Regulamin Licytacji "Choinki Jedynki"

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2016 08:53
Regulamin Licytacji Choinki Jedynki

Regulamin Licytacji

 „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”

§ 1
Regulamin


Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Aukcji „Choinki Jedynki” (zwaną dalej także Licytacją), prowadzonej w związku z akcją promocyjną Programu 1 Polskiego Radia pt. „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”

§ 2
Organizator

Organizatorem Licytacji jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576.

§ 3
Czas trwania i przebieg Licytacji

Licytacja trwa od 5 do 9 grudnia 2016 r. i będzie przeprowadzana podczas trwania audycji „Cztery Pory Roku” emitowanej na antenie Programu 1 Polskiego Radia. 

Przedmiotem Licytacji są prace plastyczne przedstawiające „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” namalowane 4 grudnia 2016 r. przez zaproszonych do siedziby Polskiego Radia S.A. gości ze świata kultury, nauki, sportu oraz prace  przekazane przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę Kornhauser-Dudę i szopki z gliny przekazane przez Panią Annę Dymną z Fundacji „Mimo Wszystko”.

Prace plastyczne będzie można oglądać od 5 grudnia 2016 roku, z podziałem na poszczególne dni licytacji, na stronie internetowej „Choinki Jedynki 

Każda z prac będzie podpisana przez autora imieniem i nazwiskiem i będzie miała swój kod (litera + numer np. A01), (lista wraz z numerami i nazwiskami malujących z podziałem na poszczególne dni licytacji – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

Każdego dnia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.55 Słuchacze będą mogli wziąć udział w Licytacji w następujący sposób:

1)

w godzinach  9.00 - 11.51.59 pod nr telefonu (+48) 22 645 22 55  Suchacze deklarują swoją kwotę  na wybraną pracę  plastyczną,  

w godzinach 9.00 – 11.30 pod nr sms 72 151 można przesłać swoje zgłoszenie do licytacji zawierające kod i kwotę,  

po godzinie 11.51.59 wszelkie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

2) Organizator zastrzega możliwość skrócenia lub przedłużenia przez prowadzącego licytację czasu  trwania licytacji o czym prowadzący poinformuję na antenie Programu 1.

§ 4
Uczestnicy Licytacji

Przystąpienie do Licytacji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Licytacji.

Uczestnikami Licytacji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania (członkowie zarządu), które zgłoszą się telefonicznie bądź za pośrednictwem SMS w czasie trwania Licytacji. 

§ 5
Zasady Licytacji

1. Aby wziąć udział w Licytacji Uczestnicy deklarują kwotę za prace plastyczne: 

a) SMS-em pod numer 72151 (koszt 2,46 zł z VAT) podając: kod pracy plastycznej, deklarowaną kwotę za prace plastyczną (np. A01 501 zl). Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.

b)  Telefonicznie pod numer (+48) 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora), podając: kod pracy plastycznej, deklarowaną kwotę za prace plastyczną, imię i nazwisko,  telefon. Na prośbę osoby obsługującej licytację ze strony Organizatora Uczestnik Licytacji może być poproszony o podanie adresu zamieszkania.   Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.

2. W przypadku wysłania zgłoszenia SMS-em dane będą weryfikowane telefoniczne przez osoby obsługujące Licytację.

3. Osoby obsługujące Licytację  w czasie jej trwania mogą / będą wielokrotnie kontaktować się z osobami aktualnie najwyżej Licytującymi. Brak trzykrotnego  połączenia z aktualnie najwyżej Licytującym spowoduje powrót do poprzedniej proponowanej kwoty a tym samym osoby Licytującej.

4. W przypadku wysłania przez Uczestnika Licytacji wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik ten otrzyma zwrotnie (na numer, z którego przesłał uprzednio SMS) informację, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie stanowił skutecznego wysłania zgłoszenia do Licytacji.

5. Bieżące wyniki podawane są na bieżąco  na antenie Programu 1 Polskiego Radia w czasie trwania akcji oraz na stronie internetowej licytacji.

6. Po upływie czasu wyznaczonego na przyjmowanie zgłoszeń do Licytacji, zadeklarowane  przez Uczestników kwoty potwierdzone przez osoby obsługujące Licytację są wiążące i ostateczne i będą podane na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Wygrywa ten Uczestnik, który do momentu zakończenia przyjmowania zgłoszeń zadeklarował najwyższą kwotę na daną pracę plastyczną (zwany Zwycięzca danej Licytacji)

7. Zwycięzca danej Licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 16 grudnia 2016 roku. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Fundacji „Mimo Wszystko”, na rachunek: Alior Banku 93 2490 0005 0000 4600 4075 8249 z dopiskiem Choinki Jedynki nr pracy „…………….”. 

8. Jeśli Zwycięzca Licytacji danej pracy nie ureguluje należnej kwoty w podanym terminie (ust. 7) prawo do nabycia pracy plastycznej przechodzi na następnego uczestnika deklarującego drugą i kolejną pod względem wysokości kwotę, termin wpłaty zostanie ustalony przez obie strony.

9. Prace plastyczne zostaną wydane, wszystkim Zwycięzcom Licytacji w terminie uzgodnionym jednak nie później niż do 30 czerwca 2017 roku po odnotowaniu danej  wpłaty na koncie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.  Po tym terminie nie odebrana wylicytowana praca przechodzi na własność Fundacji.


§ 6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres: Polskie Radio S.A. 00-977 Warszawa al. Niepodległości 77/85. 

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie. 

§ 7

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Licytacji jest Organizator oraz Polskie Radio S.A.

Po wysłaniu zgłoszenia SMS, przez Uczestnika Licytacji, zgodnie z § 5 Regulaminu, osoby obsługujące Licytację, skontaktują się z nim w celu potwierdzenia treści tego sms-a i otrzymania jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu miejsca zamieszkania. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niezakwalifikowaniem się Uczestnika do Licytacji.

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane wyłącznie doraźnie. Dane te będą przechowywane tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników jest Organizator oraz Polskie Radio S.A. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w licytacji. Każdy uczestnik licytacji posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

§ 8
Inne postanowienia

Regulamin Licytacji jest dostępny w Redakcji Kultury i Edukacji Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.

Nad prawidłowością przebiegu Licytacji będzie czuwać komisja regulaminowa. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny

Wylicytowane prace zostaną wysłane  przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wyłącznie do tych osób, które wpłaciły zadeklarowane kwoty na konto Fundacji  (§ 5 ust. 7).

5. Wylicytowane prace mogą zostać odebrane osobiście z siedziby Polskiego Radia S.A. przez osoby, które zadeklarowały taką chęć bądź osoby przez nie upoważnione, a tym samym wpłaciły zadeklarowane kwoty do dnia 19 grudnia 2016 roku po uprzednim potwierdzeniu odnotowania wpłaty na koncie  Fundacji i uzgodnieniu terminu.

ZAŁĄCZNIK NR 1 (pojawi się po zakończeniu malowania prac przez Przyjaciół radiowej Jedynki)

DATA TWÓRCA KOD SMS UWAGI
5.12.2016 Dymna Anna A 01 mała szopka
  Kornhauser-Duda Agata A 02 obrazek
  Kwiatkowski Dawid A 03  
  Lang Czesław A 04  
  Majewski Tomasz ( z żoną Anną i synem Mikołajem) A 05  
6.12.2016 Haliński Andrzej A06  
  Herbuś Edyta A 07  
  Nowacka Oktawia A 08  
  Pałkiewicz Jacek A 09  
  Żołądkowicz Wojciech A 10  
       
7.12.2016 Bargielska Justyna A 11  
  Brzozowski Rafał A 12  
  Kalicińska Małgorzata A 13  
  Krafftówna Barbara A 14  
  Łukaszewicz Olgierd A 15  
  prof.Myśliwiec Karol A 16  
8.12.2016 Bobrowski Szymon A 17  
  Cierniak Zbigniew ( z członkami zespołu Śląsk) A 18  
  Andrzej Mastalerz i Agata Piotrowska-Mastalerz A 19  
  Więdłocha Agnieszka ( pomagał malować Antoni Pawlicki) A 20  
  Zamorska- Muszyńska Danuta A 21  
9.12.2016 Dymna Anna A 22 duża szopka
  Fajkowska Jolanta A 23  
  Gudowski Maciej A 24  
  Kornhauser-Duda Agata A 25 bombka
  Kurdej-Szatan Barbara A 26  
  Malejonek Darek A 27