Konkurs na dramat radiowy. Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018 16:23
Program III Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia ogłaszają  konkurs na oryginalny dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ.
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneFoto: pixabay/domena publiczna

Konkurs zostaje ogłoszony w związku z obchodzoną w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Temat konkursu odnosi się bezpośrednio do narodowej historii, ale w zamierzeniu Organizatorów ma charakter uniwersalny.

Sposób ujęcia historycznego tematu i zakres skojarzeń  związanych z kluczowym pojęciem NIEPODLEGŁOŚCI pozostaje wyłączną domeną artystów.

Celem konkursu jest rozwój polskiej dramaturgii radiowej, dlatego ważnym kryterium oceny nadesłanych utworów będzie oryginalna poetyka tekstów literackich przeznaczonych do dźwiękowej realizacji.


Regulamin - konkurs na dramat radiowy

1.  Program III Polskiego Radia i  Teatr Polskiego Radia ogłaszają  konkurs  na dramat radiowy podejmujący temat NIEPODLEGŁOŚCI. Konkurs zostaje ogłoszony w związku z przypadająca w tym roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

2. Konkurs ma charakter otwarty.

3. Uczestnikiem konkursu może być każdy obywatel polski  i obcy powyżej 18 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie tekstu w języku polskim w terminie określonym przez Organizatorów.

4. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. członkowie władz lub osoby zatrudniane przez Organizatorów, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
b. osoby wchodzące w skład  jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin,
c. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory oryginalne, nie będące adaptacjami  i  kompilacjami utworów innych autorów, a także nigdzie dotąd nie publikowane i nie realizowane.

6. Objętość tekstów nie może przekroczyć 30 standardowych stron wydruku komputerowego (12 pkt, 1.5 wiersza). Teksty będą podstawą do realizacji ok. 45 min słuchowiska.

7. Teksty konkursowe prosimy nadsyłać do 30 września 2018 roku. O przyjęciu tekstu do konkursu decyduje data na stemplu pocztowym. Każda praca powinna być przesłana w 5 egzemplarzach. Elektroniczną wersję tekstu prosimy nadsyłać na adres: konkursdramaturgiczny@polskieradio.pl do 30 września 2018 roku.

8. Uczestnicy konkursu otwartego mogą zgłosić tylko jeden tytuł. Zgłoszony utwór powinien być oznaczony godłem. W zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem prosimy o podanie imienia, nazwiska i danych teleadresowych umożliwiających kontakt z autorem.

9. Prace  konkursowe prosimy przesyłać na adres:                                                                             
Myśliwiecka 3/5/7, 00-977 Warszawa z dopiskiem „konkurs dramaturgiczny”

10. Organizatorzy konkursu powołają pięcioosobowe jury, które do 17 listopada 2018 roku ogłosi nazwiska zwycięzców konkursu.

11. Wręczenie nagród odbędzie się w wyznaczonym terminie i przy udziale wszystkich organizatorów.

12. Jury przyzna trzy nagrody we każdej kategorii: I – wys. 10000 zł, II – 7000 zł, III – 5000 zł. Jury przyzna także dwa wyróżnienia w wysokości 2000 zł.

13. Nagrodzone i wyróżnione teksty zostaną zrealizowane w postaci słuchowisk w studiach Teatru Polskiego Radia. Za premierowe emisje słuchowisk ich autorzy nie otrzymają dodatkowego wynagrodzenia, natomiast ewentualne kolejne emisje na antenach Polskiego Radia honorowane będą według stawek ZAiKS.

14. Jury zastrzega możliwość innego podziału nagród.

15. Z chwilą nadesłania tekstu konkursowego Uczestnik udziela Polskiemu Radiu  nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony, która ma charakter licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
a. nadanie za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej,
b. wpisanie do pamięci komputera,
c. wprowadzenie i prezentacja na stronach internetowych Polskiego Radia i  Instytutu
d. publicznej prezentacja w siedzibie Polskiego Radia,  lub w innej lokalizacji,
e. utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz wprowadzenie do obrotu, w dowolnej liczbie egzemplarzy, w charakterze materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Konkursu, materiałów informacyjnych lub reklamowych dotyczących Organizatorów.

16. Zwycięzcy Konkursu zobowiązują się do nie zgłaszania żadnych dodatkowych roszczeń względem Organizatorów  z tytułu wykorzystania tekstu konkursowego.

17. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie tekstu  oraz że jego tekst konkursowy  nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

18. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do tekstu nadesłanej przez Uczestnika.

19.  Teksty konkursowe naruszające prawa osób trzecich lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

20. Organizatorzy nie zwracają ani nie archiwizują nadesłanych tekstów  konkursowych; zostają one zniszczone po rozstrzygnięciu Konkursu.

21. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających kontakt z Organizatorami.

22. Administratorem danych osobowych uczestników  są  Organizatorzy konkursu.

23. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

24. Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem telefonu 508011491