Regulamin Plebiscytu „Nieprzeciętni”

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 15:48
Organizatorem Plebiscytu jest Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości.
Statuetka dla zwycięzcy
Statuetka dla zwycięzcyFoto: Czwórka/Polskie Radio

Plebiscyt NIEPRZECIĘTNI 2018 ma na celu zaprezentowanie ludzi w wieku od 18 do 35 lat , którzy w swojej pracy, środowisku, robią rzeczy niebanalne, mają nietypowe zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, i których można określić mianem wyjątkowych. Kandydatury mogą zgłaszać znajomi, przyjaciele, współpracownicy, a także sami zainteresowani.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W okresie od 21.03.2018r. do 10.06.2018r. będzie przeprowadzony plebiscyt.
2. Celem plebiscytu jest zaprezentowanie ludzi, którzy w swojej pracy, środowisku, robią rzeczy niebanalne, mają nietypowe zainteresowania, tworzą nieprzeciętne rzeczy, i których można określić mianem wyjątkowych.
3. Uczestnikami plebiscytu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające nie więcej niż 35 lat, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
4. Zgłaszać uczestników do plebiscytu mogą osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – zwani dalej Zgłaszającymi.
5. Każdy zgłaszający może wysłać zgłoszenie we własnym imieniu, a także w imieniu osoby trzeciej. Jednak w tym drugim przypadku wymagana jest zgoda osoby trzeciej na uczestnictwo w plebiscycie, którą określa niniejszy regulamin.
6. Wysłanie wiadomości email jest równoznaczne ze zgłoszeniem danej osoby do plebiscytu oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
7. Jury powołane przez organizatora z nadesłanych zgłoszeń wybierze 10 najlepszych. Osoby wyłonione przez Jury są zwane dalej Finalistami. Dokonując oceny zgłoszeń Jury weźmie pod uwagę ich oryginalność, kreatywność, pomysłowość. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
8. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.

§2 ZASADY I PRZEBIEG

1. Zgłaszający przesyłają zgłoszenia do plebiscytu poprzez wysłanie wiadomości email na adres nieprzecietni@polskieradio.pl .
2. W zgłoszeniu powinno się znaleźć imię nazwisko zgłaszanej osoby oraz uzasadnienie – zwane dalej Utworem.
3. Zgłoszenia do plebiscytu są przyjmowane od 21.03.2018 r. do 29.04.2018 r.
4. W przypadku gdy uczestnik zgłasza do plebiscytu osobę trzecią w zgłoszeniu powinna znaleźć się pisemna zgoda tej osoby na udział w plebiscycie oraz akceptację niniejszego regulaminu.
5. Warunkiem zgłoszenia do plebiscytu jest wysłanie wiadomości email spełniającej wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
6. Nadesłany Utwór:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

§3 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją plebiscytu jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Plebiscytu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia zamieszczenie utworów na stronie internetowej Polskiego Radia. Każdy Uczestnik posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.

§4 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a) publiczne wystawianie Utworu,
b) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.

§5 GŁOSOWANIE

1. Na stronie internetowej Polskiego Radia pojawią się sylwetki 10 uczestników wybranych przez jury.
2. Od 18.05.2018 r. do 10.06.2018 r do 23:59. użytkownicy strony http://polskieradio.pl/czworka mogą głosować na wybrane sylwetki.
3. Każda osoba może zagłosować 4 razy dziennie na dowolną sylwetkę.
4. Osoba głosująca w plebiscycie może wziąć udział w konkursie, którego zasady określa osobny regulamin.
5. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas finałowej gali.

§6 NAGRODY

1. Zwycięzca plebiscytu otrzyma laptopa o wartości 5114 zł oraz Radioodbiornik cyfrowy o wartości 680 zł.
2. Nagroda obciążona jest ryczałtowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości nagrody. Podatek ten zostanie potrącony z dodatkowej nagrody pieniężnej o wartości 644 zł, którą organizator ufunduje na rzecz uczestnika.
3. Każdy Finalista otrzyma Radioodbiornik cyfrowy o wartości 680 zł każdy.
4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca oraz Finaliści udostępnią Organizatorowi swoje dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 30 dni od dnia Gali Finałowej Plebiscytu - 21.06.2018 r.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.polskieradio.pl/czworka.
2. Plebiscyt prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. – o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
ZGODA
(imię, nazwisko)
niniejszym:
 Wyrażam zgodę na udział w plebiscycie na zasadach określonych w Regulaminie, z którym się zapoznałem i którego treść akceptuję,
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskie Radio S.A. moich danych osobowych w celu realizacji plebiscytu,
 Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polskie Radio S.A. mojego wizerunku znajdującego się na przesłanym w wiadomości email zdjęciu i na umieszczenie zdjęcia na stronie internetowej Polskiego Radia S.A.
_________________________________
(data i podpis)

---------------------------------------------------------------

W związku z rozpoczęciem stosowania od 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), do danych osobowych udostępnianych w ramach udziału w organizowanych na antenach przez Polskie Radio S.A. jako administratora danych osobowych konkursach, zastosowanie mają poniższe postanowienia. 

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu - Polskie Radio - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 3. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs@polskieradio.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail z którego prowadzona była komunikacja z Organizatorem. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest Wojciech Kniecicki e-mail: iod@polskieradio.pl.
 7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych..
 11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 _________________________________
(data i podpis)