Polskie Radio

Regulamin konkursu „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”

Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019 11:19
.
.Foto: .
 • Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin) reguluje zasady konkursu „Choinki Jedynki”, zwanego dalej „Konkursem”.

 • Organizator

Organizatorami Konkursu są:

 1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576, dalej zwana „Fundacją”;
 2. Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 000017753, której wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w pełnej wysokości wynosi 16 366 300,00 zł, NIP: 521-04-14-265, REGON: 010420591, dalej zwana „Polskim Radiem”

łącznie zwani „Organizatorami”, a każdy „Organizatorem”. 

 • 3 Cel i czas trwania Konkursu
 1. Konkurs rozpoczyna się 20 października 2019 i trwa do 7 grudnia 2019 r. Celem konkursu jest zachęcenie najmłodszych słuchaczy do zaangażowania się w działalność dobroczynną na rzecz podopiecznych Fundacji poprzez przygotowanie prac plastycznych związanych z tematyką Świat Bożego Narodzenia, które po zakwalifikowaniu się do finału (tj. do 20 prac-nagród głównych), wezmą udział w licytacji na antenie Programu1. Kwota pieniężna zebrana podczas licytacji zasili konto Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz Fundacji „Wspólnota Nadziei”.
 2. W dniach 21 listopada – 30 listopada 2019 r. (włącznie) ze wszystkich nadesłanych prac plastycznych Jurorzy wybiorą łącznie 20 prac (nagrody główne) i 40 prac (wyróżnienia). Wszystkie wybrane prace plastyczne sukcesywnie będą omawiane na antenie Programu I w godz. 9:00 - 20:00 oraz zostaną  zaprezentowane na stronach internetowych Polskiego Radia. Laureaci będą wymienieni z imienia i nazwiska, wieku oraz miejscowości na antenie Programu I PR SA codziennie  w godz. 09.00 - 20.00.
 3. Do 7 grudnia 2019 r. spośród 60 prac zakwalifikowanych do finału (20 prac nagród głównych, 40 prac wyróżnionych) Dyrekcja Programu I przyzna nagrodę specjalną, która zostanie ogłoszona w najbliższej audycji „Jedynka Dzieciom” po zakończeniu licytacji prac dziecięcych odbywającej się w dniu 7 grudnia 2019r.
 • 4 Uczestnicy Konkursu
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 - 16 lat, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i współpracowników Organizatorów, ani członkowie ich rodzin prowadzący wspólne gospodarstwo domowe.
 • 5 Zasady Konkursu
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy Konkursu nadeślą pocztą pod adres: Polskie Radio S.A. Program I, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Choinki Jedynki”, własnoręcznie wykonane prace plastyczne płaskie w dowolnej technice, formacie A4-A2, przedstawiające „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia” (symbole, emocje), czyli swoje wyobrażenie Tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie prace powinny być oznaczone imieniem, nazwiskiem i wiekiem autora oraz numerem telefonu kontaktowego do rodzica/ opiekuna prawnego. Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
 2. Do pracy plastycznej nadesłanej do Konkursu wymagane jest dołączenie pisemnego oświadczenia rodzica/ opiekuna prawnego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu
 3. Prace plastyczne przyjmowane będą do 20 listopada 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 4. Wszystkie prace przekazane w czasie trwania Konkursu przechodzą bez wynagrodzenia na własność Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Uczestnik Konkursu oświadcza, że praca zgłoszona do Konkursu została stworzona samodzielnie przez Uczestnika i jest wolna od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich oraz że ponosi wobec Organizatorów odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając ich z wszelkich roszczeń osób trzecich.
 5. Wartość nieodpłatnie przeniesionych na Fundację Anny Dymnej ‘Mimo Wszystko” praw wynosi 30 zł.
 6. Z chwilą wysłania pracy do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorom bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z pracy (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych) na następujących polach eksploatacji:
 7. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) pracy dowolną techniką,
 8. publiczne udostępnianie pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 9. publiczne wystawianie pracy,
 10. Uczestnik upoważnia Organizatorów do decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu.
 • 6 Nagrody
 1. W dniach od 21 listopada do 30 listopada 2019 r., dwa razy dziennie Jury spośród prac nadesłanych w dniach 20 października -20 listopada 2019 r, przyznawać będzie dwie nagrody główne i cztery wyróżnienia, z pominięciem prac uprzednio nagrodzonych.
 2. Jury przewiduje łącznie nagrodzić – nagrodami głównymi - 20 Laureatów i wyróżnieniami – 40 Laureatów. Dodatkowo Dyrekcja Programu I przyzna nagrodę specjalną. Wszystkie nagrody i wyróżnienia zostaną wydane zwycięzcom przez Polskie Radio S.A. najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 3. Nagrodami w Konkursie będą:
 4. nagrodami głównymi – zestaw albumów o wartości 156 złotych brutto tj.:
 • „Tajemnice Caravaggia”,
 • „Rafael –Skarby apartamentów papieskich”,
 1. b) wyróżnieniami – album książkowy pt.: „Tajemnice Caravaggia” o wartości 46 złotych brutto.
 2. Otrzymane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne oraz nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 • 7 Jury i Komisja konkursowa
 1. Nadesłane prace będą podlegały ocenie merytorycznej Jury Konkursu. Jury składa się z 3 członków.
 2. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu będzie czuwać Komisja konkursowa, która składa się z 3 członków. 
 • 8 Licytacja nagrodzonych prac
 1. W dniu 07 grudnia 2019 r. na antenie Programu I Polskiego Radia S.A. odbędzie się organizowana przez Fundację licytacja 20 prac nagrodzonych nagrodami głównymi oraz 12 prac podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przekazanych dodatkowo przez Fundację.
 2. Zdjęcia wszystkich prac zostaną w dniu 6 grudnia 2019r. zamieszczone na stronie internetowej choinkijedynki.polskieradio.pl . Każda praca podpisana będzie imieniem, wiekiem i numerem.
 3. Organizowana przez Fundację aukcja 32 prac odbędzie się na antenie Programu I Polskiego Radia S.A. w dniu 07 grudnia 2019 r. w godz. 8.00 –19.30.
 4. Całkowity dochód z aukcji 32 prac plastycznych otrzyma  Fundacja  Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i  Fundacja  „Wspólnota nadziei”.
 5. Zasady przebiegu licytacji reguluje odrębny regulamin.
 • Dane osobowe 
 1. Organizatorzy informują, że zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, Współadministratorami danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu są:
 1. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576, dalej zwana „Fundacją”;
 2. Polskie Radio – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 77/85, kod pocztowy 00-977, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS 000017753, której wysokość kapitału zakładowego wpłaconego w pełnej wysokości wynosi 16 366 300,00 zł, NIP: 521-04-14-265, REGON: 010420591, dalej zwana „Polskim Radiem” dalej zwanymi Współadministratorami”

Polskie Radio będzie podmiotem upoważnionym do przetwarzania tych danych osobowych.

 1. Uczestnicy Konkursu/ rodzice/ opiekunowie prawni przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Współadministratorów następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko autora pracy oraz rodzica/opiekuna prawnego, wiek autora miejscowość, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego, a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 2. Uczestnicy Konkursu/ rodzice/ opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników Konkursu jest wymagane do udziału w Konkursie.
 3. Uczestnik/ rodzic/ opiekun prawny przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację danych osobowych.
 4. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu/ rodzic/ opiekun prawny może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail iod@polskieradio.pl. wiadomość tekstową o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu oraz podane w trakcie trwania Konkursu dane osobowe. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów.
 5. Współadministratorzy oświadczają, że w sprawie danych osobowym można się kontaktować:
 • w Fundacji iod@mimowszystko.org;
 • w Polskim Radiu - Inspektorem ochrony danych Organizatora, e-mail: iod@polskieradio.pl.
 1. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Współadministratorów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Współaministratorów danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu/ rodziców/ opiekunów prawnych będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, czy dochodzenie roszczeń.
 4. Każdemu Uczestnikowi/ rodzicowi/ opiekunowi prawnemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Uczestnikom Konkursu/ rodzicom/ opiekunom prawnym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu/ rodzica/ opiekuna prawnego, Współadministratorzy nie będą podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 • 10 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do składania pisemnej reklamacji przy czym w przypadku Uczestników, którzy nie mają ukończonego 16 roku życia reklamacje powinny być złożone przez rodziców lub opiekunów prawnych. Reklamacje należy wysłać na adres Polskiego Radia z dopiskiem  „Choinki Jedynki – Reklamacja”. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez komisję regulaminową w ciągu 7 dni kalendarzowych. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym.

 • 11 Inne postanowienia
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów:
 3. Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”: www.mimowszytsko.org.
 4. Polskiego Radia S.A. polskieradio.pl w zakładce Regulamin.

  Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu Choinki Jedynki.pdf

. .

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak