Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2013 10:00
Konkurs rozpoczyna się 20 października i trwa do 12 grudnia 2013 r. Jest on związany z coroczną akcją charytatywną Pierwszego Programu Polskiego Radia Choinki Jedynki.
Choinki Jedynki 2013. Konkurs z magią świąt w tle
Foto: PR

Regulamin konkursu „Choinki Jedynki” – „Magia świąt”
§ 1
Regulamin

Niniejszy regulamin reguluje zasady Konkursu "Choinki Jedynki", zwanego w niniejszym regulaminie Konkursem.
§ 2
Organizator

Organizatorem Konkursu jest Polskie Radio S.A. Program 1, z siedzibą w Warszawie, kod 00-977, al. Niepodległości 77/85, zwane dalej PR S.A.
§ 3
Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się 20 października 2013  r. i trwa do 12 grudnia 2013 r.
2. W dniach 25 listopada – 06 grudnia 2013 r. Jurorzy wybierać będą sześć prac  plastycznych – dwie główne i cztery wyróżnione. Wszystkie wybrane prace plastyczne zaprezentowane zostaną na stronach internetowych Polskiego Radia.
3. Laureaci zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na antenie Programu 1 w dni powszednie między godz. 09.00 - 20.00
§ 4
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Polskiego Radia S.A., firm współpracujących ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
§ 5
Zasady Konkursu

1.    Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres  Polskiego Radia S.A. - Program 1, Al. Niepodległości 77/85 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Konkurs Choinki Jedynki”,  własnoręcznie wykonane prace plastyczne w dowolnej technice, formacie A4-A0, przedstawiające „magię świąt” czyli swoje wyobrażenie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem i nazwiskiem autora.
2.    W przypadku przystąpienia do konkursu przez Uczestników, którzy nie  ukończyli 13 lat,  do pracy plastycznej powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu
3.    W przypadku przystąpienia do konkursu Uczestników, którzy  ukończyli 13 lat ale nie mają ukończonych 16 lat do pracy plastycznej r. powinno być dołączone pisemne oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu
4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, każdy ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Dane osobowe zbierane w związku z realizacją Konkursu zbierane będą doraźnie, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.
5.    Prace plastyczne przyjmowane będą od 20 października do 25 listopada 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
§ 6
Nagrody

1.    W  dniach od 25 listopada do 06 grudnia 2013 r., dwa razy dziennie Komisja Konkursowa przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia. Łącznie przyznanych będzie 20 nagród  głównych i 40 wyróżnień.
2.    Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2014 r.
§ 7
Komisja regulaminowa Konkursu

1.    Nad oceną nadesłanych prac, wyborem laureatów oraz na prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać komisja regulaminowa.
2.    Członkowie komisji korzystają z pomocy ekspertów: artysty plastyka, pedagoga, filozofa. Każdy protokół przyznania nagród i wyróżnień  podpisze 3 członków Komisji.
§ 8
Licytacja nagrodzonych prac

1.    W dniu 12 grudnia 2013 r. Program 1 Polskiego Radia na swojej stronie internetowej opublikuje 6 prac z Fundacji Anny Dymnej, 6 prac ze Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk i 20 nagrodzonych w Konkursie prac plastycznych, każda z innym numerem.
2.    Licytacja odbędzie się na antenie Programu 1 Polskiego Radia w dniu 12 grudnia 2013 r.  w godz. 8.00 –19.30
3.    Całkowity dochód z licytacji  32 prac  plastycznych przekazany zostanie na  rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Stowarzyszenia Debra Polska Kruchy Dotyk w równych częściach.
§ 9
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od daty ogłoszenia nagrodzonych prac, przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców. Reklamacje należy wysłać listem poleconym pod adresem Programu 1 PR SA  z dopiskiem na kopercie „Konkurs Choinki Jedynki - Reklamacja”. Reklamacje złożone w innym trybie nie będą rozpatrywane. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym. Decyzje komisji regulaminowej są ostateczne i uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo odwołania od nich. Żadna dalsza korespondencja w sprawie rozpatrywanej reklamacji nie będzie prowadzona.
§ 10
Termin przedawnienia roszczeń

Termin przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Konkursem upływa w ciągu 30 dni od daty zakończenia konkursu.
§ 12
Inne postanowienia

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w Redakcji Wiedzy i Edukacji  Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne.
3. Uczestnicy biorący udział w Konkursie automatycznie akceptują jego Regulamin wraz z odpowiednim załącznikiem.
4. Polskie Radio S.A. nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia spowodowane nieprawidłowym świadczeniem usług pocztowych i kurierskich związanych z przesłaniem prac konkursowych i wysyłką nagród ale dołoży wszelkich starań, w celu wyjaśnienia przyczyn ich zaistnienia.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Zobacz więcej na temat: Choinki Jedynki konkurs