Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Informacje ogólne

polskieradio.pl
Katarzyna Karaś 03.04.2013
Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Informacje ogólne
foto: Glow Images/East News

Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: ARKUSZE>>>
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. w tym roku sprawdzian odbędzie się 4 kwietnia o godz. 9.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: PIERWSZY POWAŻNY TEST>>>
Sprawdzian, którego nie można nie zdać
Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, muszą go napisać wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: UCZEŃ SPRAWDZI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI>>>
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie, lub do niego przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu .
NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY OD 2015>>>
Jakie umiejętności sprawdza egzamin?
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają one charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: BYŁ ŁATWIEJSZY OD PRÓBNEGO>>>
Jak wygląda sprawdzian?

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Propozycje zestawów do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach .
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: NERWY SĄ, STRES TEŻ>>>
Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 minut.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: JAKIE BYŁY ZADANIA?
Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.
Kto sprawdza prace i przyznaje punkty?
Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
SZUMILAS: KAŻDY SZÓSTOKLASISTA ZNAJDZIE MIEJSCE W GIMNAZJUM>>>
Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: UCZYŁAM SIĘ PRZEZ CAŁE ŚWIĘTA>>>
Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: UCZNIOWIE NAJBARDZIEJ BOJĄ SIĘ MATEMATYKI>>>
CKE, kk

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!

Serwis specjalny

Bądź z nami w kontakcie: