Historia

Wojna na Ukrainie. Ukraińcy nie pierwszy raz w historii odpierają atak Rosji

Ostatnia aktualizacja: 27.02.2022 05:55
Ponad sto lat temu Ukraińska Republika Ludowa musiała bronić swojej niepodległości i suwerenności już niespełna miesiąc po powstaniu. W grudniu 1917 roku została zaatakowana przez bolszewików, a niedługo później również przez Białych Rosjan, czyli zwolenników władzy carskiej. I chociaż walki ostatecznie zakończyły się zwycięstwem Armii Czerwonej, ukraińska tożsamość niepodległościowa nie zamarła, stale pielęgnowana przez działaczy krajowych i emigracyjnych. 
Symon Petlura dokonuje przeglądu wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej
Symon Petlura dokonuje przeglądu wojsk Ukraińskiej Republiki LudowejFoto: Wikimedia Commons/dp

Powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej

Rewolucja lutowa i abdykacja cara Mikołaja II 15 marca 1917 roku dały Ukraińcom - których działalność niepodległościowa rozwijała się intensywnie od połowy XIX wieku - szansę na budowę własnego państwa. W efekcie już 17 marca utworzono Ukraińską Radę Centralną.

– Głównym celem tego "praparlamentu" było utworzenie ukraińskich struktur państwowych w ramach Imperium Rosyjskiego i porozumienie się w tej sprawie z Rządem Tymczasowym  wyjaśniał historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz na antenie Polskiego Radia. – Rozmowy trwały jednak bardzo długo, bo aż do czerwca, a żądania Ukraińców były przez RT systematycznie odrzucane – dodał. 

Posłuchaj
10:24 ukraińska centralna rada___2417_98_iv_tr_0-0_4c61f8e5[00].mp3 Historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz mówi o powstaniu Ukraińskiej Centralnej Rady. Audycja Katarzyny Kobyleckiej z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej". (PR, 03.09.1998) 

Porozumienie udało się zawrzeć pod koniec lipca. RT wyraził wówczas zgodę na utworzenie ukraińskich struktur administracyjnych w pięciu guberniach - kijowskiej, podolskiej, połtawskiej, wołyńskiej i czernihowskiej. Sprawę autonomii tych ziem odłożono do czasu zebrania się rosyjskiej Konstytuanty (Zgromadzenia Ustawodawczego). 

Sekretariat Ukraińskiej Centralnej Rady w 1917 roku. Pierwszy z prawej (siedzi): Symon Petrlura, trzeci z prawej (siedzi): Wołodymyr Wynnyczenko. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna
  Sekretariat Ukraińskiej Centralnej Rady w 1917 roku. Pierwszy z prawej (siedzi): Symon Petlura, trzeci z prawej (siedzi): Wołodymyr Wynnyczenko. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna

Lenin-na-Pl.-Czerwonym_663_.jpg
Rewolucja październikowa w Rosji. Władza w rękach bolszewików

Sytuacja uległa zmianie w październiku, gdy rewolucja bolszewicka doprowadziła do likwidacji Rządu Tymczasowego, a w kraju zapanował chaos. Dla Ukraińskiej Rady Centralnej był to idealny moment do rozszerzenia swoich wpływów. 20 listopada wydali "Trzeci Uniwersał" i proklamowali utworzenie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Nowe państwo miało być połączone z Rosją, a w zasadzie z Republiką Rosyjską Rządu Tymczasowego, której żywot właśnie dobiegał końca, na zasadzie federacyjnej. Władze URL bowiem były zdecydowanie antybolszewickie. 

Posłuchaj
10:02 ukraińska republika ludowa___2428_98_iv_tr_0-0_4c618dc7[00].mp3 Historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz przybliża kulisy powstania Ukraińskiej Republiki Ludowej i mówi o pierwszych walkach wojny ukraińsko-radzieckiej. Audycja Katarzyny Kobyleckiej z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej". (04.09.1998)

Działania te spotkały się z ostrym sprzeciwem bolszewików i doprowadziły do wybuchu wojny ukraińsko-radzieckiej. 

"Pomoc" Austro-Węgier i Cesarstwa Niemieckiego 

Armia Czerwona wkroczyła na teren URL na początku 1918 roku. Nieliczne i słabo wyszkolone wojska ukraińskie nie były w stanie przeciwstawić się najeźdźcy, który zajmował kolejne miasta. 

29 stycznia rozegrała się decydująca bitwa pod Krutami. Wojska ukraińskie poniosły tam druzgocącą klęskę. Doszło wówczas do drastycznego wydarzenia. 300-osobowy batalion młodzieżowy - składający się z ochotników, uczniów gimnazjalnych i studentów - po złożeniu broni został wymordowany przez bolszewików  mówił historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz w audycji z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej". 

W tym samym czasie odbywały się w Brześciu rozmowy pomiędzy państwami centralnymi (Cesarstwem Niemieckim, Austro-Wegrami, Bułgarią i Imperium Osmańskim) a bolszewicką Rosją, dążącą do wycofania się z udziału w I wojnie światowej. Jak wskazywał prof. Paweł Wieczorkiewicz na antenie Polskiego Radia, w negocjacjach brali również udział delegaci ukraińskiej Rady. Doprowadzili oni do podpisania traktatu pokojowego pomiędzy URL (od 25 stycznia 1918 roku funkcjonującym już jako niepodległe i suwerenne państwo) a Cesarstwem Niemieckim i Austro-Węgrami.

Podpisanie traktatu pokojowego między Ukraińską Republiką Ludową a państwami centralnymi 9 lutego 1918 roku. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna
  Podpisanie traktatu pokojowego między Ukraińską Republiką Ludową a państwami centralnymi 9 lutego 1918 roku. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna

Ukraińcy zobowiązali się wówczas do zaopatrywania sojuszników w żywność w zamian za wsparcie militarne. 

 A ponieważ bolszewicy nie kwapili się do wycofania wojsk z terenów Ukraińskiej Republiki Ludowej, w lutym państwa centralne ruszyły do ofensywy – dodał historyk.

Szybko okazało się, że za udzieloną pomoc Ukraińcy muszą zapłacić wysoką cenę. I chociaż armia cesarska wkrótce oswobodziła ukraińskie miasta z rąk bolszewików, wcale nie zamierzała ich jednak oddać Radzie Centralnej. Co więcej, pod koniec kwietnia siły niemieckie doprowadziły do rozwiązania Ukraińskiej Republiki Ludowej. W jej miejsce powstało nowe państwo, zwane nieoficjalnie Hetmanatem, na którego czele stanął były adiutant cara Mikołaja II generał Pawło Skoropadski.

Posłuchaj
09:56 okupacja niemiecka i rządy hetmana skoropadskiego___2460_98_iv_tr_0-0_4ce91f96[00].mp3 Historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz mówi o niemieckiej okupacji Ukraińskiej Republiki Ludowej i rządach hetmana Pawła Skoropadskiego. Audycja Katarzyny Kobyleckiej z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej". (PR, 07.09.1998) 

Biali Rosjanie 

Hetman Pawło Skoropadski (w środku) pozuje do zdjęcia wraz ze swoimi oficerami. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna
  Hetman Pawło Skoropadski (w środku) pozuje do zdjęcia wraz ze swoimi oficerami. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna

Panowanie wojskowego zaczęło zbliżać się ku końcowi jesienią 1918 roku, gdy utracił on poparcie niemieckie wskutek klęski państw centralnych i podpisania rozejmu kończącego I wojnę światową. W tym czasie dawni działacze Ukraińskiej Rady Centralnej powołali do życia Dyrektoriat Ukraińskiej Republiki Ludowej. 

 Jego przewodniczącym został Wołodymir Wynnyczenko, a Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Symon Petlura  mówił historyk na antenie Polskiego Radia. 

Symon_petlura 663.jpg
Symon Petlura. Niespełniona nadzieja Ukrainy

Nowemu ośrodkowi ukraińskiej władzy udało się zorganizować liczącą blisko 90 tysięcy żołnierzy armię, która ruszyła do Kijowa i bez większych problemów zajęła miasto. Wkrótce potem ponownie proklamowano powstanie Ukraińskiej Republiki Ludowej. Dyrektoriat długo nie cieszył się jednak sukcesem - już po kilku miesiącach został zmuszony do opuszczenia miasta przez Armię Czerwoną, wspartą przez probolszewickie, ukraińskie formacje ochotnicze. 

Ukraińcy nie zamierzali się jednak poddać. Latem 1919 roku rozpoczęli kontrofensywę, która szybko została jednak złamana przez nowego wroga - dowodzoną przez generała Antona Denikina Armię Ochotniczą Białych Rosjan. Wojskowy był zdecydowanym przeciwnikiem niepodległej Ukrainy, a na zajętych przez niego terenach ukraińskie szkoły i ośrodki kultury były niszczone, a inteligencja poddawana licznym represjom.

Posłuchaj
09:37 denikin na ukrainie___2548_98_iv_tr_0-0_4c708ec8[00].mp3 Historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz mówi o zajęciu Kijowa przez Białych Rosjan i terrorze, jaki wprowadzili w mieście. Audycja Katarzyny Kobyleckiej z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej". (PR, 14.09.1998)

Po kilku tygodniach jego oddziały zostały jednak ostatecznie wyparte przez Armię Czerwoną, która wkrótce potem zaczęła instalować w ukraińskich miastach swoją aparaturę państwową. 

Zakończenie konfliktu i upadek URL

Pod koniec 1919 roku było już wiadomo, że wojna zbliżała się ku końcowi. Mimo to Dyrektoriat podjął ostatnią próbę odzyskania utraconych terenów i 21 kwietnia 1920 roku podpisał z przedstawicielami II Rzeczypospolitej tzw. umowę warszawską (w historiografii nazywana jest także sojuszem Piłsudski-Petlura). Polacy uznali wówczas niepodległość URL, a także zobowiązali się do udzielenia Ukraińcom pomocy wojskowej. W zamian za to uzyskali Galicję i większą część Wołynia.

Spotkanie Józefa Piłsudskiego i Symona Petlura w Kijowie latem 1920 roku. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna Spotkanie Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury w Kijowie latem 1920 roku. Źródło: Wikimedia commons/Domena publiczna

Ofensywa sprzymierzonych wojsk polsko-ukraińskich rozpoczęła się pod koniec kwietnia 1920 roku (wyprawa kijowska). Mimo początkowych sukcesów polskie siły zostały zmuszone do odwrotu przez Armię Czerwoną. Armia URL brała udział w obronie Polski przed bolszewickim najazdem w dobie bitwy warszawskiej. Jesienią 1920 roku armia URL - wspierana przez Polskę - prowadziła samodzielną kampanię przeciwko Armii Czerwonej, zakończyła się ona jednak klęską i wycofaniem się jej sił na terytorium II RP. 

src=" //static.prsa.pl/18c6af74-3478-4b75-bc41-37b63c3bea80.file"

Posłuchaj
10:14 ukraina w koncepcjach piłsudskiego___2559_98_iv_tr_0-0_4c61248d[00].mp3 Historyk prof. Paweł Wieczorkiewicz mówi o federacyjnej koncepcji Józefa Piłsudskiego i układzie polsko-ukraińskim z kwietnia 1920 roku. Audycja Katarzyny Kobyleckiej z cyklu "Dźwiękowy przewodnik po historii najnowszej". (PR, 15.09.1998)

Niestety, na skutek zmiany rządów polska dyplomacja odrzuciła koncepcję federacyjną Józefa Piłsudskiego. Na skutek bolszewickich nacisków, podczas rozmów pokojowych w Rydze, Ukrainę reprezentowała marionetkowa wobec Moskwy Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka.

W efekcie URL przestała istnieć. Dyrektoriat udał się na emigrację, gdzie działał aż do 1991 roku. Wówczas Centrum Państwowe URL złożyło swoje upoważnienie na ręce pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy Łeonida Krawczuka, podkreślając tym samym, że współczesne państwo ukraińskie jest prawnym następcą URL.

jb 

Czytaj także

Taras Szewczenko – patron ukraińskich protestów

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2016 06:03
– Wiersze Tarasa Szewczenki na Majdanie deklamują wszyscy, niezależnie od wykształcenia. Jest on dla Ukraińców zjawiskiem absolutnie uniwersalnym, gdy trzeba odpowiedzieć na najważniejsze pytania – mówił w Dwójce Mirosław Czech.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Iwan Mazepa – marzenia o niepodległej Ukrainie

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015 06:00
- Mazepa był ostatnim człowiekiem, który próbował uratować niezależność Kozaczyzny – przekonywał prof. Paweł Wieczorkiewicz na antenie Polskiego Radia.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Rosyjski imperializm. Agresja na Ukrainę wpisuje się w wielowiekową tradycję

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2024 06:00
Rosyjska propaganda usprawiedliwia ekspansję tym samym zestawem mitów i motywów od stuleci. Obserwowane dzisiaj zapędy i zabiegi Moskwy są echem haseł i działań dobrze ugruntowanych w  historii. O rosyjskich aspiracjach imperialnych na przestrzeni wieków rozmawialiśmy 22 lutego 2022 roku z prof. Hieronimem Gralą, historykiem z Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, badaczem dziejów Rusi, wieloletnim dyplomatą w Rosji.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Na granicy z Ukrainą

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022 07:00
W związku z kryzysem na Ukrainie, Polska postanowiła wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania niektórych przepisów rozporządzenia dotyczącego czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe paliw.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Inwazja Rosji na Ukrainę. Lwów. Raport z zagrożonego miasta

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2022 12:25
W piątek rano mieszkańcy kilku miast, w tym Lwowa, usłyszeli syreny alarmowe. Lokalna administracja zaleca mieszkańcom udanie się do najbliższych schronów. I choć na razie żadne bomby na Lwów nie spadły, to sytuacja wciąż jest poważna.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Charków pod zmasowanym ostrzałem. Zacięte walki na obrzeżach miasta

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2022 11:22
Rosyjskie wojska przypuściły atak rakietowy na położony na wschodzie Ukrainy Charków. W mieście słychać głośne wybuchy - informuje agencja Reuters, powołując się na relacje naocznych świadków.
rozwiń zwiń