Konkurs "Skojarzenia" w audycji "Lato z Radiem"

Ostatnia aktualizacja: 28.08.2017 20:00
Konkurs rozgrywany jest od 29 sierpnia do 1 września 2017 r. w audycji "Lato z Radiem" w godz. 09.00 – 12.00. 
Radioprzyjaciel - maskotka Lata z Radiem 2017
Radioprzyjaciel - maskotka "Lata z Radiem 2017"Foto: Polskie Radio

REGULAMIN KONKURSU "SKOJARZENIA" w audycji "Lato z Radiem"

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej poprzez prezentacje ciekawych informacji literackich, historycznych, muzycznych, kulturalnych, sportowych i filmowych.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs rozgrywany jest od poniedziałku do piątku w dniach od 29 sierpnia do 1 września 2017 r. w audycji "Lato z Radiem" w godz. 09.00 – 12.00. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny tj. ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2 i prześle odpowiedź/rozwiązanie na zadane pytanie konkursowe (zwane dalej także Utworem). Imię i miejscowość Uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego Radia S.A.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.)
6. Regulamin znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jedynka.polskieradio.pl

§ 2 ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (koszt:2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią/rozwiązaniem pytania konkursowego zadanego na antenie.
2. Wysłanie wiadomości tekstowej jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.
4. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
5. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.
7. W pierwszym etapie Konkursu Organizator nie przewiduje przyznania żadnych nagród.

§ 3 NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznanie codziennie w finale następujące nagrody:
Za I miejsce:
• dwuosobowy voucher pobytowy do wykorzystania w Sanatorium Uzdrowiskowym Augustów o wartości brutto 750,00 zł
Za II miejsce:
• zestaw składający się z kubka "Lata z Radiem" (7,37 zł brutto) oraz maskotki "Lata z Radiem" (31,86 zł brutto) o łącznej wartości brutto 39,23 zł
Za III miejsce:
• kubek "Lata z Radiem" o wartości brutto 7,37 zł
2. Jeżeli w Konkursie więcej niż jeden Laureat zgromadzi taką sama liczbę punktów przewidziana jest dogrywka trwająca aż do wyłonienia Laureata Konkursu.
3. W każdej edycji Konkursu nagroda do wygrania będzie wymieniona na antenie Programu 1.
4. Nagroda będzie przesłana w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.
5. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU

1. Zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie wysyłają wiadomość tekstową zawierającą kreatywną odpowiedz/rozwiązanie pytania konkursowego zadanego na antenie pod numer 72151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości).
2. Konkurs składa się z kilku edycji rozgrywanych w dniach 29 sierpnia do 1 września 2017 r.

§ 5 ETAPY KONKURSU

Etap I
1. W dniach od 29 sierpnia do 1 września 2017 r. w godz. 10.20 - 10.35 zadane będzie pytanie konkursowe.
2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu w zależności od sposoby sformułowania tematu Konkursu będzie wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej kreatywną odpowiedź/ rozwiązanie na pytanie konkursowe zadane na antenie.

Etap II
1. W dniach od 29 sierpnia do 1 września 2017 r. około godz. 10.36 rozgrywany będzie finał.
2. W każdej edycji Komisja Konkursowa spośród wszystkich odpowiedzi wybierze trzech Uczestników Konkursu, którzy przysłali najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie zadane w I etapie konkursu. Trzech Uczestników wybranych przez Komisję Konkursową przystąpi do finału Konkursu.
3. Każdego dnia Konkursu podczas audycji "Lato z radiem", w godz. 10.36 -10.55 przeprowadzony jest finał. Zadaniem Uczestników finału Konkursu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi (skojarzeń) z otrzymanego zestawu pytań. Czas przeznaczony na zadanie pytań przez prowadzącego i udzielenie odpowiedzi na antenie dla każdego Uczestnika wynosi 30 sekund.
4. W zależności od liczby zdobytych punktów, Finaliści zajmują odpowiednio, pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

§ 6 PROCEDURA ŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO FINALISTÓW

1. Przedstawiciel Organizatora (telefonista albo prowadzący audycję) będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionym Finalistą. Próba uzyskania połączenia z Finalistą podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.
2. W chwili uzyskania połączenia z Finalistą, podaje on telefoniście albo prowadzącemu swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Finalisty w konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Finalista wysłał sms w Konkursie.
3. Po uzyskaniu połączenia i potwierdzeniu prawa udziału Finalisty w Konkursie prowadzący albo telefonista zadają pytanie konkursowe.
4. W przypadku nieuzyskania połączenia lub nieudzielenia odpowiedzi/rozwiązania Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której odpowiedź/ rozwiązanie Komisja Konkursowa oceniła najwyżej zgodnie z wyżej opisaną procedurą.
5. Procedura wyłonienia Laureatów przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

§ 7 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub dowolnie wybranych fragmentów za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 8 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Polskie Radio Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "Konkurs Skojarzenia Lato z Radiem".
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).


Zobacz więcej na temat: konkurs
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także