Regulamin konkursu "Mistrz kierownicy" w audycji "Ekspres Jedynki"

Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022 11:23
Konkurs odbędzie się w dniach od 31 marca 2022 roku do 28 kwietnia 2022 roku (od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem 18 kwietnia 2022 roku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Ekspres Jedynki".
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, BDO 000391438, wysokość kapitału zakładowego: 16.366.300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem).

Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej oraz wiedzy z zakresu o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach od 31 marca 2022 roku do 28 kwietnia 2022 roku (od poniedziałku do czwartku z wyłączeniem 18 kwietnia 2022 roku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji "Ekspres Jedynki" w godzinach ok. 17.15-17.25 w szesnastu edycjach. Każdego dnia odbywa się jedna edycja.

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która zadzwoni na podany przez Organizatora w audycji numer telefonu.

4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.

5. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. Uczestnicy odpowiadają na pytanie sprawdzające wiedzę uczestników o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zadane przez prowadzącego zgłaszając się na podany w audycji numer telefonu - 22 645 22 66 (koszt wg taryfy operatora).

2. W każdej edycji Konkursu zostaje nagrodzona jedna osoba.

3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

4. Połączenia przyjmowane są w audycji danego dnia od momentu ogłoszenia Konkursu na antenie do momentu ogłoszenia przez prowadzącego jego zakończenia.

5. Zwycięzcą Konkursu w danej audycji jest osoba, która jako pierwsza dodzwoni się z prawidłowym rozwiązaniem i poda je na antenie Programu 1.

§ 3

NAGRODY

Prezentmarzen_logo_kolor.jpg

1.  Organizator przewiduje przyznanie każdemu Zwycięzcy jednej z poniższych nagród:

  • karty podarunkowej o równowartości 300 zł brutto do realizacji w ramach oferty dostępnej w serwisie prezentmarzen.com

/karty podarunkowe zachowują ważność do dnia 30.09.2022r.; kody umieszczone na kartach mają zastosowanie jednorazowe; w przypadku wybrania przez laureata nagrody o wartości niższej niż 300 zł, nie jest zwracana różnica między wartością karty podarunkowej, a wartością wybranej nagrody lub nagród; w przypadku wybrania przez laureata nagrody o wartości wyższej niż 300 zł, laureat dopłaca różnicę między wartością nagrody, a wartością karty;

logo_xblitz.png

informacje konieczne do realizacji karty podarunkowej dołączone są do każdego vouchera oraz są dostępne na stronie prezentmarzen.com/

  • wideorejestratora Xblitz S3 Duo z kamerą wsteczną o wartości 249 zł brutto;
  • zestawu produktów CX80 dla kierowców o łącznej wartości 553,50 zł brutto składającego się z plecaka turystycznego CX80 oraz dwóch zestawów kosmetyków samochodowych CX80 Teflon;
  • zestawu produktów CX80 dla kierowców o łącznej wartości 602,70 zł brutto składający się z plecaka turystycznego CX80 oraz wiertarki Bosch;
  • zestaw gadżetów z logo Programu 1 o łącznej wartości 182,29 zł brutto składający się z plecaka, uchwytu do telefonu, kamery samochodowej;

CX80_logo.jpg

2. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu uczestnikowi.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

4. Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.

5. Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej. 

6. W każdej edycji  Konkursu nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4

DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana "Administratorem" lub "Organizatorem").

2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, miejscowość, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.

3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.  

4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miejscowość) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.

5. Do momentu wyboru Zwycięzcy Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając na adres e-mail  iod@polskieradio.pl wiadomość tekstową o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe.

Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.

6. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polskim Radiu S.A. – pod nr tel. 22 645 34 03 lub pocztą elektroniczną pod adresem iod@polskieradio.pl.

7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: opublikowanie informacji o Zwycięzcach, archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona przed roszczeniami.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.

10. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być również powierzone, na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie, podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Polskiego Radia S.A.

11. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem ust. 5), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w rozdziale III RODO.

12. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

13. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 5

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej jedynka.polskieradio.pl

Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin