Regulamin - konkurs na dramat radiowy

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2019 15:33
Program III Polskiego Radia S.A. i  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ogłaszają  drugą edycję konkursu  na dramat radiowy NASŁUCHIWANIE.  W tym roku tematem konkursu jest GOŚCINNOŚĆ.
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjneFoto: pixabay/domena publiczna

1. Program III Polskiego Radia S.A. i  Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ogłaszają  drugą edycję konkursu  na dramat radiowy NASŁUCHIWANIE.  W tym roku tematem konkursu jest GOŚCINNOŚĆ.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy obywatel polski  i obcy powyżej 18 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie tekstu w języku polskim w terminie określonym przez Organizatorów.

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. członkowie władz lub osoby zatrudniane przez Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b. osoby wchodzące w skład  jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
c. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, nie będące adaptacjami  i  kompilacjami utworów innych autorów, a także nigdzie dotąd nie publikowane i nie realizowane.

6. Objętość tekstów nie może przekroczyć 30 standardowych stron wydruku komputerowego (12 pkt, 1.5 wiersza). Teksty będą podstawą do realizacji ok. 45 min słuchowiska.

7. Teksty konkursowe prosimy nadsyłać do 31 sierpnia 2019 roku. O przyjęciu tekstu do konkursu decyduje data na stemplu pocztowym. Każda praca powinna być przesłana w 7 egzemplarzach. Elektroniczną wersję tekstu prosimy nadsyłać na adres: konkursdramaturgiczny@polskieradio.pl do 31 sierpnia 2019 roku.

8. Uczestnicy konkursu otwartego mogą zgłosić tylko jeden tytuł. Zgłoszony utwór powinien być oznaczony godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem prosimy o podanie imienia, nazwiska i danych teleadresowych umożliwiających kontakt z autorem.

9. Prace  konkursowe prosimy przesyłać na adres:                                                                             
Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa z dopiskiem „konkurs dramaturgiczny”

10. Organizatorzy konkursu powołają siedmioosobowe jury, które do 31 października 2019 roku ogłosi nazwiska zwycięzców konkursu.

11. Wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie i przy udziale wszystkich organizatorów.

12. Jury przyzna trzy nagrody we każdej kategorii: I – wys. 10000 zł, II – 7000 zł, III – 5000 zł. Jury przyzna także dwa wyróżnienia w wysokości 3000 zł.

13. Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną zrealizowane w postaci słuchowisk w studiach Teatru Polskiego Radia. Za premierowe emisje słuchowisk ich autorzy nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia, natomiast ewentualne kolejne emisje na antenach Polskiego Radia honorowane będą według stawek ZAiKS.

14. Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród.

15. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Polskiemu Radiu  nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
a. wszelkie nadawanie i reemitowanie,
b. wpisanie do pamięci komputera,
c. wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych Polskiego Radia
d. publiczna prezentacja w siedzibie Polskiego Radia,  lub w innej lokalizacji,
e. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Konkursu, materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Organizatorów.

16. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych dodatkowych roszczeń względem Organizatorów  z tytułu wykorzystania tekstu konkursowego.

17. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie tekstu  oraz że jego tekst konkursowy  nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

18. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tekstu nadesłanej przez Uczestnika.

19. Teksty konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

20. Organizatorzy nie zwracają ani nie archiwizują nadesłanych tekstów  konkursowych; zostają one zniszczone po rozstrzygnięciu Konkursu.

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Organizatorami.

22. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).

23. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

24. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.

25. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

26. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail magdalena.trzaska@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

27. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.

28. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

29. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

30. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

31. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

32. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

33. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

34. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

35. Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 508011491