Regulamin konkursu w audycji "Jedynka dzieciom" w Programie 1

Ostatnia aktualizacja: 04.02.2021 21:50
Konkurs rozgrywany jest w dniach 7-28 lutego 2021 roku.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Syda Productions/shutterstock.com

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy Al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach: 7 lutego – 28 lutego 2021r. w audycji „Jedynka Dzieciom” w godz. 18:00-19:00. Prowadzący audycję będzie informował na antenie o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, za zgodą opiekunów prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. Zgodę na udostępnienie i przetworzenie danych osobowych dziecka niezbędnych do realizacji konkursu wyraża jego przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny), w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora (rozmowa poza anteną).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Polskiego Radia S.A., ani członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji „Jedynka Dzieciom” w godz. 18:00 - 19:00 w dniach 7 lutego - 28 lutego 2021 roku na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.

5. Wysłanie wiadomości email do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.)

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.polskieradio.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie:
a) telefonują pod numer 22 645 20 55. Koszt połączenia wg stawki operatora,
lub
b) wysyłają mail na adres: jedynkadzieciom@polskieradio.pl
Prowadzący audycje poinformuje o formie udzielania odpowiedzi w danej edycji Konkursu.

2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania danej edycji Konkursu.

4. Jeden email traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

5. Jeden email odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.

§ 3
NAGRODY

1.Organizator przewiduje przyznanie Finaliście konkursu:
- czujnik czadu i dymu o wartości 95,94 zł brutto za sztukę

2. Nagroda będzie wymieniona na antenie.

3. Po zakończeniu konkursu Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.

4. Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy

§ 4
PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się w dniach 7 lutego – 28 lutego 2021 r. w audycjach „Jedynka Dzieciom” podczas której Prowadzący zadawać będzie pytania lub zadania konkursowe. Każdorazowo Prowadzący audycję poinformuje o rozpoczęciu konkursu.

2. W audycji będzie zadane od 1 do 5 pytań / zadań konkursowych. Ilość pytań / zadań konkursowych zależna jest od czasu antenowego danej audycji.

3. Odpowiedzi słuchacze udzielają telefonicznie telefonując pod numer 22 645 20 55. Koszt połączenia wg stawki operatora lub wysyłają mail na adres: jedynkadzieciom@polskieradio.pl,. O formie udzielania odpowiedzi w danej edycji Konkursu poinformuje Prowadzący audycję.

3. Oprócz poprawnej odpowiedzi uczestnik powinien także podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

4. Zwycięzcami konkursu są słuchacze, którzy zadzwonią podczas trwania audycji „Jedynka Dzieciom” lub wyślą mail i na antenie Programu 1 udzielą poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie wiedzowe bądź udzielą kreatywnej odpowiedzi na zadane zadanie. Prowadzący podaje na antenie imię oraz miejsca zamieszkania Zwycięzcy Konkursu.

5. W każdej edycji Konkursu w którym odpowiedzi były przyjmowane emailem, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze jednego Finalistę Konkursu, którego odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „Jedynka Dzieciom - Konkurs”.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Zobacz więcej na temat: konkursy regulamin
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak