Akcja Charytatywna "Choinki Jedynki" - licytacja dodatkowa

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017 12:00
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej "Choinki Jedynki" (zwanej dalej także Akcją), prowadzonej w formie dodatkowej licytacji w związku z akcją promocyjną Programu 1 Polskiego Radia S.A. pt. "Choinki Jedynki".
Choinki Jedynki
Choinki JedynkiFoto: Choinki Jedynki/Polskie Radio

Regulamin Akcji Charytatywnej "Choinki Jedynki" (licytacja dodatkowa)


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w akcji charytatywnej "Choinki Jedynki" (zwanej dalej także Akcją), prowadzonej w formie dodatkowej licytacji w związku z akcją promocyjną Programu 1 Polskiego Radia S.A. pt. "Choinki Jedynki".
2. Celem Akcji jest zebranie wśród słuchaczy Polskiego Radia kwoty pieniężnej z przeznaczeniem na Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Środki finansowe uzyskane z Akcji zostaną przekazane bezpośrednio na dedykowane Akcji konto bankowe Fundacji.
3. Miejscem publikacji niniejszego regulaminu (dalej zwanego „Regulaminem”) jest strona internetowa Polskiego Radia jedynka.polskieradio.pl
4. Przystąpienie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.
5. Nad prawidłowością przebiegu Licytacji będzie czuwać komisja regulaminowa.

§ 2 Organizator

Organizatorami akcji charytatywnej są:
1) Polskie Radio S.A. (Program 1) z siedzibą w Warszawie 00-977, przy Al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, 16 366,300 zł, wpłacony w pełnej wysokości, dalej zwana „Polskim Radiem”;
2) Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576., dalej zwana „Fundacją”,
zwani dalej łącznie „Organizatorami”.

§ 3 Czas trwania, przebieg i zasady Akcji

1. Akcja będzie prowadzona w formie licytacji przedmiotów, o których mowa w ust. 2 w dniach 18 – 20 grudnia 2017r. w czasie trwania audycji „Ekspres Jedynki” w godz. 15 – 17.
2. Przedmiotami przeznaczonymi na organizowane w ramach Akcji licytacje są trzy egzemplarze „Atlasu Kotów” ze specjalną dedykacją Pana Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, zwanych dalej „Przedmiotem Akcji”, przy czym każdego dnia Akcji będzie można wylicytować jeden egzemplarz.
3. Zdjęcie i opis licytowanych egzemplarzy „Atlasu Kotów” będą zamieszczone na stronie jedynka.polskieradio.pl
4. Oferty Uczestników zawierające konkretne kwoty pieniężne oferowane za Przedmiot Akcji będzie można składać w czasie trwania audycji zgodnie z ust. 1, przy czym cena wywoławcza każdego z Przedmiotów wynosi 500 zł.
5. Uczestnicy będą mogli licytować Przedmioty drogą telefoniczną, składając swoje oferty pod nr telefonu 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora).
6. Organizator zastrzega możliwość skrócenia lub przedłużenia czasu trwania licytacji, o czym poinformuje na antenie Programu 1 prowadzący audycję, o której mowa w ust. 1.
7. Składając swoje oferty, Uczestnik będzie zobowiązany do podania za każdym razem deklarowanej kwoty, swojego imienia i nazwiska, miasta zamieszkania oraz numeru telefonu kontaktowego. Telefony anonimowe nie będą brane pod uwagę.
8. Osoby przyjmujące oferty w czasie trwania licytacji mogą wielokrotnie kontaktować się z osobami aktualnie oferującymi najwyższe kwoty. Brak trzykrotnego połączenia z ww. Uczestnikami spowoduje powrót do poprzedniej proponowanej kwoty, a tym samym osoby Licytującej.
9. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Akcji będzie jawna dla innych Uczestników. Aktualne wyniki będą podawane na bieżąco na antenie Programu 1 Polskiego Radia w czasie trwania Akcji.
10. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch Uczestników licytacji jednakowych ofert, pierwszeństwo ma oferta kwotowa zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
11. Licytację Przedmiotu Akcji wygrywa Uczestnik (zwany dalej „Zwycięzcą”), który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą kwotę, która zostanie zgodnie z Regulaminem potwierdzona przez osoby przyjmujące oferty oraz zostanie przybita (podana) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w czasie wskazanym w ust. 12.
12. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili potwierdzenia przez osobę przyjmującą oferty, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w momencie zakończenia audycji, nie później jednak niż o godz. 17.30, o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Akcji (Zwycięzca), na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli dziennikarza prowadzącego audycję o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej w toku Akcji.
13. Zwycięzcom licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
14. Fundacji przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej kwoty wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
15. Zwycięzca jest zobowiązany do wpłaty kwoty, na którą uzyskał przybicie w terminie do 22 grudnia 2017r., na konto bankowe Fundacji dedykowane Akcji wskazane w § 5 ust. 1 Regulaminu.
16. W przypadku nie wpłacenia zaoferowanej kwoty przez Zwycięzcę, który wygrał licytację w terminie, o którym mowa w ust. 15 i nie skorzystania przez Fundację z prawa wskazanego w ust. 14, umowa z tym Uczestnikiem ulega rozwiązaniu.
17. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą i kolejno trzecią najwyższą kwotę przestaje wiązać po terminie 28 grudnia 2017r.
18. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 16, pod warunkiem dochowania terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 17, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył kolejną co do wysokości ofertę w licytacji danego Przedmiotu.
19. Imię i miasto zamieszkania Uczestnika danej licytacji, na rzecz którego nastąpiło przybicie może zostać podane przez Organizatorów do wiadomości publicznej za pośrednictwem anteny Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4 Uczestnicy Akcji

1. Uczestnikiem Akcji (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne działające przez osoby fizyczne uprawnione do ich reprezentowania i zaciągania zobowiązań, które zgłoszą się telefonicznie w czasie jej trwania.
2. Warunkiem udziału w Akcji jest podanie danych osobowych - imię i nazwisko/firma przedsiębiorcy, miejsce i adres zamieszkania/siedziby przedsiębiorcy w momencie przystąpienia do licytacji.

§ 5 Zapłata wylicytowanej kwoty i wydanie licytowanego Przedmiotu

1. Uczestnicy (Zwycięzcy), na rzecz których nastąpiły przybicia zgodne z § 3 ust. 11 i 12 w poszczególnych licytacjach, zobowiązani są do wpłacenia zaoferowanej kwoty do 22 grudnia 2017r., na dedykowany Akcji rachunek bankowy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Alior Banku o numerze 93 2490 0005 0000 4600 4075 8249.
2. W tytule przelewu należy wpisać „Choinki Jedynki”.
3. Jeśli Uczestnik, o którym mowa w ust. 1 nie ureguluje należnej kwoty w podanym terminie, prawo do nabycia Przedmiotu przechodzi na Uczestnika oraz na zasadach wskazanych w § 3 ust. 18., który deklarował drugą i kolejno, trzecią pod względem wysokości kwotę.
4. Wydanie wylicytowanych Przedmiotów nastąpi w terminie i w sposób ustalony z każdym ze Zwycięzców Akcji, ale dopiero po odnotowaniu wpłaty deklarowanej kwoty na koncie i w terminie wskazanych w ust. 1.
5. Uczestnik (Zwycięzca) może otrzymać Przedmiot drogą pocztową na wskazany adres lub dokonać osobistego odbioru Przedmiotu licytacji w siedzibie Polskiego Radia, jednak nie później niż w terminie do 31 stycznia 2018r. Po tym terminie nie odebrany Przedmiot Akcji przechodzi na własność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

§ 6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatorów Komisji Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polskie Radio S.A. Program 1, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się z przedstawicieli Organizatorów. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Polskiego Radia.

§ 7 Dane osobowe

1. Poprzez przystąpienie do Akcji, Uczestnik biorący w niej udział akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji wszelkich czynności związanych z Akcją, jej zakończeniem i odbiorem wylicytowanego Przedmiotu.
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.
3. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników jest Polskie Radio.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział
w licytacji.
5. Każdy Uczestnik Akcji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2016.922 z późn. zm.).
6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.