Polskie Radio

Regulamin platformy kontaktowej z internautami „Radia Kierowców”

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2020 18:34

§1

Postanowienia wstępne

 1. Platforma kontaktu z internautami „Radia Kierowców” (dalej: „Platforma kontaktową”), jest prowadzona przez Polskie Radio Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Niepodległości 77/85, o wpłaconym całkowicie kapitale wynoszącym 16 366 300 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, o numerze NIP: 521-04-14-265 (dalej: „Organizator”).
 2. Organizator informuje, iż jest nadawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
 3. Funkcjonowanie Platformy kontaktowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej: „Regulamin”).
 4. Przed skorzystaniem z Platformy kontaktowej należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Skorzystanie z Platformy kontaktowej oznacza równoczesne zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez osobę korzystającą (dalej: „Użytkownikiem”).
 6. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie. Organizator może dopuścić do korzystania
  z Platformy kontaktowej osobę niepełnoletnią, pod warunkiem złożenia Organizatorowi przez przedstawiciela ustawowego tej osoby odpowiedniej zgody.

 §2

Zasady funkcjonowania Platformy kontaktowej

 1. Platforma kontaktowa jest świadczona na stronie internetowej pod adresem www.radiokierowcow.pl oraz w Aplikacji Mobilnej Radio Kierowców (dalej: „Aplikacja Mobilna”).
 2. Platforma kontaktowa polega na udostępnieniu przez Organizatora możliwości przesłania na potrzeby „Radia Kierowców” tekstów i zdjęć o charakterze informacyjnym, których autorem jest Użytkownik (dalej: „Materiałem”).
 3. Zabrania się przesyłania na potrzeby „Radia Kierowców” Materiałów o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, w szczególności: zawierających treści obraźliwe, dyskryminujące płeć/ rasę/ narodowość/ język/ religię, sprzeczne z dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich/ Organizatora, zdjęcia obraźliwe/ wulgarne/ zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku. Zabrania się także przesyłania na potrzeby serwisu materiałów reklamowych lub zawierających inne treści komercyjne.
 4. Materiały nie spełniające wymogów określonych w ust. 2 powyżej, w szczególności zawierające treści, o których mowa w ust. 3, zostaną usunięte przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o tym, które Materiały zostaną wykorzystane na potrzeby „Radia Kierowców”, w tym w szczególności ich skracania, modyfikowania, usuwania, dostosowywania do uzasadnionych potrzeb i wymogów Organizatora.
 6. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora z Materiału na następujących polach eksploatacji:
  • 1) wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia jak: telefonu, tabletu, telewizora, STB, lub innego urządzenia będącego w stanie przetwarzać, wyświetlać i rozpowszechniać Materiał), wytwarzanie egzemplarzy, jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, mechanicznego, optycznego, elektronicznego lub innego, techniką analogową lub cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, w tym nośnikach audio lub video, nośnikach papierowych lub podobnych, światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, kościach pamięci, nośnikach komputerowych i innych nośnikach zapisów i pamięci;
  • 2) wszelki obrót oryginałem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt. 1) – w tym wprowadzanie ich do obrotu, najem, dzierżawa, użyczanie;
  • 3) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym:
   • a) wszelkie nadawanie w jakiejkolwiek technice, niezależnie od systemu, standardu lub formatu i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych;
   • b) wszelkie publiczne udostępnianie Materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu,
   • c) wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i wystawianie.
 7. Powyższa licencja jest licencją niewyłączną. Licencja upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 8. Powyższe oznacza w szczególności, że Materiały mogą zostać zamieszczane w serwisie internetowym „Radia Kierowców”, a w przypadku tekstów wyemitowane w dowolnych audycjach radiowych Organizatora.
 9. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Organizatorowi licencji do Materiału.
 10. Wysyłając Materiał Użytkownik oświadcza, że:
  • 1) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu,
  • 2) jest autorem przesłanego Materiału,
  • 3) uzyskał zgodę wszystkich osób, których wizerunek utrwalony został w ramach Materiału na nieodpłatną publikację ich wizerunków w zakresie określonym niniejszym Regulaminem,
  • 4) bierze odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Materiału zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz gwarantuje, że treść Materiału nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego i dóbr osobistych,
  • 5) wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną ze strony Organizatora,
  • 6) informacja zawarta w przesłanym Materiale Użytkownika jest prawdziwa i nie wprowadza nikogo w błąd.
 11. Użytkownik, przesyłając Materiał, wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora opracowania Materiału, w szczególności jego tłumaczenia, przeróbek lub adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Materiału na polach eksportacji wskazanych w ust. 6 powyżej.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji, redagowania i skracania przesłanych Materiałów, a także odmowy ich wykorzystania bez poinformowania o tym Użytkownika oraz bez podania przyczyn tej decyzji.
 13. Użytkownik upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia nadesłanych przez Użytkownika Materiałów, podanymi przez Użytkownika danymi w celu ich opisania.
 14. Każdy korzystający z Platformy kontaktowej może nadesłać nieograniczoną liczbę Materiałów.

§3

Warunki techniczne

 

 1. Techniczne warunki korzystania z Platformy kontaktowej mają znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania, a także dla bezpieczeństwa danych przechowywanych w Platformie kontaktowej.
 2. Dostęp i korzystanie z Platformy kontaktowej możliwe jest dla Użytkownika:
  • 1) korzystającego z komputera z dostępem do Internetu o przepustowości łącza co najmniej 300kb/s;
  • 2) z zainstalowaną jedną z poniższych przeglądarek (najnowsza aktualna wersja lub wersja nie starsza niż druga wstecz) Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
 3. Dostęp i korzystanie z Platformy kontaktowej możliwe jest dla Użytkownika poprzez Aplikację Mobilną na urządzeniach:
  • 1) zaopatrzonych w jeden z następujących systemów operacyjnych: IOS 10.0 lub Android 4.1.
  • 2) z zainstalowaną Aplikacją Mobilną.
 4. Materiał może zostać przesłany Organizatorowi w formie tekstu lub w postaci pliku graficznego za pomocą  formularza, zamieszczonego na stronie www.radiokierowcow.pl oraz w Aplikacji Mobilnej.
 5. Rozmiar pliku, o którym mowa w ust. 4 nie może przekraczać 20mb.
 6. Warunkiem korzystania z niektórych usług w Platformie kontaktowej może być ponadto posiadanie przez Użytkownika skrzynki e-mail, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed skorzystaniem z takiej usługi.

§4

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Polskie Radio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, 022 645 34 03.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w celu funkcjonowania Platformy kontaktowej z internautami „Radia Kierowców”.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem niektóre dane osobowe mogą być udostępniane na stronie Platformy kontaktowej: www.radiokierowcow.pl.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwalnych lub do czasu cofnięcia zgody.
 7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin platformy kontaktowej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie w czasie funkcjonowania Platformy kontaktowej.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Organizator ma prawo do jego wiążącej wykładni.