Regulamin konkursu "Czad i ogień. Obudź czujność" na antenie Programu 1 w audycji "Jedynka dzieciom"

Ostatnia aktualizacja: 12.11.2021 08:02
Konkurs, organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jest rozgrywany w dniach: 14 listopada 2021 r. (niedziela), 21 listopada 2021 r. (niedziela) oraz 28 listopada 2021 r. (niedziela) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Jedynka Dzieciom" w godz. 18:00-19:00 w trzech edycjach.
Czujka tlenku węgla
Czujka tlenku węglaFoto: Phonlamai Photo/shutterstock.com

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej oraz wzmocnienie świadomości społecznej o przyczynach i skutkach powstawania pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach: 14 listopada 2021 r. (niedziela), 21 listopada 2021 r. (niedziela) oraz 28 listopada 2021 r. (niedziela) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Jedynka Dzieciom"
w godz. 18:00-19:00 w trzech edycjach. Prowadzący audycję będzie informował na antenie o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci w wieku od 4 do 14 lat zamieszkałe na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, za zgodą opiekunów prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem (zwane dalej Uczestnikiem). Zgodę na udział w Konkursie oraz zgodę na udostępnienie i przetworzenie danych osobowych niezbędnych do realizacji konkursu wyraża przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) dziecka, w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora (rozmowa poza anteną)..
3. Pracownicy i Współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach Internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach 14 listopada 2021 r. (niedziela), 21 listopada 2021 r. (niedziela) oraz 28 listopada 2021 r. (niedziela) w audycji "Jedynka Dzieciom" gdzie w godzinach 18.00-19.00 będzie zadane pytanie konkursowe. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
2. Zadaniem osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie jest zgłoszenie się pod numer 22 645 20 55 (koszt połączenia wg stawki operatora)
3. Połączenia przyjmowane są w audycji danego dnia od momentu ogłoszenia Konkursu na antenie do momentu ogłoszenia przez prowadzącego jego zakończenia.
4. Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
5. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze maksymalnie do pięciu Zwycięzców Konkursu , których odpowiedź na zadane pytanie została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
6. Po zakończeniu konkursu Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu

§ 3 NAGRODY

1.    Dla Zwycięzców Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci czujnika czadu i dymu o wartości 103,32 zł brutto za sztukę.
2.    W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
3.    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
4.    Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.
5.    Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.  
6.    W każdej edycji  Konkursu nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2.    Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a.    utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b.    publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c.    publiczne wystawianie Utworu,
d.    nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu.
3.    Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 5 DANE OSOBOWE

1.    Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem").
2.    Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3.    Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.  
4.    Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5.    Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6.    Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.
7.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5, lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.    Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6 REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl