Konkurs "Mistrzostw Świata w koszykówce mężczyzn" na antenie Jedynki

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2019 14:54
Konkurs odbywa się w dniach 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019r. Zasady konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzców, jak również czas trwania konkursu podawane będą na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach: 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019 r w godz. 16.05 – 20.10.
Gra w koszykówkę pomaga zaszczepić miłość do sportu od najmłodszych lat
Gra w koszykówkę pomaga zaszczepić miłość do sportu od najmłodszych latFoto: Pixabay

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział  Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł., wpłacony w pełnej wysokości, zwany dalej Organizatorem.

Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

2.Konkurs odbywa się w dniach 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019 r.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podawane będą na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach: 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019 r w godz. 16.05 – 20.10.

5.Regulamin dostępny jest na stronie polskieradio.pl/jedynka oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie spełniające warunki określone w § 1  niniejszego Regulaminu przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) wpisując odpowiedź (zwaną również utworem) na zadanie podane na antenie.

2.Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie  zwycięzcą .  

3. Konkurs przeprowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19.11.2009r o grach  hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.)

4. W konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.

5.Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy.

6.eden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu w danym dniu Konkursu.

7.Jeden SMS odpowiada zadaniu tylko z jednej edycji.

§ 3 NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród dla  Zwycięzcy:

a) dnia 5.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , zestaw gadżetów 145,14 zł

b)dnia 6.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , zestaw gadżetów 145,14 zł

c)dnia 7.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , zestaw gadżetów 145,14 zł

d)dnia 8.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , zestaw gadżetów 145,14 zł

e)dnia 9.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia oraz  zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego  biletu 80 zł , zestaw gadżetów 145,14 zł

f)dnia 12.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia, piłka oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , piłki wynosi 280 zł oraz zestawu gadżetów 145,14 zł

g)dnia 13.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia, piłka oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , piłki wynosi 280 zł oraz zestawu gadżetów 145,14 zł

h)dnia 14.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia, piłka oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , piłki wynosi 280 zł oraz zestawu gadżetów 145,14 zł

i)dnia 15.08.2019 – jeden podwójny bilet na mecz Polska-Holandia, piłka oraz zestaw gadżetów „pakiet kibica od Grupy Energa” -wartość podwójnego biletu 80 zł , piłki wynosi 280 zł oraz zestawu gadżetów 145,14 zł

j)Nagroda do wygrania danego dnia konkursu będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

k)Nagrody, o których mowa w ust.1 będą przesłane przez Organizatora, laureatowi konkursu adres wskazany przez laureata drogą mailową, w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.

l)W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody. Ujawnienie tego faktu po doręczeniu nagrody powoduje, że osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi. 

§PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach: od 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019r na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w jednym etapie każdego dnia. 

2. Zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie wysyłają wiadomość zgodnie z postanowieniem § 2 ust.1 Regulaminu w dniu rozgrywania konkursu pod numer 72151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości).

§5 ETAP KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony będzie  między godz. 16.05 – 20.10 w dniach 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019r na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. W ww. okresie będzie określone  zadane  dotyczące  tematyki sportowej. Treść zadania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu w Radiu.

2. Zadaniem słuchaczy będzie podanie oryginalniej, ciekawej i kreatywnej odpowiedzi na zadanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem - wysyłając SMS pod wskazany numer podany w Regulaminie.

Wiadomości sms są przyjmowane w dniach 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019r do godziny 20.30. Rozwiązanie danej edycji konkursu odbędzie się w audycji ”Kronika Sportowa” w dniach 5-9 oraz 12-15 sierpnia 2019r w godz. 22.33-23.00. Nadesłana odpowiedź musi być wynikiem  osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. Trzyosobowa komisja konkursowa spośród wszystkich zgłoszeń, wybierze zwycięzcę. Dokonując oceny komisja konkursowa weźmie pod uwagę - oryginalność, pomysłowość i  kreatywność oraz wartość artystyczną przysłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

§6 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c) publiczne wystawianie Utworu,

d)nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§7 DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych.

3.W zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


Zobacz więcej na temat: regulamin konkursy
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak