Historia ZSRR
Section05
Historia Związku Radzieckiego
Section06
09'56 Zwycięstwo bolszewików Rewolucja lutowa w Rosji w 1917. Rząd Aleksandra Kiereńskiego. Wybuch rewolucji październikowej. Rola Włodzimierza Lenina. Pomoc ze strony Niemiec. Przejęcie przez bolszewików władzy w listopadzie 1917.
10'04 Klęska białych generałów Wojna domowa w Rosji po przewrocie bolszewików w listopadzie 1917. Stworzenie przez Lwa Trockiego Armii Czerwonej. Przemówienie Lenina do czerwonoarmistów o przyszłym zwycięstwie nad kontrrewolucjonistami. Przyczyny klęski białych. Rola Józefa Piłsudskiego w zwycięstwie bolszewików.
09'10 Fiasko zachodniej interwencji "Towarzysze czerwonoarmiści! Kapitaliści Anglii, Ameryki i Francji prowadzą wojnę przeciwko Rosji! Mszczą się oni na Radzieckiej Republice Robotniczej i Chłopskiej za to, że obaliła władzę obszarników i kapitalistów" - mówi Lenin w marcu 1919. Interwencja państw Ententy w zrewoltowanej Rosji. Stosunek do bolszewików. Bunty w wojskach interwentów. Brak zdecydowanego poparcia państw Ententy dla Józefa Piłsudskiego w 1920. Stosunek zachodnich elit do Związku Radzieckiego.
10'26 Zgoda Europy na bolszewicki eksperyment "Poza wyjątkami, Zachód nie doceniał znaczenia, roli eksperymentu sowieckiego - rewolucji bolszewickiej, która dokonała się w Rosji. Nie zdawano sobie sprawy z wagi tego zjawiska oraz z tego, że idzie tutaj nie tylko o rewolucje w Rosji, ale o rewolucję europejską, a w konsekwencji także o rewolucję światową" - mówi prof. Paweł Wieczorkiewicz. Zakończenie zachodniej interwencji w Rosji w styczniu 1920. Relacje gospodarcze zachodu z bolszewicką Rosją. Straty ludnościowe w konsekwencji wojny domowej, klęska głodu. Pomoc zachodu. Konferencja w Rapallo. Układ z Niemcami w 1922.
09'38 Komunizm wojenny Poparcie społeczne bolszewików w momencie obejmowania władzy. Gwałtowne pogarszanie się sytuacji gospodarczej w kraju. Wzrost nastrojów niezadowolenia w społeczeństwie, opozycja w rosyjskich miastach i na wsi. Zagarnięcie ziemi właścicieli ziemskich. Okres komunizmu wojennego, nakładanie na wieś kontyngentów. Bunty chłopskie. Powstanie Aleksandra Antonowa na Tambowszczyźnie.
09'56 Bunt w Kronsztadzie W roku 1921 marynarze w Kronsztadzie rzucili hasło: " Rady tak, ale bez bolszewików". Przyczyny buntu Floty Bałtyckiej - najbardziej zbolszewizowanego elementu rosyjskich sił zbrojnych. Krwawe stłumienie rebelii przez Armię Czerwoną.
09'50 Nowa Ekonomiczna Polityka "Sojusz robotników i chłopów Armii Czerwonej jest trwały, ścisły, nierozerwalny. Kułacy i bardzo bogaci chłopi usiłują organizować powstania przeciwko władzy radzieckiej" - słyszymy w wystąpieniu Lenina z marca 1919. Komunizm wojenny. Okoliczności proklamowania przez wodza rewolucji Nowej Ekonomicznej Polityki. Walka z głodem, pomoc USA, założenia NEP, poprawa warunków życia.
09'42 Zmiana nazwy kraju Kształtowanie się państwa bolszewików po przewrocie w listopadzie 1917. Kwestia narodowościowa. Konflikt Włodzimierza Lenina z Józefem Stalinem. Koncepcja Mirzy Sułtan-Galijewa. Fragmenty wystąpienia Józefa Stalina Powstanie ZSRR 27 grudnia 1922.
10'27 Śmierć Lenina "Pośmiertny kult Lenina osiągnął w Związku Sowieckim niebywałe rozmiary, rozmiary niespotykane w historii. Świętą bazyliką komunizmu stało się wzniesione wbrew woli samego zainteresowanego, mauzoleum Lenina w Moskwie" - mówi prof. Paweł Wieczorkiewicz. Biografia wodza Rewolucji Październikowej - doprowadzenie bolszewików do władzy w Rosji, czerwony terror po próbie zamachu, list Lenina do zjazdu komunistów w sprawie swoich następców. Fragmenty wystąpień przywódcy bolszewików z marca 1919. Rola Lenina w dziejach Polski.
09'34 Następcy Lenina "Tow. Stalin po objęciu stanowiska Sekretarza Generalnego skupił w swych rękach niezmierną władzę i nie mam pewności, czy zawsze potrafi z tej władzy korzystać z należytą ostrożnością" - pisał Lenin w liście do zjazdu komunistów w sprawie swoich następców. Rywalizacja Józefa Stalina z Lwem Trockim o władzę po śmierci przywódcy bolszewików w 1924. Fragmenty wystąpienia Wiaczesława Mołotowa. Zagadki biografii Stalina.
Section07