Regulamin konkursu "Skojarzenia Ekstra" w audycji "Cztery pory roku"

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021 13:42
Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do piątku w dniach od 1 do 14 września 2021 r. w audycji "Cztery pory roku" w godz. 9.00-12.00.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com/Peshkova

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

 
§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 
1. Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do piątku w dniach od 1 do 14 września 2021 r. w audycji "Cztery pory roku" w godz. 9.00-12.00. Konkurs składa się z kilku edycji. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje na antenie programu 1 Polskiego Radia S.A. o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji "Cztery pory roku" w godz. 9.00-12.00 w dniach od 1 do 14 września 2021 r. (od poniedziałku do piątku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.

5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.polskieradio.pl


§ 2 

ZASADY KONKURSU 
 
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną Odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. 

2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet. 
 
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Finalistą Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu. 
 
5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. 
 
7. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko jednej z edycji Konkursu.

§ 3 
ETAPY EDYCJI KONKURSU

Etap I

1. Po godz. 10.00 zadane będzie eliminacyjne pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.

2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej  kreatywną Odpowiedź na eliminacyjne pytanie konkursowe zadane na antenie.

3. W każdej edycji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze dwóch Finalistów Konkursu, których odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

4. Wybrani przez Komisję Konkursową dwaj Finaliści Konkursu przystępują do Etapu II.

Etap II

5. Drugi etap Konkursu przeprowadzony będzie do godz. 10.59 na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

6. Organizator łączy się z Finalistą Konkursu tj. osobą, o której mowa w ust. 3. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest zgodnie z procedurą określoną w § 5 Regulaminu.

7. Zadaniem Uczestnika Etapu II, tj. Finalisty Konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi (skojarzeń) z otrzymanego zestawu pytań. Czas przeznaczony na zadanie pytań przez prowadzącego i udzielenie odpowiedzi na antenie dla każdego Finalisty Konkursu wynosi 30 sekund. Pod uwagę brana będzie jedynie pierwsza podana odpowiedź.

8. W zależności od liczby zdobytych punktów, Finaliści Konkursu zajmują odpowiednio pierwsze lub drugie miejsce. W przypadku gdy Finalista Konkursu nie zdobędzie żadnego punktu, nie otrzymuje nagrody, o której mowa w ust. 2 § 4.

9.  W przypadku remisu, przewidziana jest dogrywka, podczas której prowadzący zadaje jedno pytanie Finalistom Konkursu, którzy zdobyli tyle samo punktów. Finalista, który będzie bliżej prawidłowej odpowiedzi zdobywa punkt dodatkowy.

§ 4
NAGRODY

TPN_logo_www.ktotowidzial.pl.jpg

1. W etapie pierwszym Organizator nie przewiduje przyznania nagród.

2. W drugim etapie Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagród w postaci:

za I miejsce:

  • oczyszczacz powietrza XIAOMI Mi Air Purifier 3C o wartości 450,00 zł brutto,

za II miejsce:.

  • dzbanek filtrujący DAFI Astra LED Unimax o wartości 70,00 zł brutto.

3. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się z Finalistami Konkursu spełniającymi wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.

4. Nagrody, o których mowa w ust. 2 będą przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez Finalistę Konkursu adres.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

6. W każdej edycji Konkursu nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 5 
PROCEDURA TELEFONICZNEGO ŁĄCZENIA Z FINALISTAMI

1. Przedstawiciel Organizatora będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości.

W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

2. W chwili uzyskania połączenia Finalista Konkursu podaje przedstawicielowi Organizatora swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w konkursie.

3. W przypadku nieuzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której Odpowiedź komisja konkursowa oceniła najwyżej.

4. Procedura wyłonienia Finalistów Konkursu przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

5. Zwycięzcy każdej edycji będą ogłoszeni na antenie.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 7 
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem").

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem.

Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5 lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 8 
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "Cztery Pory Roku - Skojarzenia Ekstra".  
 
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

Zobacz więcej na temat: konkurs konkursy regulamin