Regulamin konkursu naukowego w audycji "Eureka ekstra"

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2017 10:00
Konkurs rozgrywany jest każdą niedzielę od 25 czerwca do 3 wrześni w audycji "Eureka Ekstra".
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com/Billion Photos

REGULAMIN KONKURSU NAUKOWEGO PROGRAM 1 – AUDYCJA "Eureka ekstra"

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

Celem Konkursu jest popularyzacja nauki, techniki i edukacja słuchaczy.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w niedzielę od 25 czerwca do 3 września 2017 roku w audycji "Eureka Ekstra" w godz. 21.10 – 21.30. W każdej audycji zostaną przeprowadzone dwie edycje.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny tj.  ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2, która prześle odpowiedź/rozwiązanie na zadane pytanie konkursowe. Imię oraz miejscowość Uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego Radia S.A.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jedynka.polskieradio.pl

§ 2

ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) z rozwiązaniem pytania / zadania konkursowego zadanego na antenie wraz z kreatywną odpowiedzią.
2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3

NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie każdemu Laureatowi danej edycji nagrodę w postaci :

  • Gadżetów radiowej Jedynki lub / i książki wydanej pod patronatem radiowej Jedynki.

2. W każdej edycji Konkursu nagroda będzie wymieniona na antenie.
3. Nagroda będzie przesłana w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią / rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.
2. Konkurs będzie rozgrywany od 25 czerwca do 3 września 2017 roku.

§ 5

ETAPY KONKURSU

Etap I
1. Konkurs rozgrywany w dniach od 25 czerwca do 3 września 2017 roku w godz. 21.10 do 21.30.
2. Około godz. 21.15 i około godz. 21.22 wyemitowane zostaną pytania konkursowe.
3. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłać wiadomość tekstową zawierającą kreatywną odpowiedź wraz z rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.

Etap II
1. W każdej edycji Konkursu Komisja konkursowa spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Laureata Konkursu – osobę, która przesłała w danej edycji wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną odpowiedzią/rozwiązaniem na zadane na antenie pytanie konkursowe.
2. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo prowadzący audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Laureatem. Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
3. W chwili uzyskania połączenia z Laureatem, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Laureata w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Laureat wysłał sms w Konkursie.
4. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Laureata w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.
5. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania, Laureat zdobywa nagrodę.
6. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/ rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.
7. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest dwukrotnie wg zasad jak wyżej.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE
 
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.)

Zobacz więcej na temat: konkurs
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak