X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Regulamin konkursu "Piłkarskich Mistrzostw Świata FIFA drużyn do lat 20"

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019 12:19
Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podawane będą na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach: 16-18 oraz 20 maja 2019 r. w godz. 6.00 – 20.10 
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneFoto: Pixabay

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł., wpłacony w pełnej wysokości, zwany dalej Organizatorem.

Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność  o czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.

3. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda
dla zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podawane będą na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach: 16-18 oraz 20 maja 2019 r. w godz. 6.00 – 20.10

4. Regulamin dostępny jest na stronie www.polskieradio.pl/jedynka oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie spełniające warunki określone w § 1 niniejszego Regulaminu przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) wpisując odpowiedź (zwaną również utworem) na zadanie podane na antenie.

2. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą .

3. Konkurs przeprowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku
w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19.11.2009r o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.)

4. W konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.

5. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy.

6. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu w danym dniu Konkursu.

7. Jeden SMS odpowiada zadaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3 NAGRODY

1. W ramach konkursu w dniach 16-18 oraz 20 maja 2019 r. Organizator przewiduje przyznanie nagrody dla czterdziestu Laureatów , którzy wg. komisji przysłali najbardziej kreatywną odpowiedź na zadane pytanie. Czterdzieści osób, które według komisji konkursowej prześlą najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie wysłane smsem w dniu trwania konkursu, zostaną laureatami nagród dnia. Osoby w kolejności
od 1 do 10 włącznie, które przyślą najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie otrzymają nagrodę dnia :
a) dnia 16.05.2019 – dwa bilety na mecz piłki nożnej Tahiti – Senegal 23.05.19, godz. 18:00 (LUBLIN) -wartość każdego biletu 20 zł
b) dnia 17.05.2019 – dwa bilety na mecz piłki nożnej Urugwaj – Norwegia 24.05.19, godz. 20:30 (ŁÓDŹ)- wartość każdego biletu 20 zł
c) dnia 18.05.2019 – dwa bilety na mecz piłki nożnej Ukraina – USA 24.05.19, godz. 20:30 (BIELSKO-BIAŁA)- wartość każdego biletu 20 zł
d) dnia 20.05.2019 – dwa bilety na mecz piłki nożnej Meksyk – Japonia 26.05.19, godz. 15:30 (GDYNIA) wartość każdego biletu 20 zł

2. Nagrody do wygrania będą wymienione na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

3. Nagrody, o których mowa w ust.1 będą przesłane przez Organizatora, laureatowi konkursu adres wskazany przez laureata drogą mailową, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa
do nagrody. Ujawnienie tego faktu po doręczeniu nagrody powoduje, że osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach: od 16 maja 2019 r do 18 maja 2019 r.
oraz 20 maja 2019 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w jednym etapie każdego dnia.

2. Zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie wysyłają wiadomość zgodnie
z postanowieniem § 2 ust.1 Regulaminu w dniu rozgrywania konkursu pod numer 72151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości).

§ 5 ETAP KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony będzie między godz. 6.00 – 20.10 w dniach 16-18 maja 2019 r. oraz 20 maja 2019 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. W ww. okresie będzie określone zadane dotyczące tematyki sportowej. Treść zadania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu w Radiu.

2. Zadaniem słuchaczy będzie podanie oryginalniej, ciekawej i kreatywnej odpowiedzi
na zadanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem - wysyłając SMS pod wskazany numer podany w Regulaminie.

3. Wiadomości sms są przyjmowane w dniach 16-18 maja 2019 r. oraz 20 maja 2019 r. do godziny 20.30. Rozwiązanie danej edycji konkursu odbędzie się w audycji ”Kronika Sportowa”
w dniach 16-18 maja 2019 r. oraz 20 maja 2019 r. w godz. 22.33-23.00. Nadesłana odpowiedź musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich,
w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

4. Trzyosobowa komisja konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń, wybierze zwycięzców. Dokonując oceny komisja konkursowa weźmie pod uwagę - oryginalność, pomysłowość
i kreatywność oraz wartość artystyczną przysłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach
za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne
za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych
lub innych systemach przekazu

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo
oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7 DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie
przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych
w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając
na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym
do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania,
w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.


§ 8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa,
al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak