Czytaj także

Nieetyczna wojna o lekcje etyki w szkołach

28.03.2012 09:00
Jak podaje "Metro" w wielu szkołach jest problem z lekcjami etyki: giną podania rodziców o organizację zajęć bądź dyrekcja pozostawia pisma bez odpowiedzi.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: sxc.hu/public domain

Rodzice uczniów szkół podstawowych w Warszawie walczą o zajęcia z etyki. Bez rezultatów. - W żadnej szkole podstawowej na Mokotowie nie ma lekcji etyki i w naszej też nie będzie - oznajmiła dyrektorka jednej ze szkół na zebraniu rady rodziców.

Zobacz galerię DZIEŃ NA ZDJĘCIACH >>>
Etyka to obok religii zajęcia nieobowiązkowe. Według rozporządzenia MEN z 1999 roku wystarczy zebrać siedmioro dzieci, by dyrektor zorganizował takie lekcje. - Dyrektor ma obowiązek zorganizować takie zajęcia - zapewnia Marek Ciesielski, inspektor wydziału oświaty urzędu dzielnicy Mokotów.
Co jeśli jest inaczej? - Można się do nas na dyrektora poskarżyć - radzi Ciesielski. - Rodzice nie chcą wchodzić w konflikt z dyrekcją w obawie, aby nie odegrano się na ich dziecku - tłumaczy Andrzej Wendrychowicz z portalu Etykawszkole.pl.
Dane Ministerstwa Edukacji Narodowej potwierdzają, że etyka jest prowadzona tylko w 277 szkołach podstawowych na ponad 13 tysięcy wszystkich szków w całym kraju.

sm

Czytaj także

Rewolucja w nauczaniu historii w szkołach

28.03.2012 09:13
Od 1 września wchodzi do szkół ponadgimnazjalnych nowa podstawa programowa. Zmiany budzą kontrowersje.
Krystyna Szumilas
Krystyna SzumilasFoto: szumilas.pl/Facebook
Posłuchaj
11'04 Krystyna Szumilas w Sygnałach dnia (28 marca 2012)
więcej

O zmianach, jakie czekają uczniów, opowiedziała w "Sygnałach dnia" Programu Pierwszego Polskiego Radia minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas.
- Uczniowie w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej będą kończyć wykształcenie ogólne na poziomie podstawowym. Od drugiej klasy będą wybierać co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym. Będziemy to tak organizować, by zrównoważyć wykształcenie ścisłe z wykształceniem humanistycznym. To znaczy, że uczeń, który wybierze jako rozszerzone przedmioty ścisłe - jak matematyka czy fizyka - będzie miał obowiązek uczestniczyć w zajęciach historia i społeczeństwo - tłumaczy Szumilas.
Dodaje, że ci, którzy wybiorą historię na poziomie rozszerzonym będą się jej uczyli w wymiarze czterech godzin tygodniowo, a pozostali będą mieli obowiązkowo dwie godziny historii i społeczeństwa.
- Po raz pierwszy tak naprawdę uczniowie liceum ogólnokształcącego, nawet ci niezainteresowani historią, będą mogli popatrzeć na nią w szerzy spoób. Nie chronologicznie, w taki sposób, że uczymy się tylko dat, ale blokami tematycznymi - mówi minister.
Dodaje, że ma poparcie środowiska akademickiego, a rektorzy pozytywnie odnieśli się do proponowanych zmian.
Protest opozycjonistów
Do tej pory uczniowie uczyli się historii w dwóch pełnych cyklach kształcenia - od najdawniejszych dziejów człowieka i starożytności do czasów współczesnych. Raz w gimnazjum i drugi raz w szkołach ponadgimnazjalnych. Jednak w obu cyklach - jak zauważono - brakuje czasu na realizację ostatniego chronologicznie działu historii: w pierwszym na przeszkodzie staje egzamin gimnazjalny, w drugim - matura.

>>>Przeczytaj całą rozmowę

W związku z tym od przyszłego roku szkolnego dawny program gimnazjum zostanie rozciągnięty na pierwszą klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Oznacza to, że gimnazjaliści skończą naukę historii na pierwszej wojnie światowej, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych poznają historię Polski i świata po 1918 r.
Grupa działaczy dawnej Solidarności od 10 dni prowadzi głodówkę w kościele salezjanów na Dębnikach. W zmianach planowanych przez resort edukacji w organizacji nauczania historii widzą "drastyczne ograniczenie nauczanie tego przedmiotu".