Regulamin konkursu na scenariusz słuchowiska "Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920"

Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019 11:20
Program 1 Polskiego Radia S.A. i Teatr Polskiego Radia S.A. ogłaszają konkurs na scenariusz słuchowiska "Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920". Konkurs zostaje ogłoszony w związku z obchodzoną w 2020 roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej. 
Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawską
Piechota polska w marszu na front przed bitwą warszawskąFoto: Centralne Archiwum Wojskowe

Temat Konkursu odnosi się do narodowej historii, ale w zamierzeniu Organizatorów ma również charakter uniwersalny. Sposób ujęcia tematu historycznego i zakres skojarzeń związanych z  tematem  Bitwy Warszawskiej pozostaje wyłączną domeną autorów. Najważniejszym kryterium oceny nadesłanych Utworów będzie ich oryginalność i jakość artystyczna. Celem Konkursu jest popularyzacja  wśród słuchaczy  wiedzy historycznej i zwiększenie  zainteresowania  propozycjami  antenowymi Programu 1 Polskiego Radia.

REGULAMIN KONKURSU
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na scenariusz słuchowiska radiowego "Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920" (dalej zwanego "Konkursem").

§ 1
Organizatorzy

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-04-14-265, kapitał zakładowy 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości dalej zwane łącznie "Organizatorem".
Miejscem ogłoszenia Konkursu są:
1)    Strony internetowe Organizatora, tj. podstrony na portalu Polskiego Radia polskieradio.pl;
2)    Antena Programu 1 Polskiego Radia S.A.
3)    Regulamin Konkursu (dalej Jako "Regulamin") dostępny jest w siedzibie Organizatora i na  podstronach teatr.polskieradio.pl oraz jedynka.polskieradio.pl

§ 2
Postanowienia ogólne

1.    Konkurs ma charakter otwarty.
2.    Konkurs odbędzie się w dniach 11 listopada 2019 - 15 marca 2020 roku na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.
3.    Uczestnikami Konkursu (dalej jako "Uczestnik" lub "Zgłaszający") mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
4.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie Jury, a także członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
5.    Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie teksty (dalej zwane "Słuchowiskiem") napisane w języku polskim, oryginalne, dotychczas niepublikowane w kraju ani za granicą, niewystawiane oraz niezgłaszane do innych konkursów.
6.    Jeżeli zgłaszany utwór ma kilku autorów, współtwórcy tekstu powinni zgłosić go wspólnie.
7.    Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zasad przeprowadzenia Konkursu wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu.
8.    Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik bądź Uczestnicy Konkursu zgłaszający Słuchowisko jako utwór wspólny, są jedynymi autorami zgłoszonego tekstu oraz że jest on wynikiem jego/ich osobistej, oryginalnej twórczości, wolnym od wad prawnych i jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
9.    Nadesłane Słuchowisko:
a)    musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu;
b)    musi być utworem oryginalnym, nie będącym adaptacją i kompilacją utworów innych autorów;
c)    nie był nigdzie dotąd publikowany ani przez nikogo realizowany;
d)    nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
e)    nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności intelektualnej.
10.     Za oświadczenia, o których mowa w ust. 9 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność.

§3
Przedmiot Konkursu

1.    Przedmiotem Konkursu jest scenariusz Słuchowiska o szeroko rozumianej tematyce związanej z wydarzeniami Bitwy Warszawskiej 1920 roku, z kontekstem historycznym, politycznym i międzynarodowym, obrazem społeczeństwa polskiego w tamtej epoce oraz współczesnym znaczeniem wydarzeń roku 1920.
2.    Organizatorzy oczekują zarówno Słuchowisk dokumentalnych, jak i scenariuszy opartych na fikcji literackiej. Oczekują jednocześnie scenariuszy niebanalnych, a nawet nowatorskich, zarówno w treści jak i w formie, uwzględniających specyfikę radiowych środków wyrazu artystycznego.
3.    Zgłaszane do Konkursu Słuchowisko powinno w wersji realizacyjnej trwać maksymalnie 45 minut (co oznacza, że scenariusze powinny mieć nie więcej niż ok. 27 - 30 stron standardowego wydruku po 30 wersów  na stronie).
4.    Słuchowiska, które nie będą spełniać warunków Regulaminu nie będą podlegać ocenie i będą wyłączone z udziału w Konkursie.

§4
Zgłoszenie słuchowiska do Konkursu

1.    Uczestnicy zgłaszają utwory konkursowe w postaci papierowego wydruku w liczbie 3 kopii.
2.    Uczestnicy są zobowiązani do zgłoszenia Słuchowiska w dwóch kopertach:
      - w pierwszej kopercie Uczestnicy umieszczają opatrzone godłem autora/ów 3 kopii zgłaszanego Słuchowiska; koperta nie może zawierać żadnych danych osobowych lub danych adresowych nadawcy;
      - w drugiej zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym  godłem, Uczestnicy umieszczają swoje imiona i nazwiska, adresy korespondencyjne, telefony kontaktowe oraz adresy poczty elektronicznej oraz podpisane własnoręcznie oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że zapoznałam/em się  z Regulaminem Konkursu na Słuchowisko pod nazwą "Cud nad Wisłą. Bitwa Warszawska 1920". Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów Konkursu w zakresie wynikającym z informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych zamieszczonych w §8 Regulaminu Konkursu, z którą się zapoznałam/łem".
3.    Teksty scenariuszy Słuchowisk zgłaszanych na Konkurs należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą począwszy od dnia ogłoszenia Konkursu tj. 11 listopada 2019 roku do dnia 15 marca 2020 roku włącznie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Program 1 Polskiego Radia, 00-970 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
z dopiskiem "BITWA WARSZAWSKA"
4.    Organizatorzy nie zwracają egzemplarzy utworów nadesłanych na Konkurs i nie archiwizują nadesłanych Słuchowisk - zostają one zniszczone po rozstrzygnięciu Konkursu.
5.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi najpóźniej 30 kwietnia 2020 roku.

§5
Jury

1.    Słuchowiska zgłoszone na konkurs oceni trzyosobowe Jury powołane wspólnie przez Organizatora.
2.    Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną Utworu oraz atrakcyjność i realność przedstawienia scenariusza w formie radiowego Słuchowiska teatralnego.

§ 6
Nagrody i wyróżnienia

1.    Laureatom Konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
1)    I nagroda pieniężna w wysokości 10.000 zł, w tym 1.000 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa w § 7 należne na podstawie odrębnej umowy;
2)    II nagroda pieniężna w wysokości 7.000 zł, w tym 700 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa w § 7 należne na podstawie odrębnej umowy;
3)    III nagroda pieniężna w wysokości 4.000 zł, w tym 400 zł tytułem wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie, o którym mowa w § 7 należne na podstawie odrębnej umowy.
2.    Jeżeli jest kilku autorów nagrodzonego Słuchowiska, jego współtwórcy dzielą przyznaną kwotę miedzy sobą. W uzasadnionych przypadkach Jury może wskazać kwotowy podział nagrody między współtwórców nagrodzonego tekstu.
3.    Nagrody, o których mowa w ust. 1 zostaną wypłacone po potrącenia podatku od ich wartości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
4.    W celu zawarcia umowy, na podstawie której twórcy otrzymają wynagrodzenie, o którym mowa  w ust. 1, Zwycięzcy mają obowiązek wypełnienia i podpisania Formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz przesłanie go do Organizatora.

§7
Prawa autorskie i pokrewne

1.    Zgłoszone do Konkursu Słuchowisko stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego autorem lub współautorami jest Uczestnik lub Uczestnicy wspólnie zgłaszający Słuchowisko.
2.    Uczestnik/cy z chwilą zgłoszenia swojego Słuchowiska do Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych oraz majątkowych do Słuchowiska i poszczególnych jego elementów oraz że w przypadku wybrania jego Słuchowiska w Konkursie udziela on Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania ze zrealizowanego na podstawie scenariusza Słuchowiska, z całości i we fragmentach, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, wraz z jego tytułem oraz wszystkimi materiałami powstałymi w ramach realizacji i produkcji Słuchowiska, na następujących polach eksploatacji:
a.    wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach  komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
b.    wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
c.    wszelkie publiczne udostępnianie całości lub jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
3.    Udzielenie licencji, o którym mowa w ust.2, obejmuje także prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności do adaptacji oraz tłumaczeń, w zakresie pól eksploatacji wymienionych w ust. 2, z zastrzeżeniem poszanowania praw osobistych twórców i artystów wykonawców.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z całości lub fragmentów nagrodzonych w Konkursie Słuchowisk w celach promocji działalności Organizatora na rzecz rozwoju twórczości dramatycznej, w tym do umieszczenia całości lub fragmentów słuchowisk na stronie internetowej polskieradio.pl
5.    Nagrodzone I miejscem Słuchowisko zostanie zrealizowane przez Teatr Polskiego Radia S.A. oraz wyemitowane na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji i emisji Słuchowisk nagrodzonych II i III miejscem na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§8
Dane osobowe

1.    Zgodnie z art. 24 w zw. z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", Organizator informuje, iż jest administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu.
2.    Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: (imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu), a w przypadku wygranej, także danych zawartych w Formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.  
3.    Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
4.    Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail Organizatora wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail, z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek  Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
5.    Administrator oświadcza, że  inspektorem ochrony danych w Polskim Radiu S.A. jest Wojciech Kniecicki e- mail: iod@polskieradio.pl;
6.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
7.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
8.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
9.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
10.    Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.    W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 9
Postanowienia końcowe
1.    Uczestnicy Konkursu w sprawach związanych z Konkursem mogą kontaktować się z Organizatorami pod adresem mailowym:  jedynka@polskieradio.pl
2.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3.    W przypadku naruszenia zasad Regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.
4.    Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847, ze zm.).


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
"Cud na Wisłą. Bitwa Warszawska 1920"

FORMULARZ dla ZWYCIĘZCY: … miejsce - nagroda w wysokości … zł brutto
I.    Dane osobowe
Imię:            ……………………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko:         ……………………………………………………………………………………………………………….
PESEL:             ……………………………………………………………………………………………………………….
Urząd Skarbowy:        ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania:     ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres do korespondencji:    ……………………………………………………………………………………………………………….
Rachunek bankowy:    ……………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa banku:        ……………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail:         ……………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu:         ……………………………………………………………………………………………………………….
II.    INFORMACJA O SLUCHOWISKU:
Proponowany tytuł …………………………………………………………………………………………………………………………

III.    OŚWIADCZENIA:
1.    Zapoznałem/am się z treścią Regulaminu oraz akceptuję jego postanowienia.
2.    Do przesłanego przeze mnie Scenariusza jako chronionego prawem autorskim przysługują mi wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste, a w szczególności nie jest on obciążony żadnymi prawami osób trzecich.
3.    Scenariusz został sporządzony przeze mnie samodzielnie, ma charakter indywidualny i oryginalny, nie był nigdzie publikowany ani rozpowszechniany, a także nie narusza praw osób trzecich, nie będąc utworem zależnym ani współautorskim.
4.    Z chwilą dostarczenia Scenariusza w sposób wskazany przez Organizatora, przenoszę na Organizatora prawo własności egzemplarzy oraz udzielam Organizatorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie Scenariusza wyłącznie w ramach czynności związanych z przebiegiem Konkursu, na następujących polach eksploatacji:
a)    utrwalanie i zwielokrotnianie na jakimkolwiek nośniku niezależnie od technologii, standardu, systemu i formatu dla celów weryfikacji i oceny Scenariusza dla potrzeb przeprowadzanego Konkursu;
b)    wprowadzania do pamięci komputera oraz przesyłania za pośrednictwem poczty elektronicznej dla celów weryfikacji i oceny Scenariusza dla potrzeb przeprowadzanego Konkursu;
5.    Ponoszę odpowiedzialność z tytułu naruszeń praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z tytułu korzystania ze Scenariusza w ramach czynności Konkursowych, a także, iż w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi, zobowiązuję się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Organizatora lub osób działających w jego imieniu od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
6.    Na własny koszt przejmę odpowiedzialność Organizatora w związku z wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami lub podstawami do roszczeń, wynikającymi z naruszenia przez przesłany przeze mnie Scenariusz jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
7.    Będę bronić Organizatora na swój wyłączny koszt przed każdym pozwem lub postępowaniem wynikającym z powyższych powodów.
8.    Pod warunkiem ziszczenia się warunku wygrania przeze mnie niniejszego Konkursu, zobowiązuję się do zawarcia z Organizatorem umowy na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.
9.    Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Organizatorów moich danych osobowych zawartych w Formularzu w celu wypłaty nagrody - zgodnie z Regulaminem.


…………………………………………………………
/podpis Zwycięzcy/

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak