Radio Chopin

Alternatywa Konkursowa - regulamin i oświadczenie

Ostatnia aktualizacja: 02.05.2021 16:23
Podajemy do wiadomości regulamin Chopinowskiej Alternatywy Konkursowej Polskiego Radia Chopin, wraz z towarzyszącym oświadczeniem.
Alternatywa konkursowa - nowy termin 9 maja
Alternatywa konkursowa - nowy termin 9 majaFoto: Lech Majewski/Radio Chopin

REGULAMIN KONKURSU
organizowanego przez:

Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.
Celem konkursów, realizowanych na antenie Polskiego Radia Chopin , jest zwiększenie popularności stacji.


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się w Polskim Radiu Chopin w okresie od 9.05.2021 do 6.06.2021 r.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne w wieku od 5 do 16 roku życia za zgodą opiekunów prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle za pośrednictwem platformy WeTransfer na adres fchopin@polskieradio.pl pliki z wykonanym zadaniem (zwany dalej także Utworem), które określa niniejszy regulamin.
4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Każdy Zwycięzca Konkursu może wygrać nagrodę tylko raz w ciągu trwania konkursu.
6. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.


§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Zadaniem uczestników jest wykonanie zarejestrowanego w wersji audiowizualnej jednego dzieła Fryderyka Chopina w dowolnie wybranej kategorii repertuarowej.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dziesięciu następujących kategoriach: 1. Preludium, 2. Etiuda, 3. Walc, 4. Nokturn, 5. Mazurek, 6. Polonez, 7. Impromptu, 8. Ballada, 9. Scherzo, 10. Barkarola.
3. Uczestnicy, w wybranej przez siebie kategorii, wykonują wyłącznie po jednym utworze.
4. Jeden uczestnik może wystartować maksymalnie w dwóch kategoriach repertuarowych.
5. Nagrania oraz dane wykonawcy (imię i nazwisko, numer telefonu oraz zgodę na udział w konkursie) należy przesyłać za pośrednictwem platformy WeTransfer na adres fchopin@polskieradio.pl.
6. Należy również wyrazić zgodę na publikację nagrań audiowizualnych na kanale Organizatora na serwisie Youtube oraz na portalu Facebooku na profilu Polskiego Radia Chopin oraz ich wersji audio na antenie Polskiego Radia Chopin oraz publikację wizerunku uczestnika. Do wiadomości elektronicznej należy dołączyć także krótkie artystyczne CV uczestnika (zawierające m.in. nazwę szkoły muzycznej lub ogniska muzycznego, o ile uczestnik jest uczniem takiej placówki, oraz dotychczasowe sukcesy), które zostanie wykorzystane w audycjach poświęconych laureatom.
7. Rozstrzygnięcie konkursu w ramach poszczególnych kategoriach będzie ogłaszane w specjalnej audycji konkursowej Polskiego Radia Chopin emitowanej o godzinie 19.00; wyniki pojawią się także o godzinie 20.00 na stronie głównej oraz na profilu Facebookowym anteny.
8. Wyniki poszczególnych kategorii będą ogłaszane w następujących dniach: 17 maja (Preludium), 19 maja (Etiuda), 21 maja (Walc), 23 maja (Nokturn), 24 maja (Mazurek), 26 maja (Polonez), 28 maja (Impromptu), 30 maja (Ballada), 31 maja (Scherzo), 2 czerwca (Barkarola).
9. Laureat Grand Prix zostanie ogłoszony 6 czerwca 2021 roku o godzinie 19.00 w audycji na antenie Polskiego Radia Chopin.
10. Nagrań można dokonać wyłącznie na instrumencie akustycznym – fortepianie lub pianinie (rejestracje dokonane na keyboardach lub innych instrumentach elektronicznych nie będą brane pod uwagę).
11. Nagranie może zostać dokonane telefonem komórkowym (smartfonem) lub profesjonalną kamerą, ale w taki sposób, aby cały czas było widać ręce i twarz grającego.
12. Zgłoszenia nie zawierające informacji opisanych w regulaminie oraz nagrane inaczej niż opisano w regulaminie nie będą brane pod uwagę.
13. Wysłanie plików opisanych w niniejszym regulaminie za pośrednictwem platformy WeTransfer na adres fchopin@polskieradio.pl jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
14. Zgłoszenia przyjmowane są w audycji danego dnia od momentu ogłoszenia Konkursu w Polskim Radiu Chopin dnia do północy 9 maja 2021r.
15. Nadesłany Utwór:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
16. Zwycięzcami Konkursu w kategoriach repertuarowych jest osoba/osoby, których Utwór został najwyżej oceniony przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną wykonania.
17. Organizator wyłoni również Laureata Grand Prix.
18. Laureatem Grand Prix jest osoba, której Utwór został najwyżej oceniony przez Jury Konkurs18. u, powołane przez Organizatora spośród utworów, które wygrały poszczególne kategorie repertuarowe. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną wykonania.§ 3
NAGRODY


1. Zwycięzcy dziesięciu kategorii repertuarowych otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz pióra o wartości 680 PLN i zestaw czterech płyt Polskiego Radia Chopin z serii „From the Polish Radio Archive” o wartości 146 PLN.
2. Laureat Grand Prix otrzyma nagrodę pieniężną tj. doroczną Nagrodę Polskiego Radia Chopin w wysokości 5000 PLN brutto.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
4. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania. Nagroda jest przekazywana rodzicowi/opiekunowi prawnemu, który dokonał zgłoszenia Utworu.
5. Nagrody dla zwycięzców kategorii repertuarowych nie są objęte podatkiem od wygranej. Natomiast nagroda dla laureata Grand Prix obciążona jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% wartości nagrody , który zostanie potrącony przez organizatora z ufundowanej nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także: adres do korespondencji oraz nr rachunku bankowego.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail chopin@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RO

12. DO.§ 5
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został wykonany samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych do artystycznego wykonania oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do artystycznego wykonania) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wykonanie i publiczne odtworzenie Utworu,
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: "Polskie Radio Chopin" Polskie Radio S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.polskieradio.pl/326,Radio-Chopin.
Załącznik nr 1

do Regulaminu

Chopin Grand Prix

_______________________________________

(imię i nazwisko rodzica / opiekuna*)

_______________________________________

(adres e-mail)

_______________________________________

(nr telefonu)

OŚWIADCZENIEJako rodzic/opiekun prawny * działając w imieniu i na rzecz Uczestnika/Uczestniczki* Konkursu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(imię, nazwisko, wiek)Oświadczam, że:

1. Wyrażam zgodę na jego/jej * udział w Konkursie organizowanym przez Polskie Radio S.A. na zasadach określonych w Regulaminie, z którymi się zapoznałem i którego treść akceptuję,

3. Oświadczam, że Utwór zgłoszony do konkursu został wykonany przez Uczestnika samodzielnie i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponoszę wobec Polskiego Radia S.A. odpowiedzialność z tytułu złożonego oświadczenia, zwalniając Polskie Radio z wszelkich roszczeń osób trzecich. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do artystycznego wykonania na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką, publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne lub inne urządzenia i systemy z lub bez możliwości zapisu, publiczne odtwarzanie Utworu, nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu. Upoważniam Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących oraz danych dotyczących dziecka dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia nagrania konkursowego poprzez stronę internetową Organizatora, kanał Organizatora na serwisie YouTube oraz w mediach (w tym na profilu Organizatora na portalu Facebook) w związku z promocją konkursu Organizatora. Zgoda obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka zawartego w nadesłanym nagraniu konkursowym (w formie filmu/zdjęcia), w tym na publikację na stronie internetowej Organizatora konkursu, na kanale Organizatora na portalu YouTube oraz w mediach (w tym na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku) do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


_________________________________

(data i podpis)