X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Regulamin Licytacji "Choinki Jedynki" - "Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia"

Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018 09:14
Aukcja, w ramach której w terminie od dnia 3 do dnia 7 grudnia 2018 r. na antenie Programu I będą się odbywały licytacje prac plastycznych (dalej zwane „Licytacjami”, a każda „Licytacją”), o których mowa w ust. 2 i będzie realizowana w audycji „Cztery Pory Roku” emitowanej na antenie Programu I Polskiego Radia. 
Choinki Jedynki 2018
Choinki Jedynki 2018Foto: Polskie Radio

§ 1 Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Aukcji „Choinki Jedynki” (zwaną dalej „Aukcją”), prowadzonej w związku z akcją promocyjną Programu I Polskiego Radia pt. „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”.

§ 2 Organizator

Organizatorami Aukcji na antenie Programu I Polskiego Radia S.A. są:
1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576;
2. Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000017753, NIP 521-04-14-265.

§ 3 Uczestnicy Licytacji

1. Uczestnikami Licytacji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania (członkowie zarządu), które zgłoszą się telefonicznie bądź za pośrednictwem SMS w czasie trwania Licytacji.
2. Przystąpienie do Licytacji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Licytacji.

§ 4 Czas trwania i przebieg Licytacji

1. Aukcja, w ramach której w terminie od dnia 3 do dnia 7 grudnia 2018 r. na antenie Programu I będą się odbywały licytacje prac plastycznych (dalej zwane „Licytacjami”, a każda „Licytacją”), o których mowa w ust. 2 i będzie realizowana w audycji „Cztery Pory Roku” emitowanej na antenie Programu I Polskiego Radia.
2. Przedmiotem Licytacji są prace plastyczne przedstawiające „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” namalowane w dniu 2 grudnia 2018 r. przez zaproszonych do siedziby Polskiego Radia S.A. gości ze świata kultury, nauki, sportu oraz praca/e przekazane przez Małżonkę Prezydenta RP Panią Agatę Kornhauser-Dudę i Panią Annę Dymną z Fundacji „Mimo Wszystko”.
3. Prace plastyczne będzie można oglądać od 3 grudnia 2018 roku, z podziałem na poszczególne Licytacje, na stronie internetowej „Choinki Jedynki” www.choinkijedynki.polskieradio.pl.
4. Każda z prac będzie podpisana przez autora imieniem i nazwiskiem i będzie miała swój kod (litera + numer np. A01). Lista wraz z numerami i nazwiskami malujących z podziałem na poszczególne Licytacje – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu VIP Choinki Jedynki.pdf

