Regulamin konkursu literackiego w audycji "Kulturalna Jedynka"

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 15:10
Konkurs rozgrywany jest w dniach od 13 września do 31 grudnia 2017 r. w audycji "Kulturalna Jedynka" w godz. 21.00 – 22.00.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock/Ko Backpacko

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).
Celem konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej poprzez prezentacje ciekawych informacji literackich, historycznych, geograficznych, biologicznych, muzycznych i filmowych.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs rozgrywany jest w dniach od 13 września do 31 grudnia 2017 r. w audycji "Kulturalna Jedynka" w godz.21.00 – 22.00. Prowadzący audycje każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby biorące udział w opracowaniu niniejszego Regulaminu i organizacji konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny tj. ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice i rodzeństwo, osoby prowadzące z nimi wspólne gospodarstwo domowe.
4. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w ustępie 2 i prześle odpowiedź/rozwiązanie na zadane pytanie konkursowe. Imię i miejscowość uczestnika Konkursu zostaną podane na antenie Programu Polskiego Radia S.A.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.)
6. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.jedynka.polskieradio.pl

§ 2 ZASADY KONKURSU
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową zwaną dalej także Utworem pod numer telefonu 71151 (koszt:1,23 brutto za wysłanie wiadomości) wraz z kreatywną odpowiedzią na pytanie/zadanie podane na antenie.
2. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet.
3. Każdy Uczestnik może wygrać nagrodę tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
4. Jeden sms traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
5. Jeden sms odpowiada pytaniu tylko z jednej edycji Konkursu.


§ 3 NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie w każdym etapie Konkursu nagrody w postaci książek, audiobooków z logo Jedynki lub biletów do kina o wartości nie przekraczającej 750,00 zł brutto.
2. W każdej edycji Konkursu nagroda do wygrania w danej edycji będzie wymieniona na antenie.
3. Nagrody będą przesłane w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Zainteresowani wzięciem udziału w Konkursie wysyłają wiadomość tekstową wraz z kreatywną odpowiedzią na pytanie/zadanie podane na antenie pod numer 71151 (koszt:1,23 zł. brutto za wysłanie wiadomości).
2. Konkurs rozgrywany jest w dniach od 13 września do 31 grudnia 2017 r. Prowadzący audycję każdorazowo poinformuje o rozpoczęciu danej edycji konkursu.

§ 5 ETAPY KONKURSU
Etap I
1. Konkurs rozgrywany jest w dniach od 13 września do 31 grudnia 2017 r. w audycji „Kulturalna Jedynka”.
2. Zadaniem słuchaczy danej edycji konkursu jest wysłać wiadomość tekstową wraz z kreatywną odpowiedzią na pytanie/zadanie podane na antenie.
3. Zwycięzcami danej edycji Konkursu jest osoba/osoby, których wiadomość tekstowa (wykonanie zadania) zostało najwyżej ocenione przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

§6 PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3.Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§ 7 REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Polskie Radio Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).

Zobacz więcej na temat: konkurs
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak
Zobacz także

Czytaj także

Regulamin konkursu naukowego "Eureka"

Ostatnia aktualizacja: 08.09.2017 17:21
Konkurs rozgrywany jest w poniedziałki od 11 września do 30 grudnia 2017 roku w audycji "Eureka" w godz. 21.05 – 22.00. W każdej audycji zostaną przeprowadzone dwie edycje.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Konkurs "Karnety na 54. KFPP Opole 2017"

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017 12:05
Konkurs odbędzie się w audycji "Muzyczna Poczta UKF" we wtorek 12 września 2017 roku (audycja w godzinach 13.30-14.00).
rozwiń zwiń