"Gimnastyka poranna" - trwa konkurs

Ostatnia aktualizacja: 25.02.2018 05:50
Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 25 lutego 2019r. do dnia 18 marca 2019r. Celem Konkursu jest wyłonienie jednej osoby - kobiety, która na antenie Programu 1 między godziną 5.50 a 6.00 poprowadzi na żywo audycję "Gimnastyka Poranna".
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: janeb13/Pixabay

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 25 lutego 2019r. do dnia 18 marca 2019r.
2. Celem Konkursu jest wyłonienie jednej osoby - kobiety, która na antenie Programu 1 między godziną 5.50 a 6.00 poprowadzi na żywo audycję "Gimnastyka Poranna".
3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
4. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Jury powołane przez organizatora z nadesłanych zgłoszeń wybierze jedno zgłoszenie. Dokonując oceny zgłoszeń Jury weźmie pod uwagę ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość, sposób prezentowania się przed kamerą, sposób mówienia i poprawność językową.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.
7. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.polskieradio.pl/jedynka

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG

1. Udział w Konkursie polega na dokonaniu zgłoszenia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: gimnastyka@polskieradio.pl, w którym osoba zgłaszająca się:
a. podaje imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
b. zamieszcza krótki opis swojej osoby,
c. załącza maksymalnie 60-sekundowe demo (materiał filmowy), na którym osobiście prezentuje i opowiada o zestawie ćwiczeń, które wykonuje (plik wideo nagrany w poziomie w formacie avi, mp4 lub mov może być załącznikiem, ew. w treści e-maila należy podać link pozwalający na pobranie pliku wideo bez konieczności logowania).
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od 25 lutego 2019r. do 10 marca 2019r.
3. Zgłoszenie (dalej „Utwór”):
a. musi być wynikiem osobistej twórczość Uczestnika,
b. nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem,
c. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4. Powołane przez Organizatora Jury wybierze 1 (jednego) Uczestnika – Zwycięzcę Konkursu, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, kreatywność, pomysłowość, sposób prezentowania się przed kamerą, sposób mówienia i poprawność językową.
5. Zwycięzca Konkursu ogłoszony zostanie na antenie Programu 1 w dniu 18 marca 2019r.
6.Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora imienia i nazwiska, wizerunku (w tym utrwalonego w zgłoszeniu), głosu i/lub wypowiedzi na antenie Programu 1 oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 3 NAGRODA

1. Zwycięzca Konkursu staje się jednym z prowadzących audycję „Gimnastyka Poranna”, która nadawana jest od poniedziałku do piątku na antenie Programu 1 między godz. 5.50 a 6.00.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora oraz Zwycięzcy Konkursu zostaną uregulowane w osobnej umowie.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne odtwarzanie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii i wizji przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, Internetu, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10.Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „Gimnastyka Poranna”.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. 2018.165 j.t.).


Zobacz więcej na temat: konkursy regulamin gimnastyka
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak