Regulamin konkursu "Cała Polska Kortem"

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2021 10:42
Konkurs rozpoczyna się 8 lutego w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) na profilach Programu 1 Polskiego Radia S.A. i trwa do dnia, w którym zostanie rozegrany ostatni mecz z udziałem Igi Świątek podczas turnieju Australian Open 2021
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: icedmocha/shutterstock.com

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 lutego br. w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) na profilach Programu 1 Polskiego Radia S.A. i trwa do dnia, w którym zostanie rozegrany ostatni mecz z udziałem Igi Świątek podczas turnieju Australian Open 2021.

2. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, informacje o nagrodzie oraz czas trwania Konkursu podawane będą przez prowadzącego w audycji "Sygnały dnia" w godz. 6.05-9.00 na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz dostępne będą na stronie internetowej Jedynka/Konkursy.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych: pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz  na stronie Jedynka/Konkursy.

§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU 

1.Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia, na którym Uczestnicy pokażą, jak w kreatywny sposób kibicują Idze Świątek, która jest reprezentantką Polski na Australian Open 2021. W konkursie będą brane pod uwagę tylko te zdjęcia, które zostaną opublikowane w dniu rozgrywania meczu z udziałem Igi Świątek.

2. Osoba (dalej "Uczestnik") zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie umieszcza na swoim profilu na Facebooku zdjęcie (dalej "Utwór") z hasztagami #Igomania oraz #JedynkaPolskieRadio (post musi być publiczny). W przypadku publikacji zdjęcia na Instagramie Uczestnik również dodaje w treści posta hasztagi #Igomania oraz #JedynkaPolskieRadio.

Aby wziąć udział w Konkursie można również umieścić zdjęcie na profilu Programu 1 pod postem oznaczonym #Igomania oraz #JedynkaPolskieRadio.

3. Zdjęcie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika. Nie może zawierać treści obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub być sprzeczne z prawem. Nie może też naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.

4. Wysłanie zdjęcia do Konkursu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Jury powołane przez Organizatora będzie wybierało Uczestników, których zdjęcie zostało najwyżej ocenione. Dokonując oceny zdjęć Jury będzie brać pod uwagę oryginalność, kreatywność  
i pomysłowość Utworu.

6.Wybrani Uczestnicy ogłaszani będą na antenie Programu 1 w audycji "Sygnały dnia", a ich zdjęcie publikowane będzie na Facebooku Programu 1.

 

§ 3 NAGRODY

1. Organizator przewiduje przyznać wybranym przez Jury Uczestnikom następujące nagrody:

  • za zajęcie I miejsca: słuchawki Pioneer o wartości nieprzekraczającej 184,50 zł brutto,
  • za zajęcie II miejsca: radio AM/FM o wartości nieprzekraczającej 167,89 zł brutto,
  • za zajęcie III miejsca radio AM/FM o wartości nieprzekraczającej 132,35 zł brutto.

2. Organizator skontaktuje się z wybranymi Uczestnikami Konkursu, informując o wygranej oraz poprosi o podanie dokładnego adres w celu wysłania nagrody.

3. Nagrody, o których mowa  w ust. 1 będą przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu pod wskazany przez Uczestnika Konkursu adres.

4. Nagroda nie podlega wymienia na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Nagrodzeni Uczestnicy będą ogłoszeni na antenie poprzez podanie ich imienia i miejscowości zamieszkania.

§ 4 PRAWA AUTORSKIE

1.  Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz, że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2.  Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  • publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • publiczne wystawianie Utworu,
  • zamieszczenie na stronach internetowych i serwisach społecznościowych Organizatora, w taki sposób, aby każdy mógł zapoznać się z utworem w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

4. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Polskie Radio S.A jego imienia i nazwiska oraz wizerunku w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a w przypadku, gdyby zdjęcie przedstawiało wizerunek osób trzecich, uczestnik oświadcza, iż posiada zgodę osób, których wizerunek jest uwidoczniony na zdjęciu, na wykorzystanie tego wizerunku w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego konkursu.

§ 5  DANE OSOBOWE

1.  Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem").

2.  Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3.  Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 

4.  Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5.  Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail: jedynka@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem.

Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6.  Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.

7.  Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9.  Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..

11.  Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.  W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

§ 6  REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, na adres Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem "Australian Open - #Igomania". 
 
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

3. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram i Facebook.

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram i Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. 

Zobacz więcej na temat: regulamin konkurs