Choinki Jedynki 2014 - Regulamin licytacji prac dzieci

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2014 13:19
Licytować można: telefonicznie pod nr (22) 645 22 55 lub SMS pod nr 71151. Kanał sms-owy służy wyłącznie do przesyłania zgłoszeń. Osoby obsługujące Aukcję kontaktują się telefonicznie z osobami przesyłającymi zgłoszenie.
  1. Aukcja "Choinki Jedynki" (zwana dalej także Licytacją) odbędzie się na antenie Radiowej Jedynki w piątek 5 grudnia 2014 roku w godzinach od 8.00 do 19.30, przy czym licytować będzie można do około godz.19.28.
  2. Kwota wywoławcza pracy plastycznej wynosi 100 zł.
  3. Celem Aukcji jest wyłonienie osób, które najwyżej wylicytują przedmioty Licytacji i wpłacą w terminie  na wskazany w § 10 rachunek zadeklarowaną kwotą oraz którym wydane  zostaną wylicytowane przez nich prace plastyczne.
  4. Organizatorem aukcji jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków – Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.
  5. Całkowity przychód z Aukcji zostanie przeznaczony na działalność pożytku publicznego – działalność statutową Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz na działalność statutową Fundacji PRO ARTIS w częściach równych.

§2

Organizator zastrzega możliwość przedłużenia czasu trwania Licytacji w przypadku, gdy Uczestnicy będą podbijać cenę przedmiotu Licytacji po upływie wyżej wymienionego czasu.

§3

  1. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest zaakceptowanie Regulaminu Aukcji.
  2. 2. W Aukcji mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania, które zgłoszą się telefonicznie bądź za pośrednictwem SMS-ów w czasie trwania Licytacji.

§4

1. Uczestnicy składają oferty:

a) pod numerem telefonu: 22 645-22-55 (koszt połączenia telefonicznego wg stawek operatora) lub

b) wysyłając SMS na numer 71151 (koszt SMS-a to 1,23 zł brutto, 1.00 zł + 23% VAT) o treści: C numer pracy plastycznej (od 01 do 32 ), spacja i podaje proponowaną kwotę za pracę plastyczną, np.: C01 1200. W odpowiedzi z systemu generowana jest odpowiedź potwierdzająca  przyjęcie zgłoszenia. Zgłoszenia do Licytacji wysłane SMS-em podlegają weryfikacji telefonicznej. Weryfikacji dokonują osoby obsługujące Licytację. Zgłoszenia SMS-owe przyjmowane są do godz. 19.10.

§5

1. Oferta złożona w toku Aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik Aukcji złoży ofertę korzystniejszą.

2. Jeżeli Organizator stwierdzi, że konieczna jest powtórna weryfikacja, to w dniu Licytacji podejmie 3-krotną próbę telefonicznego kontaktu. W przypadku nie nawiązania tego kontaktu prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego Licytanta, który złożył najwyższą ofertę.

§6

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Aukcji jest Organizator oraz Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.
  2. Zgłaszający się do Aukcji  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Aukcji. Zgłaszający podaje: swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i deklarowaną kwotę. Podanie w/w  danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje  nieprzytępieniem do Aukcji.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób doraźny, wyłącznie w celu wyłonienia osób, które najwyżej wylicytują przedmiot Aukcji, dostarczenia im wylicytowanych prac, zachowania dokumentacji aukcyjnej do kontroli uprawnionych organów. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także udostępniane innym podmiotom. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§7


Prace plastyczne licytowane są według wcześniej ustalonej kolejności. Prace oglądać można na stronie internetowej: www.choinkijedynki.polskieradio.pl

§8

Bieżące wyniki licytacji podawane są "na żywo" na antenie radiowej Jedynki  i na stronie internetowej Polskiego Radia www.choinkijedynki.polskieradio.pl w czasie trwania Aukcji.

§9

Wyniki Licytacji podane zostaną na antenie radiowej Jedynki.

§10

Osoba, która wygrała licytację danej pracy plastycznej zobowiązana jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2014 r. Wszystkie wpłaty muszą wpłynąć na konto Fundacji do 22.12.2014 r.

Wpłaty należy dokonywać na konto Fundacji „Mimo Wszystko”, na rachunek:
ALIOR BANK  93 2490 0005 0000 4600 4075 8249 z dopiskiem  „Choinki Jedynki, nr pracy ……”

§11

W przypadku nie dokonania wpłaty zgodnie z zapisem § 10, prawo do nabycia przedmiotu przechodzi na następnego Licytanta, który złożył najwyższą ofertę (trzecią, w przypadku braku wpłaty drugiego Licytanta, itd.)

§12

Wylicytowane prace plastyczne będą wydawane w siedzibie Polskiego Radia S.A. od  8 grudnia 2014 r. w godzinach 10.00 - 15.00 po uprzednim telefonicznym umówieniu spotkania przez osobę obsługującą Licytację. Odbioru pracy plastycznej może dokonać osoba, która wygrała Licytację (lub osoba upoważniona) legitymująca się własnym dowodem osobistym. Niezbędne jest przedstawienie dowodu wpłaty oraz potwierdzenie przez Fundację Anny Dymnej wpływu kwoty na wskazany w §10 numer rachunku.

§13

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wysłania wylicytowanych prac plastycznych pocztą. W takim przypadku kontrola dowodu wpłaty i danych personalnych będzie dokonywana na odrębnie ustalonych indywidualnie zasadach.

§14

Na wszelkie pytania w trakcie Licytacji odpowiadać będą osoby obsługujące Licytację.

§15

Regulamin Aukcji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.choinkijedynki.polskieradio.pl