Regulamin konkursu "Radiogra - muzyczne zagadki o popkulturze"

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022 07:29
Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach  8-29 stycznia 2022 r. (sobota) w kilku edycjach w audycji "Radiogra".
Stare odbiorniki wracają do łask
Stare odbiorniki wracają do łaskFoto: przemokrzak/pixabay

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie  (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach  8-29 stycznia 2022 r. (sobota) w kilku edycjach w audycji "RADIOGRA". Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.        
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji "RADIOGRA" w godz. 16.00 - 17.00 w dniach 8-29 stycznia 2022  r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.
5. Wysłanie wiadomości sms  lub połączenie telefoniczne do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i  akceptacją Regulaminu  oraz  zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.        
6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie internetowej ww.jedynka.polskieradio.pl
 
§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie:
    a) przesyłają wiadomość tekstową pod numer sms 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytanie / zadanie podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem,
    b) telefonują pod nr 22 645 22 66  (koszt: wg stawek operatora)  i podają kreatywną odpowiedź na pytanie / zadanie podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.
2. Odpowiedź  nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Finalistą Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Jeden SMS i jedno połączenie telefoniczne traktowane jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

§ 3
NAGRODY

1.  W pierwszym etapie Organizator nie przewiduje przyznania nagród.
2.  W drugim etapie każdej edycji Konkursu Organizator przewiduje nagrody w postaci zestawu gadżetów z logo Programu 1 Polskiego Radia o wartości nie przekraczającej 250 zł. brutto w skład którego wchodzą: plecak, kamera samochodowa/sportowa, minigłośniki, ładowarka samochodowa uchwyt do telefonu
Nagroda każdorazowo będzie wymieniona na antenie podczas trwania konkursu.
3. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.
4. Nagroda, o których mowa  w ust. 2 będzie przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez danego Zwycięzcę adres.
5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
6. W każdej edycji Konkursu nagroda do wygrania będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4
ETAPY EDYCJI KONKURSU

Etap I
1. Pierwszy etap Konkursu rozpoczyna się około godz. 16.10. Każdy z dwóch prowadzących audycję poda na antenie  pytanie / zadanie  konkursowe  dot. popkultury oraz min. dwie  max. sześć podpowiedzi w odstępach czasowych, ilustrowanych muzyką. Treść zadania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
 2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wykonanie zadania/ udzielenie kreatywnej odpowiedzi na dwa pytania / zadania  konkursowe  podane przez prowadzących konkurs. Słuchacze udzielają odpowiedzi:
    a)wysyłając wiadomość tekstową (zwaną dalej także ,,Utworem")pod numer sms 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości)
     lub
    b) dzwoniąc pod nr 22 645 22 66 (koszt: zgodnie ze stawką operatora)
Etap II
3. W każdej edycji Konkursu Komisja konkursowa powołana przez Organizatora spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu – osobę, której  odpowiedź (wykonanie zadania) zostało najwyżej ocenione przez Komisję Konkursu. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną wykonanego zadania. Rozwiązanie danej edycji konkursu odbędzie się między godz. 16.30 a 16.50.
4. Przedstawiciel Organizatora (telefonista lub wydawca audycji) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
5. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista brał udział w konkursie poprzez wysłanie sms lub połączenie telefoniczne.
6. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.
7. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania, Finalista zdobywa nagrodę.
8. Imię i miejscowość Finalisty zostanie podana na antenie przez prowadzącego audycję.
9. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/ rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.
10. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest dwukrotnie, wg zasad jak wyżej.

§ 5
DANE OSOBOWE

1.    Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem").
2.    Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3.    Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4.    Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5.    Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6.    Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.
7.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5, lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
11.    Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2.    Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a.    utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b.    publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez   siebie wybranym,
c.     publiczne wystawianie Utworu,
d.    nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "Konkurs Radiogra".
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


Zobacz więcej na temat: regulamin konkurs