Wiadomości

Egzamin gimnazjalny 2012. Język angielski - arkusze

26.04.2012 06:00
411 tys. uczniów klas trzecich gimnazjum przystąpiło do egzaminu sprawdzającego ich znajomość języków obcych.
Egzamin gimnazjalny 2012. Język angielski - arkusze
Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Do wyboru było sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Gimnazjalista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
Egzamin na poziomie podstawowym - obowiązkowy dla wszystkich uczniów - rozpoczął się o godz. 9 i trwał 60 minut. Egzamin na poziomie rozszerzonym - dla kontynuujących naukę - rozpoczął się o godz. 10.45 i trwał również godzinę.

>>>

>>>
Egzamin gimnazjalny 2012
W środę gimnazjaliści napisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych - arkusze>>>
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych - odpowiedzi>>>
Egzamin gimnazjalny z matematyki - arkusze>>>

We wtorek gimnazjaliści napisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.
Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie - ARKUSZE>>>

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie>>>
Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - ARKUSZE>>>

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego>>>

Zmiany w organizacji egzaminów i punktacji
Od 2012 roku w ramach dwóch bloków - humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego - uczeń zdaje nie dwa, ale cztery egzaminy. Blok humanistyczny podzielono bowiem na egzamin z historii i społeczeństwa oraz egzamin z języka polskiego. Blok matematyczno-przyrodniczy podzielono z kolei na egzamin z przedmiotów przyrodniczych i egzamin z matematyki. Również egzamin z języka obcego nowożytnego podzielono - na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Nie zmieniła się główna zasada: przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie można go nie zdać. Jednak wynik - podawany w procentach i centylach* - będzie miał decydujące znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
* Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

CKE, kk

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Historia i wiedza o społeczeństwie. Odpowiedzi

24.04.2012 16:06
Zamieszczamy przykładowe odpowiedzi do wybranych zadań.
Egzamin gimnazjalny 2012. Historia i wiedza o społeczeństwie. Odpowiedzi
Foto: sxc.hu/cc

Zad. 1. - odpowiedź "B" - 2 V tysiąclecie p.n.e.

Zad. 2. - odpowiedź "C" - Bliskiego Wschodu
Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie - ARKUSZE>>>

Zad. 3. - odpowiedź "B" - Cywilizacja rzymska, gdyż wówczas w architekturze rozpowszechniło się zastosowanie - odpowiedź "2" - łuku

Zad. 4.

4.1. wydarzenie chronologicznie pierwsze - odpowiedź "C" - podział Cesarstwa Rzymskiego na  Wschodnie i Zachodnie
4.2. wydarzenie chronologicznie ostatnie - odpowiedź "D" - rozłam w Kościele, zwany schizmą wschodnią
Egzamin gimnazjalny 2012. Zadania z historii "dość trudne">>>

Zad. 5. - odpowiedź "C" - Bolesław Chrobry i Otton III

Zad. 6. - odpowiedź "A" - w Gnieźnie

Zad. 7.

Obiekty przedstawione na ilustracjach 1. i 2. są typowymi przykładami architektury klasycystycznej - PRAWDA

Obiekty przedstawione na ilustracjach 3. i 4. zbudowano w stylach charakterystycznych dla średniowiecza - FAŁSZ
Więcej informacji o egzaminach gimnazjalnych 2012>>>

Zad. 8.

Z analizy obu map wynika, że pomiędzy panowaniem Bolesława Krzywoustego a panowaniem Kazimierza Wielkiego - odpowiedź "A" - sprowadzono Krzyżaków na ziemie polskie

Zad. 9.

W chwili śmierci Kazimierza Wielkiego ziemie, które pozostały poza granicami państwa polskiego, to: odpowiedź "D" - Pomorze Zachodnie, Pomorze Gdańskie i Śląsk

Zad. 10.

W okresie panowania Bolesława Krzywoustego monarchia miała charakter patrymonialny, na co wskazuje - odpowiedź "B" - podzielenie państwa pomiędzy swoich synów

Zad. 11.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia dotyczące odkryć geograficznych, to - odpowiedź "D" - zdobycie Konstantynopola przez Turków -> odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba -> wyprawa Ferdynanda Magellana dookoła Ziemi

Zad. 12.

Rok 1517 uznaje się za jedną z dat otwierających epokę 12.1. "B" NOWOŻYTNĄ. W tym samym roku 12.2. "C" MARCIN LUTER ogłosił 95 tez. Wydarzenie to, uznawane za początek reformacji, miało miejsce 12.3. "B" W NIEMCZECH.

Zad. 13.
Tablica genealogiczna zawiera informację o władcy, który - odpowiedź "D" - przejął po śmierci ojca władzę w dwóch królestwach

Zad. 14.
Wśród władców dokonujących III rozbioru Polski byli - odpowiedź "C" - Katarzyna II i Fryderyk Wilhelm II

Zad. 15.
15.1. Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1775–1783 - odpowiedź"C" - dążenie mieszkańców kolonii do uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii

15.2. Wybuch rewolucji francuskiej w 1789 roku - odpowiedź "B" - wzrost niezadowolenia z absolutnych rządów Ludwika XVI

15.3. Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych w latach 1861–1865 - odpowiedź "D" - konflikt między przemysłową Północą a niewolniczym Południem

Zad. 16.
Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrody Nobla z fizyki i 16.1. "A" CHEMII. Rodzinne miasto uczonej w wyniku III rozbioru znalazło się w granicach 16.2. "B" PRUS. Z tekstu wynika, że rysunek na murze pochodzi z 16.3. "C" I POŁOWY XXI W.

Zad. 17.

Autor wraz z rodzicami przeniósł się z ziem będących pod panowaniem - odpowiedź "D" - rosyjskim na ziemie znajdujące się pod panowaniem austriackim

Zad. 18.
Rewolucja przemysłowa przyspieszyła ekspansję kolonialną państw europejskich. - odpowiedź "P" PRAWDA

Rywalizacja między mocarstwami kolonialnymi była jedną z przyczyn wybuchu I wojny światowej. - odpowiedź "P" PRAWDA
Zad. 19.

Według cytowanej ustawy każdy kolejny car miał być królem Polski - odpowiedź "P" PRAWDA

Namiestnika Królestwa Polskiego powoływał i odwoływał król - odpowiedź "P" PRAWDA

Zad. 20.

Z treści przytoczonego fragmentu Aktu 5 listopada wynika, że zamierzano - odpowiedź "B" - utworzyć państwo polskie na ziemiach odebranych Rosji

Zad. 21.
FAŁSZYWE - odpowiedź "2" - większość badanych to osoby, które nie potrafiły bądź nie chciały odpowiedzieć na pytanie ankietera

Zad. 22.
Właściwe kompetencje do udzielenia pomocy klientom w opisanej sprawie ma - odpowiedź "C" - rzecznik konsumentów

Zad. 23.
Zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest - odpowiedź "D" - orzekanie w sprawie zgodności ustaw i umów międzynarodowych z ustawą zasadniczą

Zad. 24.

24.1. Zasada pluralizmu politycznego - odpowiedź "D" - art. 11.1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych […]

24.2. Zasada podziału władzy - odpowiedź "C" - art. 10.2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały
24.3. Zasada suwerenności narodu - odpowiedź "B" - art. 4.1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

(kk)

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Język polski. Odpowiedzi

24.04.2012 16:00
Prezentujemy przykładowe odpowiedzi do wybranych zadań.
Egzamin gimnazjalny 2012. Język polski. Odpowiedzi
Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Zad. 1. - odpowiedź "C" - nakłonić ją do oddania ręki Cześnikowi

Zad. 2. - odpowiedź "1" - Przesadnie ją komplementuje, ponieważ - odpowiedź "C" - chce wywiązać się ze złożonej obietnicy
Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - ARKUSZE>>>

Zad. 3. -  *** odpowiedź "D" - w rozmowach z kobietami używa zawsze kwiecistego języka

Zad. 4. - odpowiedź "A" - 1BII, 2CI, 3AIII

Zad. 5. - odpowiedź "B" - 2 i 3

Zad. 6. - odpowiedź "3" - słowami: „tych dwóch ludzi – ogień, woda” Papkin charakteryzuje Cześnika i Rejenta ORAZ "4" - utwór kończy się sceną pojedynku Cześnika z Rejentem

Zad. 7. - odpowiedź "D" - emocjonalnym stosunku autora do opisywanych zdarzeń
Zad. 8. - odpowiedź "C" - atmosferę przed premierą Zemsty w Teatrze Rozmaitości
Egzamin gimnazjalny z języka polskiego -wrażenia uczniów>>>

Zad. 9. - odpowiedź "C" - wszystkich aktorów grających w przedstawieniu

Zad. 10. - "B" ÓWCZESNA wszystkich aktorów grających w przedstawieniu

Zad. 11. - odpowiedź "1" - reżyserska interpretacja Zemsty przeszkadza widzom w skupieniu się na tekście sztuki

Zad. 12. - odpowiedź "C" - ocalił dzięki niemu życie
Więcej informacji o egzaminach gimnazjalnych 2012>>>

Zad. 13. - odpowiedź "D" - to, co przykre, może mieć szczęśliwy koniec

Zad. 14. - odpowiedź "3" - bajka Podróżny oparta jest na motywie fantastycznym zaczerpniętym ze świata legend i podań ludowych

Zad. 15. - odpowiedź "B" - wędrujący

Zad. 16. - odpowiedź "B", ponieważ - odpowiedź "A" - biernik liczby mnogiej tego rzeczownika ma dziś wyłącznie końcówkę -ów

Zad. 17. - odpowiedź "C" - zapożyczenia

Zad. 18. - Jaś szybko uczy się matematyki. Małgosia mówi o nim nauczycielce, że jest superzdolny. Lepiej powiedzieć, że Jaś jest - odpowiedź "A" NADZWYCZAJ / WYJĄTKOWO zdolny

Zad. 19. - odpowiedź "B" - dodana cząstka powtarza znaczenie formantu słowotwórczego

Zad. 20. - odpowiedź "D" -ik, -ek, -ka

Zad. 21. - Według Jana Miodka stosowanie obcych z pochodzenia cząstek może zubożyć język polski i zmniejszyć naszą sprawność językową.
(kk)

Zobacz więcej na temat: bajki egzamin gimnazjalny

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Przedmioty przyrodnicze. Odpowiedzi

25.04.2012 15:07
Publikujemy przykładowe odpowiedzi do zadań z egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych.
Egzamin gimnazjalny 2012. Przedmioty przyrodnicze. Odpowiedzi
Foto: PAP/Darek Delmanowicz

ARKUSZ>>>
Zad. 1.

Największe wytwarzanie dobowe tlenu jest w stawie C - odpowiedź "N" NIE

Najwięcej rozpuszczonego tlenu zawiera woda stawów pod koniec dnia - odpowiedź "T" TAK
Zad. 2. - odpowiedź "B" - rak skóry i mukowiscydoza

Zad. 3. - odpowiedź "A" - II i IV

Zad. 4.

Pchła jest pasożytem - odpowiedź "T" TAK

Pchła jest ofiarą - odpowiedź "T" TAK

Zad. 5. - odpowiedź "A" - symbiozą

Zad. 6. - odpowiedź "B" - wszystkie dzieci tych rodziców będą miały oczy brązowe

Zad. 7.

7.1. W tym tlenku pierwiastek połączony z tlenem ma wartościowość równą II. W skład jądra atomu tego pierwiastka wchodzi 7 protonów - odpowiedź "A" NO

7.2. Pierwiastki tworzące ten związek leżą w tej samej grupie układu okresowego. Masa cząsteczkowa tlenku tego pierwiastka jest mniejsza od 70 u - odpowiedź "D" - SO2

Zad. 8.

Jacek wlał do probówki 4. wodę przegotowaną, ponieważ:

gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje - odpowiedź "N" NIE

gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie - odpowiedź "T" TAK

Zad. 9. - odpowiedź "B" - stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję niż stal zwykła

Zad. 10. - odpowiedź "C" - w wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady

Zad. 11. - odpowiedź "C" - podczas rozpuszczania wodorotlenku sodu w wodzie wydzielają się znaczne ilości ciepła, wskutek czego ciecz wrze i pryska.

Zad. 12. - odpowiedź "D" - METAN jest związkiem nasyconym, ETAN jest związkiem nienasyconym, ETYN w jego cząsteczce występuje wiązanie potrójne

Zad. 13. - odpowiedź "C" - 6 s i 7 s

Zad. 14.

Aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O - odpowiedź "P" PRAWDA

Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku ręki - odpowiedź "F" FAŁSZ

Zad. 15. - odpowiedź "A" - I grupa

Zad. 16. - odpowiedź "B" -  4,5 V · 0,3 A

Zad. 17. - odpowiedź "A" - zabawka będzie pływać, ponieważ - odpowiedź "2" gęstość zabawki jest mniejsza od gęstości wody

Zad. 18.

Janek jest - odpowiedź "B" KRÓTKOWIDZEM. W celu skorygowania wady wzroku powinien otrzymać soczewki okularowe o kształcie - odpowiedź "C"

Zad. 19. - odpowiedź "C" - wysokość względna punktu A względem punktu C wynosi więcej niż 80 m

Zad. 20. - odpowiedź "B" - wschodnim

Zad. 21.
Od końca XIV w. do dziś Bałtyk zabierał średnio ok. 300 m lądu na sto lat - odpowiedź "P" PRAWDA
Między połową XVIII w. a połową XIX w. średnie tempo erozji wyniosło około 0,5 m na rok - odpowiedź "P" PRAWDA

Zad. 22. - odpowiedź "C" - Szwecja - Motala, Polska - Trzęsacz, Austria - Gmund, Włochy - Katania

Zad. 23. - W Trzęsaczu i Gmund Słońce góruje w tym samym momencie, ponieważ mają one tę samą długość geograficzną - "P" PRAWDA

W Trzęsaczu w czerwcu dzień trwa krócej niż w Gmund, ponieważ Trzęsacz położony jest na wyższej szerokości geograficznej - "F" FAŁSZ

Zad. 24. 

24.1. Największy przyrost naturalny na 1000 osób zanotowano w kraju - odpowiedź: "B" (11,5 do 10,1)

24.2. Najbardziej rozwinięty gospodarczo jest kraj - odpowiedź "D" - 2,2 - 30,0 - 67,8

(kk)

Czytaj także

Egzamin gimnazjalny 2012. Test z języka obcego

26.04.2012 05:51
411 tys. uczniów klas trzecich gimnazjum przystąpiło do egzaminu sprawdzającego ich znajomość języków obcych.
Egzamin gimnazjalny 2012. Test z języka obcego
Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Do wyboru było sześć języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski. Gimnazjalista mógł wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.
Egzamin na poziomie podstawowym - obowiązkowy dla wszystkich uczniów - rozpoczął się o godz. 9 i trwał 60 minut.
Egzamin na poziomie rozszerzonym - dla kontynuujących naukę - rozpoczął się o godz. 10.45 i trwał również godzinę.

Egzamin gimnazjalny 2012. Język francuski - arkusze

Egzamin gimnazjalny 2012. Język włoski - arkusze

Egzamin gimnazjalny 2012. Język rosyjski - arkusze

Egzamin gimnazjalny 2012. Język niemiecki - arkusze

Egzamin gimnazjalny 2012. Język hiszpański - arkusze

Egzamin gimnazjalny 2012. Język angielski - arkusze


Egzamin gimnazjalny 2012
W środę gimnazjaliści napisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych - arkusze>>>
Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych - odpowiedzi>>>
Egzamin gimnazjalny z matematyki - arkusze>>>

We wtorek gimnazjaliści napisali egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.
Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie - ARKUSZE>>>

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie>>>
Egzamin gimnazjalny z języka polskiego - ARKUSZE>>>

Odpowiedzi do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego>>>

Zmiany w organizacji egzaminów i punktacji
Od 2012 roku w ramach dwóch bloków - humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego - uczeń zdaje nie dwa, ale cztery egzaminy. Blok humanistyczny podzielono bowiem na egzamin z historii i społeczeństwa oraz egzamin z języka polskiego. Blok matematyczno-przyrodniczy podzielono z kolei na egzamin z przedmiotów przyrodniczych i egzamin z matematyki. Również egzamin z języka obcego nowożytnego podzielono - na dwa poziomy: podstawowy i rozszerzony.
Nie zmieniła się główna zasada: przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie można go nie zdać. Jednak wynik - podawany w procentach i centylach* - będzie miał decydujące znaczenie w procesie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.
* Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

CKE, kk