Powrót

Choinki Jedynki 2020

Regulamin konkursu "Choinki Jedynki" – "Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia"

Ostatnia aktualizacja: 16.10.2020 19:16
.
.Foto: Łukasz Haponiuk

 • 1
  Regulamin

jednosć.jpg
SPONSOR KONKURSU

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin) reguluje zasady konkursu „Choinki Jedynki”, zwanego dalej „Konkursem”.

 • 2
  Organizator

LogoAlex-1.jpg
SPONSOR KONKURSU

Organizatorami Konkursu są:

 1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576, dalej zwana „Fundacją”;
 2. Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 000017753, której wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w pełnej wysokości wynosi 16 366 300,00 zł, NIP: 521-04-14-265, REGON: 010420591, BDO 000391438 dalej zwana „Polskim Radiem”

łącznie zwani „Organizatorami”, a każdy „Organizatorem”.

 • 3
  Cel i czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 18 października 2020 i trwa do 5 grudnia 2020 r. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych słuchaczy do zaangażowania się w działalność dobroczynną na rzecz podopiecznych Fundacji poprzez przygotowanie prac plastycznych związanych z tematyką Świat Bożego Narodzenia, które po zakwalifikowaniu się do finału (tj. do 20 prac-nagród głównych), wezmą udział w licytacji na antenie Programu 1. Kwota pieniężna zebrana podczas licytacji zasili konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Psychiatrii Środowiskowej.
 2. W dniach 18 października 2020 – 18 listopada 2020 r. (włącznie) ze wszystkich nadesłanych/zgłoszonych scanów lub zdjęć własnoręcznie wykonanych prac plastycznych Jurorzy wybiorą łącznie 20 prac (nagrody główne) i 40 prac (wyróżnienia). Wszystkie wybrane prace plastyczne sukcesywnie będą omawiane na antenie Programu I w godz. 9:00 - 20:00 oraz zostaną zaprezentowane na stronach internetowych Polskiego Radia. Laureaci będą wymienieni z imienia, wieku oraz miejscowości na antenie Programu I PR SA .
 3. Do 5 grudnia 2020 r. spośród 60 prac zakwalifikowanych do finału (20 prac nagród głównych, 40 prac wyróżnionych) Dyrekcja Programu I przyzna nagrodę specjalną, która zostanie ogłoszona w najbliższej audycji „Jedynka Dzieciom” po zakończeniu licytacji prac dziecięcych odbywającej się w dniu 5 grudnia 2020r.
 • 4
  Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Organizatorów, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.

 

 • 5
  Zasady Konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 • Wejść na stronę internetowa www.choinkijedynki.polskieradio.pl
 • Kliknąć na przycisk „weź udział w konkursie”
 • Wypełnić dokładnie formularz zgłoszeniowy ( jeśli Uczestnik nie zaznaczy wszystkich wymaganych pól formularz nie zostanie przyjęty)
 • Dołączyć wykonany przez Uczestnika scan lub zdjęcie własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej w formacie jpg lub png. Plik ten nie może przekraczać 6MB. Wykonane przez Uczestnika scan lub zdjęcie nie może naruszać dóbr osobistych i praw autorskich.
 • Zdjęcie pracy powinno być wykonane w dobrej rozdzielczości, ostre bez użycia flesza
 • Pobrać zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie, wydrukować, podpisać , zrobić skan lub zdjęcie własnoręcznie wykonanej przez Uczestnika pracy o których mowa w pkt 4) i dołączyć do formularza.
 • Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pół kliknąć „wyślij zgłoszenie”
 • Po wysłaniu zgłoszenia przez Uczestnika automatycznie pokaże się komunikat potwierdzający przyjęcie zgłoszenia.
 1. Praca plastyczna płaska powinna być wykonana własnoręcznie w dowolnej technice, w formacie A4-A2, przedstawiające „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” (symbole, emocje), czyli swoje wyobrażenie Świąt. Wszystkie prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 listopada 2020 r. (decyduje data złożenia formularza zgłoszeniowego). Prace nadesłane po terminie nie będą zakwalifikowane do Konkursu ;
 3. Z nadesłanych drogą elektroniczną prac Jurorzy wybiorą łącznie 20 prac (nagrody główne) i 40 prac (wyróżnienia).
 4. Uczestnicy, wyłonionych przez Jury 20 prac (nagród głównych), zostaną powiadomieni o tym telefonicznie. Laureaci muszą nadesłać oryginał swojej pracy w ciągu 7 dni pocztą tradycyjną - listem poleconym, w celu oprawienia jej i przygotowania do licytacji. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie oryginału pracy w wyznaczonym terminie nie później niż do 25 listopada 2020r. Prace należy wysłać na adres: Polskie Radio S.A., Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa  
 5. Wszystkie nagrodzone prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich oraz że ponosi wobec Organizatorów odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając ich z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 6. Wartość nieodpłatnie przeniesionych na Fundację Anny Dymnej ‘Mimo Wszystko” praw wynosi 30 zł.
 7. Z chwilą przekazania oryginału swojej pracy plastycznej Uczestnik przenosi na rzecz Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” własność egzemplarza pracy plastycznej jak też udziela Organizatorom bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie z pracy plastycznej (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach eksploatacji:
 8. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) pracy dowolną techniką,
 9. publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 10. publiczne wystawianie pracy,

9.Uczestnik upoważnia Organizatorów do decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu.

10.Z chwilą przyjęcia zgłoszenia Uczestnika do udziału w Konkursie na zasadach określonych w § 5 regulaminu konkursu Uczestnik udziela Organizatorom bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji na korzystanie ze skanu lub zdjęcia własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na polach eksploatacji określonych w ust. 8.

11.Uczestnik upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu skanu lub zdjęcia własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej .

12.Uczestnik upoważnia Organizatorów do wykonywania autorskich praw osobistych związanych z utworem plastycznym o którym mowa w ust.8 i skanem lub zdjęciem o których mowa  w ust.10.

 • 6
  Nagrody
 1. Jury przewiduje łącznie nagrodzić – nagrodami głównymi - 20 Laureatów i wyróżnieniami – 40 Laureatów
 2. W dniach od 20 listopada do 29 listopada 2020 r., dwa razy dziennie Jury spośród wyłonionych prac, przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia,.
 3. Dodatkowo Dyrekcja Programu I przyzna nagrodę specjalną.
 4. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2021 r.
 5. Nagrodami w Konkursie będą:
 6. nagrodami głównymi – zestaw albumów o wartości 157 złotych brutto tj.:
 • „LEONARDO Malarstwo: nowe spojrzenie”,
 • „Biblia w obrazach z Muzeów Watykańskich”,
 1. b) wyróżnieniami – album książkowy pt.: „Biblia w obrazach z Muzeów Watykańskich o wartości 58 złotych brutto.
 2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 • 7
  Jury i Komisja konkursowa
 1. Nadesłane prace będą podlegały ocenie merytorycznej Jury Konkursu, które składa się z 3 członków.
 2. Nad prawidłowością organizacyjną i merytoryczną przebiegu Konkursu, będzie czuwać specjalna powołana do tego Komisja Konkursowa, która składać się będzie z 3 członków.
 • 8
  Licytacja prac
 1. W dniu 5 grudnia 2020 r. w godz. 8.00 –19.30 na antenie Programu I Polskiego Radia S.A. odbędzie się organizowana przez Fundację licytacja 32 prac w tym: 20 prac nagrodzonych nagrodami głównymi oraz 12 prac podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przekazanych dodatkowo przez Fundację
 2. Zdjęcia lub scany wszystkich prac o których mowa w §5 ust. 4 zostaną zamieszczone na stronie internetowej choinkijedynki.polskieradio.pl w dniu 4 grudnia 2020r. Każda praca będzie podpisana imieniem, wiekiem i specjalnie przyznanym kodem/numerem
 3. Całkowity dochód z aukcji 32 prac plastycznych otrzyma Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Psychiatrii Środowiskowej
 4. Zasady przebiegu licytacji reguluje odrębny regulamin.
 • 9

Dane osobowe

 

 1. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, Współadministratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu są:
 1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576, dalej zwana „Fundacją”;
 2. Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 000017753, której wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w pełnej wysokości wynosi 16 366 300,00 zł, NIP: 521-04-14-265, REGON: 010420591, dalej zwana „Polskim Radiem”

dalej zwanymi „Współadministratorami”

Polskie Radio będzie podmiotem upoważnionym do przetwarzania tych danych osobowych.

 1. Uczestnicy Konkursu/ rodzice/ opiekunowie prawni przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko autora pracy oraz rodzica/opiekuna prawnego, wiek autora miejscowość, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 2. Uczestnicy Konkursu/ rodzice/ opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik/ rodzic/ opiekun prawny przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację danych osobowych.
 4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu/ rodzic/ opiekun prawny może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl. wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
 5. Współadministratorzy oświadczają, że w sprawie danych osobowym można się kontaktować:
 • w Fundacji iod@mimowszystko.org;
 • w Polskim Radiu - Inspektorem ochrony danych Organizatora, e-mail: iod@polskieradio.pl.
 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Współadministratorów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Współaministratorów danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu/ rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 4. Każdemu Uczestnikowi/ rodzicowi/ opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Uczestnikom Konkursu/ rodzicom/ opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego, Współadministratorzy nie będą podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 • 10
  Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać na adres Polskiego Radia z dopiskiem „Choinki Jedynki – Reklamacja”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Komisję Regulaminową w ciągu 14 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

 • 11
  Inne postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów:
 3. Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”: www.mimowszystko.org.
 4. Polskiego Radia S.A. choinkijedynki.polskieradio.pl w zakładce Regulamin.

Załącznik nr 1 PDF.pdf