Choinki Jedynki 2018

Regulamin konkursu „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 18:40
Choinki Jedynki 2016
Choinki Jedynki 2016Foto: Sebastian Gołos/PR
 • Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu „Choinki Jedynki”,  zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.

 • Organizator

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.

 • 3 Czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 21 października 2018 r. i trwa do 08 grudnia 2018 r.
 2. W dniach 22 listopada – 01 grudnia 2018 r. (włącznie) ze wszystkich nadesłanych prac plastycznych Jurorzy wybiorą łącznie 20 prac - nagród głównych i 40 prac - wyróżnionych. Wszystkie wybrane prace plastyczne sukcesywnie będą omawiane na antenie Programu I w godz. 9:00 - 20:00 oraz zostaną  zaprezentowane na stronach internetowych Polskiego Radia. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska oraz miejscowości na antenie Programu I PR SA codziennie  w godz. 09.00 - 20.00
 3. W dniach 3 - 7 grudnia 2018 r. (włącznie) spośród 60 prac zakwalifikowanych do finału (20 prac nagród głównych i 40 prac wyróżnionych) Dyrekcja Programu I przyzna nagrodę specjalną, która zostanie ogłoszona 8 grudnia 2018 r. po godz. 19tej.
 • 4 Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników PR S.A. oraz firm współpracujących, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
 • 5 Zasady Konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres PR S.A.  - Polskie Radio S.A. Program I, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Choinki Jedynki”,  własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A2, przedstawiające „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” (symbole, emocje, radość) czyli swoje wyobrażenie Tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora oraz nr telefonu kontaktowego. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
 2. W przypadku przystąpienia przez Uczestników do Konkursu, do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu
 3. Prace plastyczne przyjmowane będą do 18 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • 6 Nagrody
 1. W dniach od 22 listopada do 01 grudnia 2018 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery  wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród  głównych i 40 wyróżnień.
 2. Polskie Radio S.A. przewiduje nagrodzić 20 Laureatów nagród głównych i 40 wyróżnionych oraz przyzna nagrodę specjalną.  Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2019 r.
 3. Nagrody do wygrania w konkursie będą podane na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
 • 7 Komisja regulaminowa Konkursu
 1. Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.
 2. Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: malarza, artysty grafika i plastyka. Protokół przyznania nagród i wyróżnień podpisze 3 członków komisji.
 • 8 Licytacja nagrodzonych prac
 1. W dniu 08 grudnia 2018 r. Program I Polskiego Radia S.A. na swojej stronie internetowej choinkijedynki.polskieradio.pl opublikuje 12 prac podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji „Pomóż mi żyć” oraz  20 nagrodzonych  (nagrody główne) w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.
 2. Aukcja odbędzie się na antenie Programu I Polskiego Radia S.A. w dniu 08 grudnia 2018 r. w godz. 8.00 –19.30
 3. Całkowity dochód z aukcji   32 prac plastycznych  otrzyma  Fundacja  Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i  Fundacja  „Pomóż mi żyć”.
 • Dane osobowe

Polskie Radio S.A. informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

 1. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, miejscowość, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 2. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz miejscowość) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 5. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.
 6. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 9. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
 10. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO. 
 • 10 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać pod adresem Programu I PR S.A. z dopiskiem  „Choinki Jedynki – Reklamacja”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

 • 11 Inne postanowienia
 1. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
 3. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
 4. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 5. publiczne wystawianie Utworu,
 6. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
 7. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Kultury i Edukacji Programu I Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.  
 9. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Załącznik nr 1.pdf

Aneks do Regulaminu konkursu Choinki Jedynki 2018.pdf

Nagrody dla dzieci w konkursie Choinki Jedynki 2018.pdf