Regulamin konkursu "Słuchaj uważnie" w audycji "Cztery Pory Roku"

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2017 08:00
Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do piątku w dniach od 2 do 31 października 2017r. w audycji "Cztery Pory Roku" w godz. 10.00 – 11.00. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock/HBRH

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).
Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej poprzez prezentacje ciekawych informacji literackich, historycznych, geograficznych, biologicznych, sportowych, muzycznych i filmowych.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do piątku w dniach od 2 do 31 października 2017r. w audycji "Cztery Pory Roku" w godz. 10.00 – 11.00. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy  Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz  członkowie ich najbliższej rodziny tj.  ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2, która prześle kreatywną odpowiedź oraz rozwiązanie na zadane pytanie konkursowe. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego Radia S.A.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.  Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora  wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie www.jedynka.polskieradio.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią i rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.
2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy  Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3
NAGRODY
1.  Organizator przewiduje przyznanie każdemu  Laureatowi edycji nagrodę w postaci jednego z poniższych zestawów książek od Wydawnictwa Jedność:
•    zestaw I o łącznej wartości brutto 403,00 zł


lp.     tytuł
1 Skalniaki z ziołami. Piękne. Ekologiczne. Pomysłowe
2 Pyszności prosto z balkonu i tarasu Warzywa i owoce
3 Naturalne dekoracje. Pomysły do samodzielnego wykonania
4 Hamburger. Smakowite przepisy na najbardziej lubiane danie na świecie
5 Dania z ziemniaków. 3 składniki / 15 minut
6 Szybkie przekąski. 3 składniki / 15 minut
7 Moje najlepsze przepisy z roślin leczniczych. Dla zdrowia rodziny
8 Odchudzanie z ziołami Moje najlepsze przepisy
9 Dziecięce menu dla całej rodziny
10 Historia Ziemi Świętej w obrazach
11 Człowiek Krzyża

  
•    zestaw II o łącznej wartości brutto 411,00 zł

lp tytuł
1  Słodkie chwile
2 Domowy przewodnik po roślinach i po roślinnych lekach naszych babć
3 Eliksiry dla zdrowia i urody. Wina, likiery, miody, octy. Seria: Dobre rady naszych babć
4 Moja zielona dieta. Jak schudnąć bez efektu jo-jo o każdej porze roku
5 Koktajle spalające tłuszcz
6 Smoothie. Dieta Koktajlowa.
7 Równowaga kwasowo-zasadowa
8 Dania z drobiu. 3 składniki / 15 minut
9 Detoks. Książka kucharska
10 Chagall. Podróż przez Biblię Nieznane studia i gwasze
11 Turcja śladami św. Pawła. Przewodnik

 
•    zestaw III o łącznej wartości brutto 418,70 zł

lp tytuł
1 Dekoracje dla wszystkich
2 Wielka księga zdrowego odżywiania i medycyny prosto z natury
3  Mięta. Dla zdrowia i urody
4 Rośliny pomagające zachować młodość
5 Rośliny lecznicze. Uprawa i zastosowanie
6 Czuję się świetnie bo jem w zgodzie z naturą
7 Naturalne sposoby pokonywania bólu
8 Superfoods. Źródło energii prosto z natury
9 Skuteczne sposoby na nadciśnienie
10 Dania dla dzieci. 3 składniki / 15 minut
11 Przetwory z domowego ogródka
12 Wilno. Dzieje i obraz miasta

•    zestaw IV o łącznej wartości brutto 401,00 zł

lp tytuł
1 Skalniaki z ziołami. Piękne. Ekologiczne. Pomysłowe
2 Moje najlepsze przepisy z roślin leczniczych. Dla zdrowia rodziny
3 Herbatki dla zdrowia i urody. Napary, odwary i inne napoje z ziół
4 Wielka księga zdrowego odżywiania i medycyny prosto z natury
5 Rośliny lecznicze. Uprawa i zastosowanie
6 Aromaterapia
7 Spalacze tłuszczu. Jak najłatwiej pozbyć się nadwagi
8 Chagall. Podróż przez Biblię Nieznane studia i gwasze
9 Wilno. Dzieje i obraz miasta


2. W każdej edycji  Konkursu nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie.
3. Nagroda będzie przesłana  w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy


§ 4
PRZEBIEG KONKURSU
1.  Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią i rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.
2. Konkurs składa się z kilku edycji edycji rozgrywanych od poniedziałku do piątku w dniach od  2 do 31 października 2017 r.


§ 5
ETAPY KONKURSU


Etap I
1. Konkurs rozgrywany w dniach od  2 do 31  października 2017r w  godz. 10.00 do 11.00.
2. Między godziną 10.00 a 10.30 wyemitowane zostanie pytanie konkursowe.
3. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłać wiadomość tekstową zawierającą  kreatywną odpowiedź wraz z rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.


Etap II
1. W każdej edycji Konkursu przed godziną 10.59 Komisja konkursowa  spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu – osobę, która przesłała w danej rundzie wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną  odpowiedzią i rozwiązaniem na zadane na antenie pytanie konkursowe.
2. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo prowadzący audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
3. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.
4. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.
5. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi wraz z kreatywnym rozwiązaniem, Finalista zdobywa nagrodę.
6. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź wraz z kreatywnym rozwiązaniem Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.
7. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentów za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.
3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7
REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "Konkurs SŁUCHAJ UWAŻNIE, 4 Pory Roku".
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).

Zobacz więcej na temat: konkursy
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak