Polskie Radio

Regulamin konkursu na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2017 14:51
Konkurs odbywa się na antenie Programu 1 w czasie akcji antenowej "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego" we wtorek, 21 lutego 2017 roku w godz. 11.15 – 15.45.
Regulamin konkursu na Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Foto: mat.promocyjne

Polskie Radio S.A. (zwane dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości. 

Celem konkursu realizowanego na antenie Programu 1, jest zwiększenie popularności stacji.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbywa się na antenie Programu 1 w czasie akcji antenowej "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego" we wtorek, 21 lutego 2017 roku w godz. 11.15 – 15.45.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która zadzwoni pod numer telefonu 22 645 22 65 z wykonanym zadaniem (zwany dalej także Utworem), które określa niniejszy regulamin.
4. Pracownicy i współpracownicy Polskiego Radia S.A., członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału w Konkursie.
5. Każdy Zwycięzca Konkursu może wygrać nagrodę tylko jeden raz w ciągu całego konkursu.
6. Imię oraz miejsce zamieszkania Uczestnika Konkursu może być podane na antenie oraz stronach internetowych Polskiego Radia S.A.


§ 2 ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1. W czasie akcji antenowej "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego" we wtorek, 21 lutego 2017 roku około godz. 11.20, 11.40, 13.20, 14.20 i 15.20 będzie określone zadanie (np. odpowiedź na pytanie „otwarte”). Słuchacze proszeni są o udzielenie odpowiedzi pod nr telefonu 22 645 22 65 (koszt połączenia wg stawek operatora), zgodnie z pytaniem / zadaniem podanym na antenie.
2. Po każdym zadanym pytaniu/zadaniu odpowiedzi przyjmowane są:
około 11.20 pytanie – odpowiedzi przyjmowane są do 11.35
około 11.40 pytanie – odpowiedzi przyjmowane są do 13.10
około 13.20 pytanie – odpowiedzi przyjmowane są do 14.10
około 14.20 pytanie - odpowiedzi przyjmowane są do 15.10
3. Zwycięzcą danego konkursu jest osoba, która odpowiedź (wykonanie zadania) została najwyżej oceniona przez Jury konkursu powołane przez Organizatora. Wykonane połączenie, nagranie na automatyczna sekretarkę jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika chęci wzięcia udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 5
5. Nadesłany Utwór:
a) musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b) nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem;
c) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.
6. Zwycięzcą danego Konkursu jest osoba, której odpowiedź została najwyżej oceniona przez Jury Konkursu, powołane przez Organizatora. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, kreatywność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu / odpowiedzi / wykonania zadania.
7. Imię i miejscowość Zwycięzcy danego konkursu będą ogłaszane w Programie 1 w czasie trwania Akcji około godz. 11.40, 13.20, 14.20, 15.20.§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są książki (słowniki, poradniki) PWN o wartości nie przekraczającej 760 złotych brutto.
2. Jeden zestaw dla danego Zwycięzcy.
3. Prowadzący realizujący Konkurs w danej audycji w sposób możliwie szczegółowy opisuje nagrodę, która jest do wygrania w danym konkursie.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Zwycięzca udostępni Organizatorowi swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, nr tel.). Nagroda zostanie wysłana w ciągu 30 dni od momentu wygrania.
6. Nagrody nie są objęte podatkiem od wygranej.


§ 4 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator.
2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę.


§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b) publiczne udostępnienie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c) publiczne wystawianie Utworu,
d) nadawanie i remitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej ,przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych , telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępnienia Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym udostępnieniu.


§ 6 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej na adres: Polskie Radio S.A. Program 1, 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85.
2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony na podstawie regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz.U.2016.471 j.t.).
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.polskieradio.pl/jedynka.