5. Każdego dnia Aukcji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 11.52 Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Licytacjach poprzez zadeklarowanie ceny oferowanej za dany przedmiot w danej Licytacji w jeden z dwóch sposobów:
a) telefonicznie w godzinach 9.00 - 11.51.59 pod nr (+48) 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora) z zastrzeżeniem, że po godzinie 11.51.59 zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod pracy plastycznej, deklarowaną cenę za prace plastyczną, swoje imię i nazwisko (ewentualnie reprezentowaną osobę prawną), telefon kontaktowy. Na prośbę osoby obsługującej Licytację ze strony Organizatora, Uczestnik Licytacji może być poproszony o podanie adresu zamieszkania. Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.
b) za pośrednictwem wiadomości sms w godzinach 9.00 – 11.40 wysyłając wiadomość pod nr sms 71 151 (koszt 1,23 zł z VAT), z zastrzeżeniem, że po godzinie 11.40.00 zgłoszenia sms-owe nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod pracy plastycznej, deklarowaną cenę za prace plastyczną (np. A01 501 zl). Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł. Kanał sms-owy służy tylko i wyłącznie do przesyłania zgłoszeń.
6. W przypadku wysłania zgłoszenia SMS-em dane będą weryfikowane telefoniczne przez osoby obsługujące Licytację. Dokonana weryfikacja telefoniczna jest potwierdzeniem udziału w Licytacji.
7. W celu potwierdzenia udziału Uczestnika w danej Licytacji, Osoby obsługujące Licytację może kontaktować się telefonicznie z Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę w danej Licytacji, z zastrzeżeniem, iż brak trzykrotnego połączenia się z tym Uczestnikiem w ciągu pół godziny może spowodować jego wykluczenie z Licytacji, z zastrzeżeniem, że Uczestnik zgłaszając się do Licytacji może zastrzec, iż kontakt z nim w określonym czasie może być utrudniony. W takiej sytuacji najwyższą ofertą staje się druga z najwyższych ofert w danej Licytacji.
8. W przypadku wysłania przez Uczestnika Licytacji wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik ten otrzyma zwrotnie (na numer, z którego przesłał uprzednio SMS) informację, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie stanowił skutecznego wysłania zgłoszenia do Licytacji.
9. Aktualne wyniki podawane są na bieżąco na antenie Programu I Polskiego Radia w czasie trwania Aukcji w audycji, w której Licytacja jest prowadzona oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A. w zakładce choinkijedynki.polskieradio.pl
10. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Aukcji będzie jawna dla innych Uczestników. O każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy na antenie podając imię, miasto pochodzenia, osoby która daną ofertę złożyła i nr pracy, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę, miasto w którym ma siedzibę ewentualnie dane osoby reprezentującej ten podmiot oraz nr pracy.
11. Licytację danej pracy wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia licytacji zadeklaruje najwyższą cenę oraz uzyska przybicie prowadzącego Licytację.
12. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego Licytację, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Programu I Polskiego Radia w momencie zakończenia Licytacji, i o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Aukcji, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli prowadzącego Licytację o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej w toku Licytacji za daną pracę.
13. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą i trzecią najwyższą cenę przestaje wiązać po terminie 21 grudnia 2018r.
14. Fundacji przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej ceny wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
15. Zwycięzcom Licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
16. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch Uczestników danej Licytacji jednakowych ofert w stosunku do tej samej pracy, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
17. Zwycięzca danej Licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej ceny w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 14 grudnia 2018 roku. Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Fundacji „Mimo Wszystko”, na rachunek: Alior Banku 93 2490 0005 0000 4600 4075 8249 z dopiskiem Choinki Jedynki nr pracy „A…”.
18. W przypadku nie wpłacenia zaoferowanej ceny przez Uczestnika, który wygrał licytację
w terminie, o którym mowa w ust. 17 i nie skorzystania przez Fundację z prawa wskazanego w ust. 14, umowa z tym Uczestnikiem ulega rozwiązaniu.
19. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 12, pod warunkiem dochowania terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 13, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę w Licytacji danej pracy.
20. Prace plastyczne będą wydane wszystkim Zwycięzcom Licytacji w terminie i w sposób uzgodniony z Organizatorem (wydane w siedzibie Polskiego Radia S.A. w Warszawie lub wysłane pocztą kurierską), jednak nie później niż do 31 marca 2019 roku po potwierdzeniu uiszczenia ceny na koncie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Fundacja wystawi Zwycięzcom fakturę, która zostanie przesłana listem na adres wskazany przez Uczestnika.
21. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 20 nieodebrane wylicytowane prace zostanie przekazana Fundacji.

§ 5 Dane osobowe

1. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Akcji są:
1) Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, przy Al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, 16 366,300 zł, wpłacony w pełnej wysokości;
2) Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576;
(dalej zwani „Administratorami”).
2. Uczestnicy Aukcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e mail Uczestnika lub osoby reprezentującej osobę prawną będąca Uczestnikiem, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Akcji.
4. Uczestnik przystępując do Aukcji, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
5. Do zakończenia danej licytacji Uczestnik biorący w niej udział może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Akcji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
6. Administratorzy oświadczają, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować:
1) W Polskim Radiu - z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@polskieradio.pl;
2) W Fundacji - z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail iod@mimowszystko.org
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratorów
na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratorów danych osobowych związanych z realizacją Akcji.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Akcji, a także obowiązki archiwizacyjne, czy fiskalne.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
13. Jednocześnie Organizatorzy oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§ 6 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatorów Komisji Reklamacyjnej wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Polskie Radio S.A., al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się z przedstawicieli Organizatorów. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.
4. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.

§ 7 Postanowienia ogólne

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
2. W związku z przebiegiem Aukcji Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przedłużenia czasu trwania Aukcji oraz terminów poszczególnych Licytacji.
3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w związku z Regulaminem, poddane będą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Polskiego Radia.
Zobacz więcej na temat: Choinki Jedynki 2018
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak