Regulamin konkursu sportowego w Programie 1 Polskiego Radia

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2021 17:30
Konkurs przeprowadzony będzie w godz .8.00, 16.00, 20.00 w dniu 16 grudnia 2021 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Rozwiązanie konkursu odbędzie się w audycji "Kronika Sportowa" w dniu 16 grudnia 2021 r. w godz. 22.33-23.00. 
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock.com/Fotokostic

Konkurs sportowy na antenie radiowej Jedynki

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł., wpłacony w pełnej wysokości, zwany dalej Organizatorem.
Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
3. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzców jak również czas trwania Konkursu podawane będą na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniu 16 grudnia 2021 r. ok. godz. 8.00; 16.00 oraz 20.00.
4. Regulamin dostępny jest na stronie www.polskieradio.pl/jedynka oraz w siedzibie Organizatora.
5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie laureatem
6. W konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
7. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu
8. Każdy uczestnik Konkursu może wziąć udział w konkursie dowolną liczbę razy z zastrzeżeniem ust. 7.
9. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu w danym dniu Konkursu.

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie spełniające warunki określone w § 1 niniejszego Regulaminu przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (Koszt jednej wiadomości tj. 160 znaków wynosi 2,46 zł brutto) wpisując odpowiedź (zwaną również utworem) na zadanie podane na antenie.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w godz. 8.00, 16.00, 20.00 w dniu 16 grudnia 2021r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. W ww. okresie będzie określone zadane dotyczące tematyki sportowej. Treść zadania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu w Radiu.
3. Zadaniem słuchaczy będzie podanie oryginalniej, ciekawej i kreatywnej odpowiedzi
na zadanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem - wysyłając SMS pod wskazany numer podany w Regulaminie.
4. Wiadomości sms są przyjmowane w dniu 16 grudnia 2021 r do godziny 20.30. Rozwiązanie konkursu odbędzie się w audycji "Kronika Sportowa" w dniu 16 grudnia 2021 r. w godz. 22.33-23.00. Nadesłana odpowiedź musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
5. Trzyosobowa komisja konkursowa powołana przez Organizatora spośród wszystkich zgłoszeń, wybierze trzech laureatów. Dokonując oceny komisja konkursowa weźmie pod uwagę - oryginalność, pomysłowość i kreatywność oraz wartość artystyczną przysłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

§ 3
NAGRODY

1. W ramach konkursu w dniu 16 grudnia 2021 r. Organizator przewiduje przyznanie Laureatom poniższej nagrody:
• Album olimpijski Pyeongchang 2018 z autografami medalistów olimpijskich oraz Walizka z kolekcji olimpijskiej Tokio 2020 (104 l)- wartość zestawu 1399,98 zł brutto
2. Nagrody do wygrania będą wymienione na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.
3. Nagrody, o których mowa w ust.1 będą przesłane przez Organizatora, laureatowi konkursu pod adres wskazany przez laureata w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
4. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa
do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach
za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne
za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych
lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo
oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5, lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz. U. 2020 poz. 2094, ze zm.).

Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin