Regulamin konkursu w audycji "Ekspres Jedynki"

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2021 20:30
Konkurs odbędzie się w dniach 4 - 10 maja 2021 roku na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Ekspres Jedynki" w czterech edycjach.
zdj. ilustracyjne
zdj. ilustracyjne Foto: PR

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach 4 - 10 maja 2021 roku na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Ekspres Jedynki" w czterech edycjach.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
4. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony jest w dniach 4 – 7 maja 2021 roku w audycji „Ekspres Jedynki”, gdzie w godzinach 15.15 – 16.50 będzie wyemitowany rebus dźwiękowy oraz pytanie konkursowe związane z tematem przewodnim tegorocznego Pikniku Naukowego. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
2. Zadaniem osób zainteresowanych wzięciem udziału w Konkursie jest wysłanie wiadomości tekstowej zawierającej kreatywną Odpowiedź najpóźniej do godziny 16.50 pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającej Odpowiedź na zadane pytanie (zwanej dalej Utworem) wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
3. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
5. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6. W każdej edycji Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze dwóch Uczestników Konkursu, których Odpowiedzi na zadane pytanie zostały najwyżej ocenione - jednego Zwycięzcę Dnia oraz jedno Wyróżnienie Dnia. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
7. W każdej edycji rozwiązanie Konkursu, podanie Zwycięzcy Dnia oraz Wyróżnienia Dnia odbędzie się najpóźniej do godz. 17.25, przy czym Organizator może połączyć się telefonicznie z jednym z wybranych Uczestników Konkursu.
8. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą Dnia oraz Osobą Wyróżnioną tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.
9. Po zakończeniu czterech edycji Konkursu, Komisja Konkursowa pośród czterech Zwycięzców Dnia wyłoni Zwycięzcę Głównego – osobę, której Odpowiedź została najwyżej oceniona. Zwycięzca Główny zostanie ogłoszony dnia 10 maja 2021 roku w audycji „Ekspres Jedynki”, przy czym Organizator może połączyć się z nim telefonicznie.

§ 3
NAGRODY

1. W każdej edycji Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nw. nagród:
~ dla każdego Zwycięzcy Dnia zestawu o wartości 374,78 zł brutto składającego się z:
butelki z filtrem jonizującym wodę o wartości 239 zł brutto;
pióra kulkowego Parker o wartości 135,78 zł brutto;
~ dla każdego Wyróżnienia Dnia karta podarunkowa o wartości 300 zł brutto do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie www.mocsokow.pl
/karty podarunkowe zachowują ważność do 30.06.2022r.; kody umieszczone na kartach podarunkowych mają zastosowanie jednorazowe; w przypadku wybrania przez laureata produktu o wartości niższej niż podana na karcie, nie jest zwracana różnica między wartością karty podarunkowej, a wartością wybranego produktu; w przypadku wybrania przez laureata produktu o wartości wyższej niż podana na karcie, laureat dopłaca różnicę między wartością karty podarunkowej, a wartością wybranego produktu; informacje konieczne do realizacji kart podarunkowych dołączone są do każdej karty; szczegółowe informacje dot. realizacji kart zawarte są na stronie mocsokow.pl/
2. Dla Zwycięzcy Głównego, który będzie ogłoszony 10 maja 2021 roku, Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Głównej w postaci zestawu o wartości 1.007,07 zł brutto składającego się z:
~ butelki z filtrem jonizującym wodę o wartości 239 zł brutto
~ radia cyfrowego DAB+ z logo Polskiego Radia o wartości 168,07 zł brutto
~ karty podarunkowej o wartości 600 zł brutto do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie www.mocsokow.pl
/karta podarunkowa zachowuje ważność do 30.06.2022r.; kod umieszczony na karcie podarunkowej ma zastosowanie jednorazowe; w przypadku wybrania przez laureata produktu o wartości niższej niż podana na karcie, nie jest zwracana różnica między wartością karty podarunkowej, a wartością wybranego produktu; w przypadku wybrania przez laureata produktu o wartości wyższej niż podana na karcie, laureat dopłaca różnicę między wartością karty podarunkowej, a wartością wybranego produktu; informacje konieczne do realizacji karty podarunkowej dołączone są do karty; szczegółowe informacje dot. realizacji karty zawarte są na stronie mocsokow.pl/


. 


3. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.
4. Nagrody, o których mowa w ust. 1 i 2 będą przesłane w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
6. Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.
7. Nagrody będą wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 5
DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail jedynka@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk, e-mail: iod@polskieradio.pl.
7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl


Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin