Regulamin konkursu popularnonaukowego "WIST" na antenie Programu 1

Ostatnia aktualizacja: 03.08.2021 10:29
Konkurs odbędzie się w dniach: 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) oraz 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Wieczór z Jedynką" w czterech edycjach.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: pixabay

Organizatorem Konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy Al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach: 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) oraz 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Wieczór z Jedynką" w czterech edycjach.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.

4. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 2 

ZASADY KONKURSU 
 
1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie:

a) przesyłają wiadomość tekstową pod numer sms 72 151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytania podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem,

lub

b) telefonują pod nr 22 645 22 66 (koszt: wg stawek operatora) i podają kreatywną odpowiedź na pytania podane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. 

Prowadzący audycje poinformuje o formie udzielania odpowiedzi w danej edycji Konkursu.

2. Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej. 

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę sms-y wysyłane przez Internet. 

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Finalistą Konkursu tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu. 

5. Jeden sms i jedno połączenie telefoniczne traktowane jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu. 

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. 

§ 3

NAGRODY

1.  Organizator przewiduje przyznanie każdemu Finaliście konkursu jedną z poniższych nagród:

  • parasol składany czarny o wartości 65,19 zł brutto;
  • parasol składany czerwony o wartości 79,95 zł brutto;
  • kosmetyczka Wittchen damska z logo o wartości 88,56 zł brutto;
  • kosmetyczka damska z logo o wartości 94,22 zł brutto;
  • kosmetyczka męska z logo o wartości 94,56 zł brutto;
  • głośnik z logo o wartości 33,46 zł brutto;

2. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.

3. Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

5. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.

§ 4 

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach: 2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) oraz 23 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w audycji "Wieczór z Jedynką", gdzie w godzinach 23.05-23.55 będą zadane pytania konkursowe z zakresu tematyki popularnonaukowej. Treść pytań będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.

2. W audycji będzie zadane od 4 do 6 pytań. Ilość pytań zależna jest od czasu antenowego danej audycji.

3. Odpowiedzi słuchacze udzielają telefonicznie, telefonując pod numer 22 645 22 66 (koszt połączenia wg stawki operatora) lub wysyłają wiadomość tekstową pod numer sms 72 151 (koszt: 2,46 zł brutto za wysłanie wiadomości). O formie udzielania odpowiedzi w danej edycji Konkursu poinformuje Prowadzący audycję.

4. Oprócz poprawnej odpowiedzi uczestnik powinien także podać swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

5. Zwycięzcami konkursu są słuchacze, którzy zadzwonią podczas trwania audycji "Wieczór z Jedynką" lub wyślą sms i udzielą poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie wiedzowe bądź udzielą kreatywnej odpowiedzi na zadane zadanie.

Prowadzący podaje na antenie imię oraz miejsca zamieszkania Zwycięzcy Konkursu.

6. W każdej edycji Konkursu w której odpowiedzi były przyjmowane sms, Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Finalistów Konkursu, których odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu

§ 5 

DANE OSOBOWE

1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem").

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3.  Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie. 

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail  iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe.

Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Tomasz Ignatiuk e-mail: iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z zastrzeżeniem ust. 5 lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6

PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.

2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
  • publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • publiczne wystawianie Utworu,
  • nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 7 

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl

 

Zobacz więcej na temat: konkursy regulamin