Regulamin Świątecznego Konkursu w "Muzycznej Jedynce" na antenie Programu 1

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2021 19:27
Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach 6 – 23 grudnia 2021r. w kilku edycjach, w audycji ,,Muzyczna Jedynka”. Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/Lana K

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w dniach 6 – 23 grudnia 2021r. w kilku edycjach, w audycji ,,Muzyczna Jedynka”. Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą w audycji „Muzyczna Jedynka” w godz. 13-15 w dniach 6-23 grudnia 2021 r. na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej.

5. Wysłanie wiadomości sms  do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i  akceptacją Regulaminu  oraz  zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A., gdy zostanie zwycięzcą Konkursu.

6. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie internetowej ww.jedynka.polskieradio.pl

§ 2
ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer sms 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości)zawierającą kreatywną odpowiedź (zwaną dalej także Utworem)na pytanie/ zadanie podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.

2. Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Finalistą Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.

5. Jeden SMS i jedno połączenie telefoniczne traktowane jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

§ 3
NAGRODY

1.  W pierwszym etapie Organizator nie przewiduje przyznania nagród.

2.  W drugim etapie każdej edycji Konkursu Organizator przewiduje nagrody w postaci:

•    słuchawek o wartości nie przekraczającej 200 zł. brutto
•    głośników przenośnego o wartości nie przekraczającej 200 zł. brutto

Nagroda każdorazowo będzie wymieniona na antenie podczas trwania danej edycji konkursu.

3. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się z Finalistą Konkursu spełniającym wymogi Regulaminu informując o wygranej oraz prosi o podanie dokładnego adresu.

4. Nagroda, o których mowa  w ust. 2 będzie przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez danego Zwycięzcę adres.

5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

6. W każdej edycji Konkursu nagroda do wygrania będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4
ETAPY EDYCJI KONKURSU

Etap I

1. Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony jest w godzinach13:15 - 14.30, na antenie będzie zadane pytanie /zadanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.

2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłać wiadomość tekstową pod numer sms 72151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) z rozwiązaniem pytania/zadania  konkursowego zadanego na antenie wraz kreatywną odpowiedzią.

Etap II

3. W każdej edycji Konkursu Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora  spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistę Konkursu – osobę, która przesłała w danej  edycji wiadomość sms z najpełniejszą, najbardziej kreatywną odpowiedzią/rozwiązaniem na zadane na antenie pytanie /zadanie konkursowe. Rozwiązanie danej edycji konkursu odbędzie się między godz. 14.40 a 14.50.

4. Przedstawiciel Organizatora (telefonista lub wydawca audycji) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

5. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w Konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.

6. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.

7. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania, Finalista zdobywa nagrodę.

8. Imię i miejscowość Zwycięzcy zostanie podana na antenie przez prowadzącego audycję.

9. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia prawidłowej odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/ rozwiązanie Komisja konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.

10. Procedura wyłonienia Finalisty przeprowadzana jest dwukrotnie, wg zasad jak wyżej.

§ 5
DANE OSOBOWE

1.    Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

2.    Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3.    Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.  

4.    Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5.    Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6.    Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.

7.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5, lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11.    Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.    W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE

1.    Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2.    Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

a.    utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,

b.    publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

c.    publiczne wystawianie Utworu,

d.    nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania

§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „Świąteczny Konkurs w Muzycznej Jedynce”.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

Zobacz więcej na temat: regulamin konkursy