Regulamin Plebiscytu "Choinki Jedynki" - "Magia świąt"

Jedynka
Kamila Kolanowska 29.11.2013

§ 1
Regulamin

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie „Choinki Jedynki”, prowadzonym w związku z akcją promocyjną Programu 1 Polskiego Radia pt. „Choinki Jedynki” – Magia świąt. (dalej jako akcja)

§ 2
Organizator

Organizatorem Plebiscytu jest Polskie Radio S.A. (Program 1 Polskiego Radia), z siedzibą w Warszawie, kod 00-977, Al. Niepodległości 77/85.

§ 3
Czas trwania i przebieg Plebiscytu

 1. Plebiscyt trwa od 2 grudnia do 8 grudnia 2013 r. i będzie przeprowadzany podczas trwania audycji „Cztery Pory Roku” emitowanej na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Wszystkie prace plastyczna będą prezentowane na stronie internetowej „Choinki Jedynki” www.choinkijedynki.jedynka.polskieradio.pl/
 2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie przez osoby biorące udział w Plebiscycie tj. słuchaczy Programu 1 Polskiego Radia (dalej jako Uczestnicy Plebiscytu) najlepszej pracy plastycznej przedstawiające „Magię świąt” namalowanej w dniu 24 listopada przez zaproszonych do siedziby Polskiego Radia gości ze świata kultury, nauki, sportu. Łącznie zostanie przygotowanych około 30 prac.
 3. Prace plastyczne będzie można zobaczyć na stronie internetowej od 26 listopada 2013 roku.
 4. Każda z prac będzie podpisana przez autora imieniem i nazwiskiem i będzie miała swój kod (litera + numer np. A 01).
 5. Relacje z akcji „Choinki Jedynki” na żywo w audycji Cztery Pory Roku zostaną nadawane w Programie 1 Polskiego Radia, kolejno z 7 następujących miastach Polski:
 • Gniezno                - 2 grudnia
 • Uniejów                - 3 grudnia
 • Zamość                - 4 grudnia
 • Tarnobrzeg             - 5 grudnia
 • Jasło                      - 6 grudnia
 • Biała Podlaska         - 7 grudnia
 • Warszawa               - 8 grudnia
 1. W każdym mieście od 2 do 8 grudnia będzie wystawionych kilka prac plastycznych.

a) Słuchacze będą mogli od poniedziałku do soboty wziąć udział w Plebiscycie w godzinach  od 9.00 do  około 11.55 deklarując kwoty na wybraną pracę plastyczną za pomocą telefonu lub do godziny 11.40 za pomocą  SMS-a ,w niedzielę od godziny 10.00 do 13.40.

b) Osoby obecne w danym mieście (oprócz Warszawy) podczas relacji na żywo będą mogły osobiście wziąć udział w Plebiscycie w godzinach od 11.00 do około 11.55 deklarując własną propozycję kwoty na wybraną pracę plastyczną.

c) Wyniki ostateczne zostaną podane na Antenie około godziny 11.55.

§ 4
Uczestnicy Plebiscytu

 1. Uczestnikami Plebiscytu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych, uprawnione do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci operatora telefonii komórkowej.
 2. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy: Polskiego Radia S.A., firm współpracujących ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

§ 5
Zasady Plebiscytu

1. Aby wziąć udział w Plebiscycie i oddać głos na jedną z prac plastycznych Uczestnicy mogą zgłaszać swoje propozycje jej wyceny:

a) SMS-em pod numer 71151 (koszt 1,23 zł z VAT) podając: kod pracy plastycznej, proponowaną wycenę wartości pracy ( np. A 01 500 zl). Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.

b)  Telefonicznie pod numer 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora), podając: kod pracy plastycznej, proponowaną wycenę wartości pracy, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon. Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.

2. W przypadku wysłania zgłoszenia SMS-em dane będą weryfikowane telefoniczne przez pracowników Polskiego Radia.

3. W przypadku wysłania przez Uczestnika Plebiscytu wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik ten otrzyma zwrotnie (na numer, z którego przesłał uprzednio SMS) informację, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczany do sumy oddanych głosów i nie będzie stanowił skutecznego wysłania zgłoszenia do Plebiscytu.

4. Bieżące wyniki podawane są "na żywo" na antenie Programu 1 Polskiego Radia w czasie trwania akcji.

5. Po upływie czasu wyznaczonego na przyjmowanie zgłoszeń do Plebiscytu, zadeklarowane wyniki kwot przez Uczestników i potwierdzone przez pracowników Polskiego Radia są wiążące i ostateczne i będą podane na antenie Programu 1 Polskiego Radia. Wygrywa ten Uczestnik, który do momentu zakończenia zgłoszeń złoży najwyższą kwotę na daną pracę plastyczną (dalej jako Zwycięzca Plebiscytu).

6. Zwycięzcy Plebiscytu, który zadeklarował i potwierdził najwyższą kwotę nie przysługuje prawo odstąpienia.

7. Zwycięzca Plebiscytu zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie tj. 7 dni od dnia wylicytowanej pracy licząc od dnia licytacji.  Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Fundacji „Mimo Wszystko”, na rachunek: WBK 49 1090 1665 0000 0001 1118 6358 w Banku Zachodnim Fundacji. Dowód wpłaty powinien być opatrzony dopiskiem "Choinki Jedynki” oraz numerem pracy…”

8. Jeśli Zwycięzca Plebiscytu danej pracy nie ureguluje należnej kwoty w podanym terminie (ust. 7) prawo do nabycia pracy plastycznej przechodzi na następnego uczestnika deklarującego drugą pod względem wysokości kwotę.

9. Prace plastyczne zostaną wydane przez Polskie Radio, wszystkim Zwycięzcom Plebiscytu w terminie uzgodnionym przez obie strony jednak nie później niż do 31 stycznia 2014 roku po przedstawieniu dowodu wpłaty oraz potwierdzeniu przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wpływu stosownej kwoty na konto Fundacji.

§ 6
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia reklamacji pod adresem Polskiego Radia. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w terminie 7 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

§ 7
Termin przedawnienia roszczeń

Termin przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z Plebiscytem upływa w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.

§ 8

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Plebiscytu jest Organizator.
 2. Po wysłaniu smsa, przez Uczestnika Plebiscytu, zgodnie z § 5 Regulaminu, osoby uprawnione przez Organizatora, skontaktują się z nim w celu potwierdzenia treści tego smsa i otrzymania jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania. Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje niezakwalifikowaniem się Uczestnika do Plebiscytu.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Plebiscytu określone w ust 2, w sposób doraźny, wyłącznie w celu zrealizowania Plebiscytu, zachowania dokumentacji Plebiscytu do kontroli uprawnionych organów oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników. Dane osobowe Uczestników nie są wykorzystywane w celach marketingowych, a także udostępniane innym podmiotów Dane osobowe Uczestników, którzy złożyli reklamacje są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu ich obsługi i prowadzenia korespondencji z Uczestnikiem zgłaszającym reklamację. Korespondencja jest przechowywana przez okres określony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa i po jego upływie niszczona.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, które ich dotyczą oraz prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 9
Inne postanowienia

 1. Regulamin Plebiscytu jest dostępny w Redakcji Wiedzy i Edukacji Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu będzie czuwać komisja regulaminowa.
 1. Uczestnicy decydujący się na udział w Plebiscycie automatycznie akceptują jego Regulamin.
 • Zobacz więcej na temat: