Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle

Jedynka
Piotr Grabka 17.10.2013
Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle
foto: PR

Konkurs rozpoczyna się 20 października i trwa do 12 grudnia 2013 r. Jest on związany z coroczną akcją charytatywną Pierwszego Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki.

Regulamin konkursu „Choinki Jedynki” – „Magia świąt”
§ 1
Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.
§ 2
Organizator

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio S.A. Program 1, z siedzibą w Warszawie, kod 00-977, al. Niepodległości 77/85, zwane dalej PR S.A.
§ 3
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 20 października 2013  r. i trwa do 12 grudnia 2013 r.
2. W dniach 25 listopada – 06 grudnia 2013 r. Jurorzy wybierać będą sześć prac  plastycznych – dwie główne i cztery wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne zaprezentowane zostaną na stronach internetowych Polskiego Radia.
3. Laureaci zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na antenie Programu 1 w dni powszednie między godz. 09.00 - 20.00
§ 4
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Polskiego Radia S.A., firm współpracujących ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
§ 5
Zasady Konkursu

1.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres  Polskiego Radia S.A. - Program 1, Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Choinki Jedynki”,  własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A0, przedstawiające „magię świąt” czyli swoje wyobrażenie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora.
2.    W przypadku przystąpienia do konkursu przez Uczestników, którzy nie  ukończyli 13 lat,  do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu
3.    W przypadku przystąpienia do konkursu Uczestników, którzy  ukończyli 13 lat ale nie mają ukończonych 16 lat do pracy plastycznej r. powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każdy ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Dane osobowe zbierane w związku z realizacją Konkursu zbierane będą doraźnie, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.
5.    Prace plastyczne przyjmowane będą od 20 października do 25 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
§ 6
Nagrody

1.    W  dniach od 25 listopada do 06 grudnia 2013 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród  głównych i 40 wyróżnień.
2.    Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2014 r.
§ 7
Komisja regulaminowa Konkursu

1.    Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.
2.    Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: artysty plastyka, pedagoga, filozofa. Każdy protokół przyznania nagród i wyróżnień  podpisze 3 członków Komisji.
§ 8
Licytacja nagrodzonych prac

1.    W dniu 12 grudnia 2013 r. Program 1 Polskiego Radia na swojej stronie internetowej opublikuje 6 prac z Fundacji Anny Dymnej, 6 prac ze Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk i 20 nagrodzonych w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.
2.    Licytacja odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia w dniu 12 grudnia 2013 r.  w godz. 8.00 –19.30
3.    Całkowity dochód z licytacji  32 prac  plastycznych przekazany zostanie na  rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk w równych częściach.
§ 9
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców. Reklamacje należy wysłać listem poleconym pod adresem Programu 1 PR SA  z dopiskiem na kopercie „Konkurs Choinki Jedynki - Reklamacja”. Reklamacje złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym. Decyzje komisji regulaminowej są ostateczne i uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od nich. Żadna dalsza korespondencja w sprawie rozpatrywanej reklamacji nie będzie prowadzona.
§ 10
Termin przedawnienia roszczeń

Termin przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem upływa w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
§ 12
Inne postanowienia

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Wiedzy i Edukacji  Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie automatycznie akceptują jego Regulamin wraz z odpowiednim załącznikiem.
4. Polskie Radio S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem prac konkursowych i wysyłką nagród ale dołoży wszelkich starań, w celu wyjaśnienia przyczyn ich zaistnienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Komentarze:

sortuj
liczba komentarzy: 1
  1. iwonanekresz
    2013-10-31 21:18
    Super konkurs. Postaramy się ja i moi uczniowie pomóc Wam.

Bądź z nami w kontakcie:

09:00 - 13:00LATO Z RADIEMSłuchaj na żywo
Oglądaj na żywo
serwis specjalny o I wojnie światowej

Polecamy:

Warszawskie kanały w czasach powstania i dziś

Warszawskie kanały w czasach powstania i dziś

Słuchacz pyta o podziemną Warszawę: o tunele pod Starówką, o to czy legendarny tunel z Cytadeli na praską stronę miasta nadal istnieje i czy dziś sieć kanałów pod Warszawą jest podobna do tej, którą wykorzystywali powstańcy.

20. Przystanek Woodstock. Ten festiwal stał się naszą marką

20. Przystanek Woodstock. "Ten festiwal stał się naszą marką"

- Wcale się nie dziwię, że właśnie w naszym regionie - najbardziej otwartym i tolerancyjnym, co potwierdzają badania - Przystanek Woodstock gra już po raz 16. Impreza cieszy się rosnącą popularnością, a dla Lubuskiego jest to wielki atut - mówiła w Jedynce Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego.

Stanisław Likiernik: Niemiec mierzył mi w czoło

Stanisław Likiernik: Niemiec mierzył mi w czoło

Miałem szczęście, bo nie pociągnął za cyngiel. Wówczas Niemcy na Czerniakowie zastrzelili ponad 100 rannych - wspomina Stanisław Likiernik, powstaniec warszawski, żołnierz Kedywu, bohater książki Emila Marata i Michała Wójcika "Made in Poland”.