Regulamin konkursu "Od małego do dużego" w audycji "Cztery pory roku"

Ostatnia aktualizacja: 14.05.2021 12:45
Konkurs rozgrywany jest w dniach od 17 do 30 maja 2021 r. od poniedziałku do piątku w audycji "Cztery pory roku".
Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjneFoto: Shutterstock/LightField Studios

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
1. Konkurs rozgrywany jest w dniach od 17 do 30 maja 2021 r. od poniedziałku do piątku w audycji "Cztery pory roku" w godz. 9.00-12.00. Prowadzący audycję będzie informował na antenie o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji "Cztery pory roku" w godz. 9.00-12.00 w dniach od 17 do 30 maja 2021 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.

5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu  oraz  zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie www.polskieradio.pl

 

§ 2 

ZASADY KONKURSU 
 
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer
 telefonu 72151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną Odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytanie konkursowe zadane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. 

2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet. 
 
4. Każdy  Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu. 
 
5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu. 
 
6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu. 

§ 3 

NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie każdemu Finaliście jedną z poniższych nagród:

Alexander logo.png

·     zestaw gier planszowych Alexander o łącznej wartości 297,61 zł brutto.

Lp.

Nazwa

1.

GIMATRIKS

2.

WÓDZ PLEMIENIA

3.

GDYBYŚ BYŁ…

4.

SŁOWO DAJĘ – wersja familijna

 

playmobil

·     zabawka "Karetka ze światłem i dźwiękiem" od Playmobil o wartości 220,00 zł brutto,

·     zabawka "Rodzinne auto kempingowe" od Playmobil o wartości 250,00 zł brutto,

·     zabawka "Mój supermarket" od Playmobil o wartości 180,00 zł brutto,

·     zabawka "Mój salon fryzjerski" od Playmobil o wartości 180,00 zł brutto,

·     zabawka "Pokaz kaskaderski: Monster Truck Rogacz" od Playmobil o wartości 220,00 zł brutto.

 

2. W każdej edycji Konkursu nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie.

3. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.

4. Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU

1. Po godz. 10.00 oraz ok. godz. 10.50 zadane zostanie pytanie konkursowe. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.

2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej kreatywną odpowiedź na pytanie konkursowe zadane na antenie.

3. W każdej edycji do godz. 11.59 Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu, którego odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

4. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo prowadzący audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości.

W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

5. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.

6. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytania konkursowe.

7. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie, Finalista zdobywa nagrodę.

8. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź wraz z kreatywnym rozwiązaniem Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

9. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

§ 5 

DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana Administratorem”).

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem.

Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a.     utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

b.     publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c.     publiczne wystawianie Utworu,

d.     nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

 

§ 7 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "OD MAŁEGO DLA DUŻEGO - Cztery Pory Roku". 
 
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Zobacz więcej na temat: konkursy regulamin