Choinki Jedynki 2017

Regulamin konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży "Choinki Jedynki 2017" – "Tajemnice Bożego Narodzenia"

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 11:33
Konkurs rozpoczyna się 22 października 2017 r. i trwa do 09 grudnia 2017 r. W dniach 22 listopada – 01 grudnia 2017 r. (włącznie) Jurorzy wybierać będą sześć prac plastycznych – dwie prace główne i cztery prace wyróżnione.
Choinki Jedynki
Choinki JedynkiFoto: Choinki Jedynki/Polskie Radio

§ 1 Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.

§ 2 Organizator

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko", organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.

§ 3 Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 22 października 2017 r. i trwa do 9 grudnia 2017 r.

2. W dniach 22 listopada - 1 grudnia 2017 r. (włącznie) Jurorzy wybierać będą sześć prac plastycznych - dwie prace główne i cztery prace wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne sukcesywnie będą omawiane na antenie Programu 1 i zaprezentowane zostaną na stronach internetowych Polskiego Radia.

3. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska na antenie Programu 1 PR SA codziennie w godz. 9.00-20.00.

§ 4 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników PR SA oraz firm współpracujących, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

§ 5 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres PR SA - Polskie Radio S.A. Program 1, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie "Choinki Jedynki", własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A2, przedstawiające "Tajemnice Bożego Narodzenia" (symbole, emocje, radość) czyli swoje wyobrażenie Tajemnicy Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu kontaktowego.

2. W przypadku przystąpienia przez Uczestników do Konkursu, do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

4. Prace plastyczne przyjmowane będą do 17 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

§ 6 Nagrody

1. W dniach od 22 listopada do 1 grudnia 2017 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród głównych i 40 wyróżnień.

2. PR SA przewiduje nagrodzić 20 Laureatów nagród głównych i 40 wyróżnionych. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2017 r.

3. Nagrody do wygrania w konkursie będą podane na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.

§ 7 Komisja regulaminowa Konkursu

1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.

2. Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: malarza, artysty grafika i plastyka. Protokół przyznania nagród i wyróżnień podpisze 3 członków Komisji.

§ 8 Licytacja nagrodzonych prac

1. W dniu 09 grudnia 2017 r. Program 1 Polskiego Radia S.A. na swojej stronie internetowej choinkijedynki.polskieradio.pl opublikuje prace podopiecznych Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacji im. Brata Alberta oraz 20 nagrodzonych (nagrody główne) w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.

2. Aukcja odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniu 9 grudnia 2017 r. w godz. 8.00-19.30

3. Całkowity dochód z aukcji 32 prac plastycznych otrzyma Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i Fundacja im. Brata Alberta.

§ 9 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16. roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać pod adresem Programu 1 PR S.A. z dopiskiem "Choinki Jedynki - Reklamacja". Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

§ 10 Inne postanowienia

1. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" wraz z prawem do korzystania i rozporządzania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji, z możliwością przekazywania praw osobom i podmiotom trzecim:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, audio-video, video, lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci - publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym też w serwisach multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych

2. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Kultury i Edukacji Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.

3. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


CHOINKI JEDYNKI 2017 Załącznik do regulaminu .pdf


Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak