Regulamin konkursu "Taneczny Sylwester z Jedynką" w Programie 1

Ostatnia aktualizacja: 14.12.2021 06:00
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach w dniach od 14 grudnia 2021r. do 1 stycznia 2022r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycjach "Muzyczna Jedynka" i "Ekspres Jedynki" w dwunastu edycjach z finałem w audycji specjalnej w dniu 1 stycznia 2022r.
Zapraszamy na Sylwester z radiową Jedynką
Zapraszamy na Sylwester z radiową Jedynką Foto: Shutterstock/Impact Photography

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach w dniach od 14 grudnia 2021r. do 1 stycznia 2022r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycjach „Muzyczna Jedynka” i „Ekspres Jedynki” w dwunastu edycjach z finałem w audycji specjalnej w dniu 1 stycznia 2022r.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.
5. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, do której zadań należeć będzie nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu oraz wyłonienie Zwycięzców.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie jedynka.polskieradio.pl

§ 2
ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

Etap I
1. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w dniach od 14 grudnia 2021r. do 30 grudnia 2021r. (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 24 grudnia br.) w audycjach „Muzyczna Jedynka” oraz „Ekspres Jedynki”, gdzie w godzinach 13.30 – 16.50 zostanie wyemitowany rebus dźwiękowy oraz pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
2. Zadaniem osób zainteresowanych wzięciem udziału w I etapie Konkursu jest wysłanie najpóźniej do godziny 17.00 pod numer telefonu 72 151 (koszt jednej wiadomości tj. 160 znaków wynosi 2,46 PLN brutto) wiadomości tekstowej rozpoczynającej się prefiksem o treści RIO zawierającej kreatywną Odpowiedź (zwanej dalej Utworem) na zadane pytanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
3. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą w I etapie tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
6. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
7. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w I etapie Konkursu dowolną liczbę razy z zastrzeżeniem §2 ust. 5.
8. Jeden SMS odpowiada pytaniu tylko jednej z edycji Konkursu.
9. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze w każdej edycji jednego Zwycięzcę Dnia Konkursu, którego Odpowiedź na zadane pytanie została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
10. Zwycięzca Dnia każdej edycji otrzyma Nagrodę Dnia zgodnie z §3 ust. 1.
11. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Dnia jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
12. Rozwiązanie Konkursu oraz podanie Zwycięzcy Dnia każdej edycji odbędzie się w kolejny dzień roboczy w audycji „Sygnały Dnia” w godz. ok. 08.45 – 08.55 (odpowiednio od 15 grudnia 2021r. do 31 grudnia 2021r. z wyłączeniem sobót i niedziel).

Etap II
13. Drugi etap Konkursu rozpocznie się 31 grudnia 2021r. w audycjach „Muzyczna Jedynka” oraz „Ekspres Jedynki”, gdzie w godzinach 13.30 – 16.50 zostanie zadane pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej powiązanej tematycznie z zabawą sylwestrową z nawiązaniem do rebusów emitowanych w etapie I. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
14. Zadaniem osób zainteresowanych wzięciem udziału w II etapie Konkursu jest wysłanie najpóźniej do godziny 10.00 dnia 1 stycznia 2022r. pod numer telefonu 72 151 (koszt jednej wiadomości tj. 160 znaków wynosi 2,46 PLN brutto) wiadomości tekstowej rozpoczynającej się prefiksem o treści RIO zawierającej kreatywną Odpowiedź (zwanej dalej Utworem) na zadane pytanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
15. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
16. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
17. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą w II etapie tylko jeden raz.
18. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
19. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w II etapie Konkursu dowolną liczbę razy z zastrzeżeniem §2 ust. 17.
20. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze jednego Zwycięzcę Konkursu oraz trzy osoby wyróżnione, których Odpowiedzi na zadane pytanie zostały najwyżej ocenione. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
21. Zwycięzca Konkursu otrzyma Nagrodę Główną zgodnie z §3 ust. 2, natomiast osoby wyróżnione otrzymają nagrody zgodne z §3 ust. 3.
22. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca oraz osoby wyróżnione, o których mowa w §2 ust. 20 jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
23. Rozwiązanie Konkursu, podanie Zwycięzcy Konkursu oraz trzech osób wyróżnionych odbędzie się dnia 1 stycznia 2022r. w audycji specjalnej w godz. 16-17, przy czym Organizator może połączyć się telefonicznie ze Zwycięzcą Konkursu oraz osobami wyróżnionymi.

§ 3
NAGRODY

Nagroda Dnia
1. Dla Zwycięzcy Dnia każdej edycji, o którym mowa w §2 ust. 9, Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Dnia w postaci radiobudzika z DAB+/FM z systemem bezprzewodowego ładowania smartfonów Technisat DIGITRADIO 52 o wartości 430 zł brutto (w sumie 12 sztuk o łącznej wartości 5.160 zł brutto).

Nagroda Główna

2. Dla Zwycięzcy Konkursu, o którym mowa w §2 ust. 20, Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Głównej, która składa się z jednego vouchera na wycieczkę o wartości 18.000 zł brutto oraz nagrody pieniężnej w wysokości 2.000 zł brutto (w sumie wartość Nagrody Głównej wynosi 20.000 zł brutto), przy czym przekazanie nagrody nastąpi po rozliczeniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Voucher w postaci bonu można wykorzystać przy zakupie dowolnej imprezy turystycznej lub biletu na lot czarterowy we wskazanym biurze podróży; bon jest ważny przez okres jednego roku od daty jego wydania; bon jest kodem alfanumerycznym i może występować w formie papierowej z pieczątką i podpisem pracownika na odwrocie lub tylko w formie elektronicznej; bon nie może być zamieniany na gotówkę; jeżeli wybrana impreza będzie tańsza niż wartość wyrażona bonem, różnica powstała w cenie nie będzie zwracana; jeżeli wybrana impreza będzie droższa niż wartość wyrażona bonem, Zwycięzca Konkursu może dopłacić powstałą różnicę przelewem lub gotówką; bon może być realizowany wyłącznie w oddziałach wskazanego biura podróży; realizacja bonu następuje poprzez podanie kodu bonu pracownikowi obsługującemu rezerwację przy czym wprowadzenie kodu bonu do rezerwacji skutkuje zmianą statusu bonu na wykorzystany; bon można łączyć z wszelkimi promocjami wskazanego biura podróży, w tym także z ofertami last minute; wskazane biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za bony zakupione poza siecią sprzedaży biura i nie może zagwarantować, iż będą one honorowane. 

Wyróżnienia:

3. Dla każdej z trzech wyróżnionych osób, o których mowa w §2 ust. 20, Organizator przewiduje przyznanie nagrody w postaci radiobudzika z DAB+/FM z systemem bezprzewodowego ładowania smartfonów Technisat DIGITRADIO 52 o wartości 430 zł brutto (w sumie 3 sztuki o łącznej wartości 1.290 zł brutto).

4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Od łącznej kwoty nagród przekraczających 2.000,00 zł brutto Polskie Radio S.A. pobierze od Zwycięzcy Konkursu podatek ryczałtowy w wysokości 10% wygranej.
6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu, o którym mowa w §2 ust. 20 jest również Zwycięzcą Dnia, o którym mowa w §2 ust. 9, Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do wpłaty tytułem podatku ryczałtowego kwoty w wysokości 43,00 zł (słownie złotych: czterdzieści trzy) na rachunek o nr: 47 1020 1026 0000 1302 0298 1330 z dopiskiem „Taneczny Sylwester z Jedynką”.
7. Nagrody, o której mowa w ust. 1-3 będą przesłane w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.
8. W każdej edycji i na każdym etapie Konkursu nagrody będą wymieniane na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5, lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „Taneczny Sylwester z Jedynką”.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl


Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin