Regulamin konkursu "Mistrz kierownicy" w audycji "Bezpieczna Jedynka"

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2021 08:03
Konkurs odbędzie się w każdy piątek od 29 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z wyłączeniem 24 grudnia 2021 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Bezpieczna Jedynka" w godzinach ok. 17.10 – 17.28
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneFoto: Kzenon/shutterstock

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej oraz wiedzy z zakresu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs odbędzie się w każdy piątek od 29 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. z wyłączeniem 24 grudnia 2021 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Bezpieczna Jedynka" w godzinach ok. 17.10 – 17.28 w dziewięciu edycjach. Każdego dnia odbywa się jedna edycja.
2.    W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3.    Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która zadzwoni na podany przez Organizatora w audycji numer telefonu.
4.    Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
5.    Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.    Uczestnicy odpowiadają na pytanie sprawdzające wiedzę uczestników o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zadane przez prowadzącego zgłaszając się na podany w audycji numer telefonu – 22 645 22 66 (koszt wg taryfy operatora).
2.    Połączenia przyjmowane są w audycji danego dnia od momentu ogłoszenia Konkursu na antenie do momentu ogłoszenia przez prowadzącego jego zakończenia.
3.    Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która jako pierwsza dodzwoni się z prawidłowym rozwiązaniem.
4.    Rozwiązanie Konkursu oraz podanie Zwycięzcy odbędzie się najpóźniej do godz. 17.28, przy czym Organizator może połączyć się telefonicznie ze Zwycięzcą Konkursu.

§ 3
NAGRODY

1.    Organizator przewiduje przyznanie każdemu Zwycięzcy nagrodę w postaci vouchera o wartości 250,00 zł brutto do realizacji w ramach oferty dostępnej w sklepie internetowym https://www.iparts.pl/ na produkty z 23% VAT.
/vouchery zachowują ważność do dnia 31.03.2022 r.; kody umieszczone na kartach mają zastosowanie jednorazowe; w przypadku wybrania przez laureata nagrody o wartości niższej niż 250 zł, nie jest zwracana różnica między wartością vouchera, a wartością wybranej nagrody lub nagród; w przypadku wybrania przez laureata nagrody o wartości wyższej niż 250 zł, laureat dopłaca różnicę między wartością nagrody, a wartością vouchera; informacje dot. kontaktu ze Sponsorem konieczne do realizacji vouchera dołączone są do każdego vouchera/
2.    W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
3.    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4.    Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.
5.    Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.  
6.    Nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.


. .§ 4
DANE OSOBOWE

1.    Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem").
2.    Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3.    Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.  
4.    Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5.    Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6.    Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.
7.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5 lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.    Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 5
REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl

Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin