X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem
Redakcja Programów Katolickich

Maksymilian Kolbe - konkurs

Ostatnia aktualizacja: 04.08.2019 09:05
o. Maksymilian Maria Kolbe, wielki patriota i człowiek bezgranicznie oddany Matce Boskiej, który oddał życie za drugiego człowieka.
o. Maksymilian Maria Kolbe, wielki patriota i człowiek bezgranicznie oddany Matce Boskiej, który oddał życie za drugiego człowieka.Foto: Domena publiczna

REGULAMIN KONKURSU w audycji ,,Familijna Jedynka”

organizowanego przez:

Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.


 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs rozgrywany jest w każdą niedzielę w audycji „Familijna Jedynka” w godz. 06.00 – 09.00 w okresie od 01.08.2019 r. do 30.09.2019 r.
 2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która prześle SMS z wykonanym zadaniem (zwany dalej także Utworem), które określa niniejszy regulamin.
 4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
 5. Każdy Zwycięzca Konkursu może wygrać nagrodę tylko jeden raz w ciągu tygodnia.
 6. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

 • 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
 1. Uczestnicy udzielają odpowiedzi na zadane przez prowadzącego audycję pytanie konkursowe wysyłając SMS na podany przez Organizatora w audycji numer telefonu – 72 151 (koszt SMSa: 2,46 brutto zł za wysłanie wiadomości).
 2. Wysłanie wiadomości SMS jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W konkursie nie są brane pod uwagę wiadomości SMS wysyłane przez Internet.
 4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5
 5. W danej audycji może zostać NAGRODZONY więcej niż jeden zwycięzca.
 6. Wiadomości SMS przyjmowane są w audycji danego dnia od momentu ogłoszenia Konkursu na antenie do momentu ogłoszenia przez prowadzącego zakończenia przyjmowania SMSów.
 7. Nadesłany Utwór:
  1. musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
  2. nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
 8. Zwycięzcami Konkursu w danej audycji jest osoba/osoby, których tekst (wykonanie zadania) został najwyżej oceniony przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

 • 3 NAGRODY
 1. Organizator przewiduje przyznanie Zwycięzcom konkursu po jednym egzemplarzu następujących pozycji książkowych :

 

 • Maksymilian Kolbe. Triumf miłości” – o wart. brutto 29,40 PLN
 • Don Pino Puglisi. Z gołymi rękami” -  o wart. brutto 35,70 PLN

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
 2. Zwycięzcy udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od momentu wygrania.
 3. W każdej edycji Konkursu nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

 

 • 4 DANE OSOBOWE
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.
 7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
 11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 • 5 PRAWA AUTORSKIE
 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  2. publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  3. publiczne wystawianie Utworu,
  4. nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

 

 • 6 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Polskie Radio S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem ,, Familijna Jedynka” .
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847, ze zm.).
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl .

 

 

 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak