Regulamin konkursu "Spacer z kulturą"

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2022 10:00
Konkurs odbędzie się w trzech etapach w okresie od  24 kwietnia  do 26 czerwca  2022 r. (niedziela) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji ,,Spacer z kulturą”. Audycja realizowana jest w koprodukcji z Narodowym Centrum Kultury.
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A.  z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwana dalej „Organizatorem”). Celem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Konkurs odbędzie się w trzech etapach w okresie od  24 kwietnia  do 26 czerwca  2022r. (niedziela) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycji ,,Spacer z kulturą”. Audycja realizowana jest w koprodukcji z Narodowym Centrum Kultury.
2.    W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej zwani „Uczestnikami”), spełniające wymagania przewidziane w  niniejszym regulaminie (dalej zwanym „Regulaminem”).
3.    Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające
z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
4.    Imię oraz miasto zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§ 2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.    Konkurs przeprowadzony jest raz w miesiącu w okresie od  24 kwietnia  do 26 czerwca  2022r. (niedziela)  w audycji „Spacer z kulturą”, gdzie w godzinach 17.05 – 17.55 będzie zadane pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej powiązanej tematycznie z historią i przyszłością polskiej kultury. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.
2.    Zadaniem Uczestników jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi  na zadane pytanie (zwanej dalej „Odpowiedzią”) poprzez wysłanie wiadomości tekstowej pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) wraz ze swoim imieniem oraz miejscem zamieszkania.
3.    Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
4.    W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.
5.    Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.
6.    Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze w każdej edycji Konkursu od dwóch do czterech finalistów Konkursu (dalej zwanych „Finalistami”), których Odpowiedzi zostały najwyżej ocenione. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.

§ 3
NAGRODY

1.    W każdej z trzech edycji Konkursu Organizator przewiduje przyznanie Finaliście Konkursu jedną z niżej wymienionych nagród przekazanych przez Narodowe Centrum Kultury w postaci:
- płyta „Europa 67/21” Sławka Jaskułke,  o wartości  39,99 zł  brutto;
- książka „Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii 1917-    1945", autor: dr hab. Tadeusz Paweł Rutkowski, o  wartości 39,90 zł brutto;
-  książka „Świadectwo – Mit – Tajemnica. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim", praca zbiorowa pod redakcją dr. hab. Zdzisława Kudelskiego, prof. KUL, o wartości 45 zł brutto;
- książka „Doświadczanie świata. Eseje o myśli Romana Ingardena", praca zbiorowa pod redakcją dr. hab. Tomasza Maślanki, o wartości 45 zł. brutto.
2.    W przypadku, gdy okaże się, że  Finalistą Konkursu jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w §1 Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.
3.    Nagroda, o której mowa w ust. 1 będzie przesłana w terminie 30 dni od wygranej w danej edycji Konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę adres.
4.    Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5.    Nagroda nie jest objęta podatkiem od wygranej.
6.    Nagroda będzie wymieniona na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

§ 4
PRAWA AUTORSKIE

1.    Każda Odpowiedź wysłana przez Uczestnika stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i będzie rezultatem własnej twórczości Uczestnika. Odpowiedź będzie  wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich, a Uczestnicy będą ponosić wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2.    Z chwilą wysłania Odpowiedzi do Konkursu, Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Odpowiedzi (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach eksploatacji:
a.    utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Odpowiedzi dowolną techniką,
b.    publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c.    publiczne wykonanie Utworu,
d.    nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3.    Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Odpowiedzi anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.

§ 5
DANE OSOBOWE


1.    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, Organizator informuje, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwane „Administratorem” lub „Organizatorem”).
2.    Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, nr telefonu, a w przypadku Finalistów Konkursu (w związku z koniecznością wysłania nagrody) także adres do korespondencji.
3.    Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
4.    Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miejscowość) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5.    Do momentu wyboru Finalisty Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
6.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polskim radiu S.A. – pod nr tel. 22 645 34 03 lub pocztą elektroniczną pod adresem iod@polskieradio.pl
7.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją Konkursu. Dane osobowe Finalistów Konkursu będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest: opublikowanie informacji o Finalistach, archiwizacja dokumentów, ewentualnie obrona przed roszczeniami.
8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9.    Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
10.    Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, mogą być również powierzone, na podstawie Umowy powierzenia zawartej na piśmie, podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Polskiego Radia S.A.
11.    Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem ust. 5), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w rozdziale III RODO.
12.    Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13.    W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§ 6
REKLAMACJE

1.    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85 z dopiskiem „Konkurs Spacer z Kulturą”
2.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie ponosi Uczestnik.
2.    Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094, ze zm.).
3.    Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej  jedynka.polskieradio.pl

Zobacz więcej na temat: konkurs regulamin