Polskie Radio

Regulamin Licytacji „Choinki Jedynki” – „Licytacja upominków od Przyjaciół Radiowej Jedynki”

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2019 15:18
Choinki Jedynki
"Choinki Jedynki"Foto: Jedynka
 • 1
  Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Aukcji „Choinki Jedynki” (zwaną dalej „Aukcją” lub „Licytacją”), prowadzonej w związku z akcją promocyjną Programu I Polskiego Radia pt. „Choinki Jedynki” – „Tajemnice Świąt Bożego Narodzenia”. 

 • 2
  Organizator
 1. Organizatorem Aukcji jest: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576, dalej zwana „Organizatorem”.
 2. Partnerem Aukcji jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie ( 00-977 ) przy al. Niepodległości 77/85. Partner aukcji zostaje upoważniony do przeprowadzenia wskazanych w regulaminie licytacji na zasadach opisanych w tym regulaminie. 
 • 3
  Uczestnicy Licytacji
 1. Uczestnikami Licytacji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne działające przez osoby uprawnione do ich reprezentowania (członkowów zarządu, pełnomocników), które zgłoszą się telefonicznie bądź za pośrednictwem SMS w czasie trwania Licytacji.
 2. Przystąpienie do Licytacji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Licytacji. 
 • 4
  Czas trwania i przebieg Licytacji
 1. Aukcja, w ramach której w dniu 9 grudnia 2019 r. w godz. 6.00-17.30 , na antenie Programu I odbędzie się Licytacja przedmiotów Darczyńców - Przyjaciół Radiowej Jedynki  (dalej zwana  „Licytacją” lub „Aukcją”), o której mowa w ust. 2, będzie realizowana w  audycji: „Sygnały Dnia” „Cztery Pory Roku”, ”Muzyczna Jedynka” oraz „Popołudnie z Jedynką” emitowanych na antenie Programu I Polskiego Radia. W tym zakresie ustala się, że w poszczególnych pasmach antenowych, w godzinach wskazanych w ustępie 1, licytowane będą określone przedmioty. Opisy lub zdjęcia przedmiotów przeznaczonych do licytacji w zostaną wskazane najpóźniej do dnia 8.12.2019 r. na stronie www Polskiego Radia.
 2. Przedmiotem Licytacji będą przedmioty, pozyskane przez Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” od Darczyńców ze świata mediów, sportu , kultury itp.,
 3. Lista Przedmiotów stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. Aukcja przedmiotów odbędzie się w dniu 9 grudnia (poniedziałek) w godz. 6.00 – 17.30. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w Licytacji poprzez zadeklarowanie ceny oferowanej za dany przedmiot w Aukcji w jeden z dwóch sposobów:
 5. telefonicznie w godzinach 00 - 17.29.59 pod nr (+48) 22 645 22 55 (koszt połączenia uzależniony od taryfy operatora) z zastrzeżeniem, że po godzinie 17.29.59 zgłoszenia telefoniczne nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod przedmiotu, deklarowaną cenę za przedmiot, swoje imię i nazwisko (ewentualnie reprezentowaną osobę prawną), telefon kontaktowy. Na prośbę osoby obsługującej Licytację, Uczestnik Licytacji może być poproszony o podanie adresu zamieszkania. Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł.
 6. za pośrednictwem wiadomości sms w godzinach 6.00 – 17.10 wysyłając wiadomość pod nr sms 71 151 (koszt 1,23 zł z VAT), z zastrzeżeniem, że po godzinie 17.10.00 zgłoszenia sms-owe nie będą brane pod uwagę. Należy podać: kod pracy plastycznej, deklarowaną cenę za prace plastyczną (np. L01 501 zł). Cena wywoławcza każdej pracy wynosi 500 zł. Kanał sms-owy służy tylko i wyłącznie do przesyłania zgłoszeń. Dla ustalenia ważności sms-a liczy się godzina/moment jego odbioru.
 7. W przypadku wysłania zgłoszenia SMS-em dane będą weryfikowane telefoniczne przez osoby obsługujące Licytację. Dokonana weryfikacja telefoniczna jest potwierdzeniem udziału w Aukcji.
 8. W celu potwierdzenia udziału Uczestnika w Licytacji, osoby obsługujące Licytację mogą kontaktować się telefonicznie z Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę w Licytacji, z zastrzeżeniem, iż brak trzykrotnego połączenia się z tym Uczestnikiem w ciągu pół godziny może spowodować jego wykluczenie z Licytacji, z zastrzeżeniem, że Uczestnik zgłaszając się do Licytacji może zastrzec, iż kontakt z nim w określonym czasie może być utrudniony. W takiej sytuacji najwyższą ofertą staje się druga z najwyższych ofert w danej Licytacji. Dopuszcza się jednak możliwość zastrzeżenia przez Uczestnika, że nie będzie dostępny w określonym czasie. W takim wypadku procedura kontaktu z tym Uczestnikiem nastąpi w godzinach przez niego wskazanych, jednak nie później niż 15 min przed końcem Licytacji.
 9. W przypadku wysłania przez Uczestnika Licytacji wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, Uczestnik ten otrzyma zwrotnie (na numer, z którego przesłał uprzednio SMS) informację, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie stanowił skutecznego wysłania zgłoszenia do Licytacji.
 10. Aktualne wyniki podawane będą na bieżąco na antenie Programu I Polskiego Radia w czasie trwania Aukcji w audycji, w której Licytacja jest prowadzona oraz na stronie internetowej Polskiego Radia S.A. w zakładce polskieradio.pl
 11. Kwota podbicia oferowana przez Uczestników Aukcji będzie jawna dla innych Uczestników. O każdym przebiciu prowadzący audycję będzie informował słuchaczy na antenie podając imię, miasto pochodzenia, osoby która daną ofertę złożyła i nr pracy, a w przypadku osoby prawnej – jej nazwę, miasto w którym ma siedzibę ewentualnie dane osoby reprezentującej ten podmiot oraz nr pracy.
 12. Licytację danego przedmiotu wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia Licytacji zadeklaruje najwyższą cenę oraz uzyska przybicie prowadzącego Licytację.
 13. Do zawarcia umowy dochodzi w chwili udzielenia przybicia przez prowadzącego Licytację, o czym prowadzący audycję dziennikarz poinformuje publicznie słuchaczy na antenie Programu I Polskiego Radia w momencie zakończenia Licytacji, i o czym niezwłocznie zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany numer telefonu Uczestnik Aukcji, na rzecz którego nastąpiło przybicie. Przybicie jest ustnym oświadczeniem woli prowadzącego Licytację o przyjęciu oferty Uczestnika zgłoszonej w toku Licytacji za daną pracę.
 14. Oferta Uczestnika, który zaoferował drugą i trzecią najwyższą cenę przestaje wiązać po terminie 21 grudnia 2019r.
 15. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia wylicytowanej ceny wraz z odsetkami do dnia zapłaty na drodze postępowania sądowego.
 16. Zwycięzcą Licytacji nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 17. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch Uczestników Licytacji jednakowych ofert w stosunku do tego samego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej (decyduje czas odebrania telefonu).
 18. Zwycięzca Licytacji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej ceny w nieprzekraczalnym terminie tj. do dnia 16 grudnia 2019 Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe Fundacji „Mimo Wszystko”, na rachunek: Alior Banku 93 2490 0005 0000 4600 4075 8249 z dopiskiem Akcja specjalna nr przedmiotu „L…”.
 19. W przypadku niewpłacenia zaoferowanej ceny przez Uczestnika, który wygrał Licytację
  w terminie, o którym mowa w ust. 16 i nieskorzystania przez Organizatora z prawa wskazanego w ust. 13, umowa z tym Uczestnikiem ulega automatycznemu rozwiązaniu.
 20. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 17, pod warunkiem dochowania terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 12, Organizator telefonicznie zwróci się z propozycją zawarcia umowy do Uczestnika, który złożył drugą co do wysokości ofertę w Licytacji danego przedmiotu.
 21. Przedmioty biorące udział w Licytacji będą wydane wszystkim Zwycięzcom Licytacji w terminie i w sposób uzgodniony z Organizatorem (wydane w siedzibie Polskiego Radia S.A. w Warszawie lub wysłane pocztą kurierską), jednak nie później niż do 31 marca 2020 roku po potwierdzeniu uiszczenia ceny na koncie Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Organizator wystawi Zwycięzcom fakturę, która zostanie przesłana litem na adres wskazany przez Uczestnika.
 22. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 19 nieodebrane wylicytowane prace pozostanie w dyspozycji Organizatora. 
 • 5

        Dane osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
  z 2016 r.), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Aukcji jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, organizacja pożytku publicznego, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście pod nr KRS 0000174486, NIP 677 22 17 576 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Uczestnicy Aukcji przystępując do niej wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e mail Uczestnika lub osoby reprezentującej osobę prawną będąca Uczestnikiem, a w przypadku konieczności wysłania pracy także adres do korespondencji.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest wymagane do udziału w Aukcji.
 4. Uczestnik przystępując do Aukcji, wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię, nazwisko i miasto) w przypadku wygrania Licytacji.
 5. Do zakończenia danej Licytacji Uczestnik biorący w niej udział może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Aukcji wysyłając na adres e-mail iod@mimowszystko.org wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Aukcji. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Aukcji, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Administrator oświadcza, że w sprawie danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod następującym adresem poczty elektronicznej e-mail: iod@mimowszystko.org
 7. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 2, będą przetwarzane przez Administratora
  na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Organizatora danych osobowych związanych z realizacją Aukcji.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 9. Dane osobowe Uczestników Aukcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z organizacją i udziałem w Aukcji, a także obowiązki archiwizacyjne, czy fiskalne.
 10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych,
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
  ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikom Aukcji w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo
  do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe Uczestników, Administrator nie będzie podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
 13. Jednocześnie Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.

 

 • 6

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny Fundacji.
 2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej składającej się z przedstawicieli Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny. 
 • 7

Postanowienia ogólne

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

 

 

Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak