Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Informacje ogólne

polskieradio.pl
Katarzyna Karaś 03.04.2013
Sprawdzian szóstoklasisty 2013. Informacje ogólne
foto: Glow Images/East News

Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej.

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: ARKUSZE>>>
Każdego roku sprawdzian przeprowadzany jest w kwietniu. We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. w tym roku sprawdzian odbędzie się 4 kwietnia o godz. 9.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: PIERWSZY POWAŻNY TEST>>>
Sprawdzian, którego nie można nie zdać
Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, muszą go napisać wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.
Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu, musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY: UCZEŃ SPRAWDZI SWOJE UMIEJĘTNOŚCI>>>
Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym. Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do sprawdzianu w ustalonym terminie, lub do niego przystąpili, ale przerwali sprawdzian lub im go unieważniono, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.
Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu .
NOWA FORMUŁA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY OD 2015>>>
Jakie umiejętności sprawdza egzamin?
Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają one charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania są tak skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: BYŁ ŁATWIEJSZY OD PRÓBNEGO>>>
Jak wygląda sprawdzian?

Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany zestawem egzaminacyjnym). Propozycje zestawów do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne, a o tym, który zestaw będą rozwiązywać uczniowie, decyduje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przykładowe zestawy zadań zamieszczone są w Informatorach .
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: NERWY SĄ, STRES TEŻ>>>
Sprawdzian rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 minut.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: JAKIE BYŁY ZADANIA?
Przed przystąpieniem do wykonywania zadań uczeń koduje swój zestaw zgodnie z poleceniem przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego oraz zapoznaje się z informacjami z pierwszej strony zestawu do przeprowadzania sprawdzianu. Czas poświęcony na zapoznanie się ucznia z tymi informacjami oraz kodowanie nie jest wliczany do czasu sprawdzianu.
Kto sprawdza prace i przyznaje punkty?
Prace uczniów są sprawdzane i punktowane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów. Egzaminatorów powołuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Egzaminatorzy nie mogą sprawdzać prac uczniów ze szkoły, w której są zatrudnieni.
SZUMILAS: KAŻDY SZÓSTOKLASISTA ZNAJDZIE MIEJSCE W GIMNAZJUM>>>
Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: UCZYŁAM SIĘ PRZEZ CAŁE ŚWIĘTA>>>
Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.
SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2013: UCZNIOWIE NAJBARDZIEJ BOJĄ SIĘ MATEMATYKI>>>
CKE, kk

Komentarze:

sortuj
liczba komentarzy: 0
    Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!

Serwis specjalny

Drugi obieg wydawniczy

Powiedzieli w Polskim Radiu

Jarosław Gowin: Duda może być prezydentem

Jarosław Gowin: Duda może być prezydentem

Prezes Polski Razem uważa, że termin wyborów prezydenckich jest dopasowywany tak, by pomóc Bronisławowi Komorowskiemu. Zaznacza jednak, że Andrzej Duda ma realne szanse na pokonanie obecnego prezydenta.

Bądź z nami w kontakcie: