Regulamin konkursu "Zakręcone piosenki" w audycji "Muzyczna Jedynka"

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 12:18
Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach 21 października-30 listopada 2020r. w kilkunastu edycjach w audycji "Muzyczna Jedynka". Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneFoto: Antonio Guillem/Shutterstock.com

Organizatorem konkursu realizowanego przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach 21 października – 30 listopada 2020r. w kilkunastu edycjach w audycji ,,Muzyczna Jedynka”. Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji „Muzyczna Jedynka” w godz. 13:10 - 14:50 w dniach
21 października – 30 listopada 2020r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.
5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.
6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 847, ze zm.).
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej ww.jedynka.polskieradio.pl

§ 2 ZASADY KONKURSU
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytanie / zadanie konkursowe zadane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
4. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
5. Jeden SMS odpowiada pytaniu tylko jednej z edycji Konkursu.

§ 3 NAGRODY
1. W pierwszym etapie Organizator nie przewiduje przyznania nagród.
2. W drugim etapie każdej edycji Konkursu Organizator przewiduje dla Finalisty konkursu nagrodę gwarantowaną w postaci radiowych gadżetów o wartości nie przekraczającej 100 zł. brutto
3. W trzecim etapie konkursu Organizator przewiduje nagrodę / nagrody w postaci:
 bezprzewodowy głośnik mobilny wartości nie przekraczającej 200 zł. brutto
 słuchawki bezprzewodowe o wartości nie przekraczającej 200 zł. brutto
 blender personalny Blend Active Original o wartości 179 zł. brutto
4. W każdej edycji Konkursu nagrody do wygrania będą wymienione na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.
5. Nagroda, o której mowa w ust. 2 i 3 będzie przesłana w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez danego Zwycięzcę adres.
6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 4 ETAPY EDYCJI KONKURSU
Etap I
1. Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony jest w godzinach 13:15 - 14.30, na antenie będzie zadane pytanie /zadanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłać wiadomość tekstową pod numer sms 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) z rozwiązaniem pytania/zadania konkursowego zadanego na antenie wraz
kreatywną odpowiedzią.
Etap II
3. W każdej edycji Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu – osobę, która przesłała w danej edycji wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną odpowiedzią/rozwiązaniem na zadane na antenie pytanie /zadanie konkursowe. Rozwiązanie drugiego etapu danej edycji konkursu odbędzie się między godz. 14.35 a 14.50.
4. Przedstawiciel Organizatora (telefonista lub wydawca audycji) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
5. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.
6. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.
7. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania, Finalista zdobywa nagrodę gwarantowaną w postaci radiowych gadżetów i możliwość udziału w trzecim etapie konkursu.
8. Finalista drugiego etapu konkursu może zrezygnować z udziału w trzecim etapie konkursu z zachowaniem nagrody gwarantowanej.
Etap III
9. W trzecim etapie konkursu Finaliście zostanie zadane pytanie zamknięte. Czas na udzielnie poprawnej odpowiedzi to 5 (pięć) sekund.
11. Rozwiązanie trzeciego etapu danej edycji konkursu odbędzie się między godz. 14.35 a 14.50.
12. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi, Finalista zdobywa nagrodę / nagrody w postaci:
 bezprzewodowy głośnik mobilny wartości nie przekraczającej 200 zł. brutto
 słuchawki bezprzewodowe o wartości nie przekraczającej 200 zł. brutto.
 blender personalny Blend Active Original o wartości 179 zł. brutto
Nagroda / nagrody każdorazowo będą wymienione na antenie.
11. Imię i miejscowość Finalisty zostanie podane na antenie przez prowadzącego audycję.
12. Wprzypadku nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi Finalista otrzymuje nagrodę gwarantowaną w postaci radiowych gadżetów


§ 5 DANE OSOBOWE
1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko, miejscowość) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „Konkurs w Muzycznej Jedynce – ZAKRĘCONE PIOSENKI ”.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Zobacz więcej na temat: konkursy
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak