X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Regulamin Akcji "Moje archiwum"

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2019 11:52
Data rozpoczęcia i zakończenia akcji zostaną ogłoszone na antenie Programu 1 Polskiego Radia oraz na stronie internetowej Lata z radiem, w zakładce "Moje archiwum", www.mojearchiwum.polskieradio.pl
Domowe archiwum. Zdjęcie ilustracyjne
Domowe archiwum. Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji "Moje archiwum" (dalej zwanej "Akcją"), której celem jest wybór i nagrodzenie, spośród zgłoszonych do Akcji zgodnie z kryteriami określonymi w § 6 ust 3, zdjęcia najlepszego eksponatu, pamiątki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości (zwanych dalej "zdjęciem Eksponatu" lub "zbiorem zdjęć Ekspona-tów").
2.    Organizatorami Akcji są:
1)    Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, al. Niepodległości 77/85, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-04-14-265, kapitał zakładowy 16 366,300 zł, wpłacony w pełnej wysokości;
1)    Archiwum Akt Nowych z siedzibą w Warszawie 02-103,  ul. Hankiewicza 1, NIP 526-17-46-882, REGON 000001028,
dalej zwani łącznie "Organizatorami", a każdy osobno "Polskie Radio", "Archiwum" lub "Współor-ganizator".
3.    Miejscem ogłoszenia Akcji są:
1)    strona internetowa Polskiego Radia, tj. zakładka pt. "Moje archiwum" na stronie Lata z Radiem znajdująca się na portalu Polskiego Radia www.mojearchiwum.polskieradio.pl
2)    strona internetowa Archiwum - informacja o Akcji z linkiem przekierowującym na stronę i zakładkę Akcji na portalu Polskiego Radia www.mojearchiwum.polskieradio.pl
3)    antena Programu 1 Polskiego Radia
4. Regulamin Akcji (zwany dalej "Regulaminem") dostępny jest w siedzibie Organizatorów na dedykowanej Akcji podstronie na portalu polskieradio.pl oraz stronie internetowej www.aan.gov.pl

§ 2
Cel Akcji

Celem Akcji jest:
a)    zachęcenie słuchaczy do przesyłania zdjęć Eksponatów związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
b)    edukacja historyczna oraz zwiększenie tożsamości narodowej społeczeństwa;
c)    kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzenie kultury regionu i życia lokal-nego.

§ 3
Uczestnicy Akcji

1.    Uczestnikami Akcji (dalej jako "Uczestnik" lub "Zgłaszający") mogą być wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamiesz-kania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy, współpracownicy Organizatorów oraz członkowie Kapituły Akcji, a także członkowie ich rodzin.

§ 4
Wymagania merytoryczne i formalne zgłoszenia

1.    Zgłoszenia zdjęcia Eksponatu do Akcji dokonuje Uczestnik.
2.    Uczestnik zgłasza zdjęcie Eksponatu poprzez specjalny formularz konkursowy, który znajduje się na dedykowanej Akcji podstronie Lata z Radiem, w zakładce "Moje archiwum"  www.mojearchiwum.polskieradio.pl w terminie wskazanym w § 5 ust. 1 Regulaminu.
3.    Zgłoszenie zdjęcia Eksponatu przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    Zgłoszone zdjęcie Eksponatu lub Eksponatów powinno spełniać następujące warunki:
1)    musi nawiązywać do tematu związanego z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
2)    musi mieć opis (co przedstawia, do kogo należy)
3)    pliki zdjęć muszą:
- mieć objętość nie większą niż: w pliku jpg – maksymalnie do 5MB, w pliku mp3 – maksymalnie do 8MB.
- liczba zgłoszonych zdjęć w ramach jednego Formularza zgłoszeniowego – maksymal-nie 5.
- nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
- nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub naruszających dobre obyczaje;

§ 5
Zgłoszenia do Akcji

1.    Uczestnik może zgłosić Eksponat od godziny 12:00 w dniu ogłoszenia rozpoczęcia Akcji na antenie Programu 1 Polskiego Radia oraz na stronie internetowej Lata z radiem, w zakładce "Moje archiwum", www.mojearchiwum.polskieradio.pl
2.    Dzień zakończenia Akcji zostanie ogłoszony na antenie Programu 1 Polskiego Radia oraz na stronie internetowej Lata z radiem, w zakładce "Moje archiwum" www.mojearchiwum.polskieradio.pl
3.    Uczestnik Konkursu zgłaszając zdjęcie Eksponatu podaje następujące informacje: imię i nazwisko, a także wyraża zgodę na publiczne udostępnienie zdjęcia Eksponatu oraz wyraża zgodę na udostępnianie przez Organizatorów Akcji jego danych osobowych – składając oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako "Formularz Zgłoszeniowy").
4.    Do Formularza Zgłoszeniowego Uczestnik dołącza plik zdjęciowy (o objętości w pliku jpg – maksymalnie do 5MB, w pliku mp3 – maksymalnie do 8MB) wraz z opisem jednoznacznie identyfikującym zdjęcie Eksponatu lub jego zbiór (co przedstawia, do kogo należy) .
5.    Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Uczestnika jest podanie wszystkich wymaganych Formularzem Zgłoszeniowym informacji oraz przesłanie Formularza Zgłoszeniowego wraz z plikiem zdjęciowym Eksponatu lub ich zbioru poprzez dedykowaną Akcji podstronę mojearchiwum.polskieradio.pl.
6.    Zgłoszenie niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych informacji) lub wysłane po terminie podlega odrzuceniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika, którego zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, o uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Organizatorów, nie późniejszym jednak niż  termin zakończenia składania zdjęć Eksponatów.
7.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niepublikowania zgłoszonych zdjęć Eksponatów, bez podawania przyczyn.

§ 6
Przebieg i czas trwania Akcji

1.    Akcja składa się z trzech etapów:

1)    I etap Akcji:
Po ogłoszenie startu Akcji na antenie Programu 1 Polskiego Radia oraz na stronach internetowych organizatorów, w tym na stronie dedykowanej www.mojearchiwum.polskieradio.pl  Uczestnicy wysyłają zdjęcia Eksponatów za pośrednictwem strony internetowej Akcji oraz wypełniają Formularz  zgłoszeniowy;

2)    II etap Akcji:Spośród przesłanych zdjęć Eksponatów Kapituła w wybranych 3 tygodniach Akcji wyróżni 3 zdjęcia Eksponatów (łącznie 9 zdjęć). Uczestnicy, których zdjęcia zostaną wyróżnione otrzymają nagrody, o których mowa w § 9 ust 1 pkt a). Werdykt zostanie podany do publicznej wiadomości na antenie Programu I oraz za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów.

3)    III etap Akcji:
Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć Eksponatów w I etapie Akcji Kapituła wyłoni trzech laureatów Akcji przyznając odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  Laureaci otrzymają nagrody, o których mowa w § 9 ust 1 pkt b). Werdykt wraz z krótkim uzasadnieniem dokonanego wyboru, zostanie podany do publicznej wiadomości na antenie Programu I oraz za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów.
2.    Zdjęcia spełniające wymogi Akcji będą zamieszczane na dedykowanej podstronie Akcji utwo-rzonej przez Polskie Radio S.A. mojearchiwum.polskieradio.pl. Zbiór zdjęć Eksponatów będzie sukcesywnie powiększany.
3.    Kapituła Akcji, działająca w sposób określony w § 8 Regulaminu, oceniać będzie zgłoszone zdję-cia Eksponatów według następujących kryteriów:
1)    oryginalność prezentowanego Eksponatu lub Eksponatów
2)    wartość poznawcza prezentowanego Eksponatu lub Eksponatów
3)    wielkość prezentowanego zbioru Eksponatów
4)    rola prezentowanego Eksponatu lub Eksponatów w rodzinie
4.    W przypadku, jeśli zdjęcia Eksponatów zgłoszone do Akcji nie spełnią wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizatorzy mają prawo do zakończenia Akcji przed czasem, bez je-go rozstrzygnięcia, tym samym bez przyznania Nagród. Informacja o zakończeniu Akcji wraz z podaniem przyczyny zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Akcji.

§ 7
Prawa autorskie i pokrewne

1.    Zgłoszone do Akcji zdjęcie Eksponatu lub zbiór zdjęć Eksponatów stanowić będzie utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego Uczestnikowi przysługuje pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych, a także jest uprawniony do korzystania z wizerunku osób utrwalonych na zdjęciu.
2.    Uczestnik Akcji ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek podania nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu bądź naruszenia, przez dokonanie zgłoszenia do udziału w Akcji, praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia słusznych roszczeń osób trzecich wobec Polskiego Radia, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia Organizatorów z odpowiedzialności.

§ 8
Kapituła Akcji

1.    Na potrzeby realizacji Akcji Organizatorzy powołują Kapitułę Akcji (dalej jako "Kapituła").
2.    Kapituła składa się z 7 członków. Wyboru członków Kapituły dokonują:
1)    przedstawiciele Polskiego Radia S.A. – 2 członków,
2)    przedstawiciele Archiwum – 5 członków, w tym Przewodniczącego Kapituły
3.    Skład Kapituły zostanie podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów po rozpoczęciu Akcji.
4.    Obradami Kapituły kieruje Przewodniczący i czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.
5.    Decyzje Kapituły podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Dla ważności głosowania konieczna jest obecność co najmniej 4 członków Kapituły. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
6.    Obrady Kapituły są protokołowane. Członkowie Kapituły zobowiązani są do zachowania poufności obrad Kapituły. Indywidualne oceny członków Kapituły nie są podawane do publicznej wiadomości.

§ 9
Nagroda

1.    Organizatorzy przewidują przyznanie następujących nagród:
a)    w II etapie dla zdjęć wyróżnionych w Akcji, łącznie 9 nagród w postaci: telefonu smartfon o wartości 1 099 zł brutto każdy
b)    w III etapie dla laureatów:
- za I miejsce – nagroda w postaci tygodniowej wycieczki dla 2 osób do Monte Casino lub innego związanego z historią Polski miejsca w Europie o łącznej wartości 5 200 zł brutto do zrealizowania w okresie między wrześniem 2019 a listopadem 2019 r.  oraz nagrody pieniężnej w wysokości 578 zł
- za II miejsce – nagroda w postaci  tabletu o wartości 1 779 zł brutto
- za III miejsce – nagroda w postaci tabletu o wartości 1 779 zł brutto
2.    Organizator skontaktuje się z wyróżnionymi Uczestnikami oraz Zwycięzcami w celu przekazazania nagród.
3.    Nagrody, będą przesłane w terminie 30 dni od dnia zakończenia Akcji pod wskazany przez wyróżnionego Uczestnika oraz Zwycięzcę adres.
4.    Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy

§ 10
Dane osobowe

1.    Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego "RODO", administratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Akcji są:
1)    Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie 00-977, przy Al. Niepodległości 77/85, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wy-dział  Gospodarczy, KRS pod numerem 0000017753, NIP 521-004-14-265, 16 366,300 zł, wpłacony w pełnej wysokości;
2)    Archiwum Akt Nowych z siedzibą w Warszawie 02-103,  ul. Hankiewicza 1, NIP 526-17-46-882, REGON 000001028
(dalej zwani "Administratorami").
2.    Uczestnicy Aukcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e mail Uczestnika lub osoby reprezentującej osobę prawną będąca Uczestnikiem, a w przypadku konieczności wysłania Przedmiotu także adres do koresponden-cji.
3.    Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Akcji.  
4.    Uczestnik przystępując do Aukcji, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i miasto) w przypadku wygrania licytacji.
5.    Do zakończenia danej licytacji Uczestnik biorący w niej udział może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Akcji wysyłając na ad-res e-mail iod@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie da-nych", w treści wiadomości należy podać nazwę Akcji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Akcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
6.    Administratorzy oświadczają, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować:
1)    W Polskim Radiu - z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@polskieradio.pl;
2)    W Archiwum - z inspektorem ochrony danych, pod następującym adresem poczty elek-tronicznej e-mail: iod@aan.gov.pl
7.    Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratorów
na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratorów danych osobowych związanych z realizacją Akcji.
8.    Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
9.    Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Akcji, a także obowiązki archiwi-zacyjne, czy fiskalne.
10.    Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11.    Uczestnikom Akcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.    W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administratorzy nie będą podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
13.    Jednocześnie Organizatorzy oświadczają, że nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

§ 11
Postanowienia końcowe

1.    Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane na adres korespondencyjny: Polskie Radio S.A.,  Program I, Pani Anna Burzyńska, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem "Moje archiwum".
2.    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez przedstawicieli Organizatorów w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie na wskazany adres korespondencyjny. Decyzja przedstawicieli Organizatorów w sprawie reklamacji jest ostateczna.
      


Zobacz więcej na temat: archiwum Polska Fundacja Narodowa
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak