Regulamin konkursu „Pojedź z nami do Opola”

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017 18:31
Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do środy w dniach od 11 do 13 września 2017 r. w audycji „Muzyczna Jedynka” w godz. 13.10 - 14.55. 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/GaudiLab

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej poprzez prezentację ciekawych informacji z historii polskiej muzyki.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do środy w dniach od 11 do 13 września 2017 r. w audycji „Muzyczna Jedynka” w godz. 13.10 - 14.55.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny tj. ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2, która prześle odpowiedź/rozwiązanie na zadane pytanie / zadanie konkursowe. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego Radia S.A.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jedynka.polskieradio.pl

§ 2 ZASADY KONKURSU
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią i rozwiązaniem pytania / zadania konkursowego zadanego na antenie.
2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3 NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie w każdej edycji konkursu nagrody w postaci dwuosobowego karnetu/biletu upoważniającego do wejścia na 54 KFPP w Opolu w dniach 15-17.09.2017r. Wartość nagrody to 600 PLN brutto.
2. W każdej edycji Konkursu nagroda / nagrody do wygrania zostaną wymienione na antenie.
3. Nagroda o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Finalistom w Biurze Festiwalowym 54 KFPP w Opolu. Organizator poinformuje Finalistów o szczegółach drogą telefoniczną bądź mailową.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią i rozwiązaniem pytania / zadania konkursowego zadanego na antenie.
2. Konkurs składa się maksymalnie z 3 edycji rozgrywanych od poniedziałku do środy w dniach od 11 do 13 września br.

§ 5 ETAPY KONKURSU
Etap I
1. Konkurs rozgrywany w dniach 11 do 13 września 2017 r w audycji „Muzyczna Jedynka” w godz. 13.10 - 14.55
2. W godzinach 13.15 -14.15 zadane zostanie pytanie / zadanie konkursowe z zakresu historii polskiej piosenki.
3. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłać wiadomość tekstową zawierającą kreatywną odpowiedź wraz z rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.
Etap II
1. W każdej edycji Konkursu Komisja konkursowa spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu – osobę, która przesłała w danej rundzie wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną odpowiedzią/rozwiązaniem na zadane na antenie pytanie konkursowe. Rozwiązanie danej edycji konkursu odbędzie się w poniedziałek (11.09.17r.) około godz. 14.25, we wtorek (12.09.17r.) i środę (13.09.17r.) około godz. 14.45.
2. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo wydawca audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
3. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.
4. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.
5. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania, Finalista zdobywa nagrodę.
6. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/ rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.
7. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest dwukrotnie, wg zasad jak wyżej.
8. W przypadku gdy, w danej edycji konkursu nie będzie prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania zadania nagroda przechodzi na kolejną edycje konkursu, wówczas do wygrania będą dwie nagrody dla dwóch Finalistów.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.)

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także